П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 12.04.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Ивайла Куманова  и прокурор Зам.-окръжен ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, сложи за разглеждане НОХД № 182 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 11:00  часа се явиха:

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжен Веселин Гангалов.

Обвиняемият Г.Д.И., редовно призован, се явява лично и с адв. Л.А. ***, назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

Адв. А.: Моля да се даде ход на делото.

Обв. И.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 412/18 г. на РУ на МВР - Сливен, вх. № 947/18 г., пор. № 91/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. Г.Д.И. за престъпление по чл. 199 ал. 1 т. 4 вр. чл. 198 ал. 1 от НК и по чл. 150 ал. 1 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от Зам.-окръжен Веселин Гангалов и защитника на обвиняемия - адв. А..

 

    Обвиняемият Г.Д.И., на основание чл. 381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Г.Д.И. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

Адв. А.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият Г.И.: Разбирам в какво се състоят обвиненията срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянията ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.

 

На основание чл. 382, ал. 5 от НПК съдът ПРЕДЛОЖИ на страните промени в споразумението В ЧАСТТА относно  веществените доказателства, тъй като липсва съгласие по въпроса какво да стане с приложената като веществено доказателство шапка с надпис HEAD.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Моля относно вещественото доказателство шапка с надпис HEAD в споразумението да бъде в вписано същата да бъде унищожена като вещ без стойност след влизане в сила на споразумението.

Адв. А.: Не се противопоставям.

Обвиняемият Г.И.: Не се противопоставям да бъде вписана промяната относно вещественото доказателство.

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обвиняемият Г.Д.И. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:

На 26.03.2018 г. в гр. Сливен, при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29 ал. 1 б. „а“ от НК, отнел чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия RM1110“ на стойност 37 лв., 6 бр. секретни ключове на стойност 18 лв. и сумата от 10 лв., всичко на обща стойност 65 лв., от владението на П.И. Г. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване – престъпление по чл. 199 ал.1 т. 4 вр. чл. 198 ал.1 от НК.

            Обвиняемият Г.Д.И. се признава за виновен и в това, че:

На 26.03.2018 г. в гр. Сливен, чрез употреба на сила и заплашване, извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на П.И. Г.,*** – престъпление по чл. 150 ал. 1 от НК.

На обвиняемия Г.Д.И. за извършеното престъпление по чл. 199 ал.1 т. 4 вр. чл. 198 ал.1 от НК при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  ТРИ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА,  което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На обвиняемия Г.Д.И. за извършеното престъпление по чл. 150 ал.1 от НК при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия ГЕОРДИ Д.И. едно ОБЩО наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА, което изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което на обвиняемия Г.Д.И. е била взета мярка за неотклонение Задържане под стража считано от 26.03.2018г. до привеждане в изпълнение на наложеното му наказание Лишаване от свобода.

ОСЪЖДА обвиняемия Г.Д.И. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 23,47 лв. за съдебно-оценителна експертиза.

 

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата иззетите по досъдебното производство веществени доказателства - 1 бр. нож с черна дръжка с дължина 20 см, поставен в хартиен плик, запечатан с лепенка № В 1560 на ОД на МВР – Сливен, който след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

 

Вещественото доказателство по делото – бяла шапка с надпис HEAD, след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

 

Обвиняемият Г.Д.И., на основание чл. 381 ал. 6 от НПК ДЕКЛАРИРА,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-­нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

 

 

ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:                                    ОБВИНЯЕМ:

                                      /В.ГАНГАЛОВ/                                  /Г.Д. И./

 

 

 

 

 

                                                          ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв. Л. А. /

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 412/18 г. на РУ на МВР - Сливен, вх. № 947/18 г., пор. № 91/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. Г.Д.И. за престъпления по чл. 199 ал. 1 т. 4 вр. чл. 198 ал. 1 от НК и по чл.150 ал. 1 от НК.

 

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 182/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обвиняемия Г.Д.И..

 

Определението е окончателно.

 

Съдът УВЕДОМИ обв. И., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 11,30 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: