П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 17.05.2018 год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в разпоредително заседание на седемнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.В.

                                                                             С.А.

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и прокурор Виолета Калайджиева сложи за разглеждане НОХД № 198 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

На поименното повикване в 09:00 часа, се явиха:

За вносителя Окръжна прокуратура гр.Сливен, редовно призована, се явява прокурор Калайджиева.

Подсъдимият Т.И.И., редовно призован, се явява лично и с адв. Г.М. ***, назначен за негов служебен защитник от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. М.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС. И.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на разпоредителното заседание.

 

ДАВА думата на страните да изразят становището си по въпросите съдържащи се в разпоредбата на чл. 248 ал.1 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ:  По въпросите визирани в разпоредбата на чл. 248 от НПК становището ми е следното: настоящото дело е подсъдно на СлОС; не са на лице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, на досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила. С оглед на постигнато споразумение със защитника и подсъдимия считам, че делото следва да бъде разгледано при условията на глава 29 от НПК. По отношение на взетите мерки за процесуална принуда на този етап няма основания за изменение на взетата мярка за неотклонение „Подписка“ по отношение на подсъдимия. Нямам искания за събиране на нови доказателства. С оглед реда, по който следва да бъде разгледано делото, не са налице предпоставки за насрочване на съдебно заседание с призоваване на лицата от списъка на лицата за призоваване. Представям постигнатото между Окръжна прокуратура – Сливен и защитата на подсъдимия споразумение, което сме изготвили в писмен вид и което внасям за разглеждане в съда.

АДВ. М.: По отношение на изискванията на чл. 248 по настоящото съдебно заседание считам, че всички изброени условия, за да бъде проведено то са изпълнени така, както повелява закона. В тази връзка и нямам възражения по становището на прокуратурата. Постигнали сме споразумение, изготвено е и молим след приключване на разпоредителното заседание делото да се гледа по реда на особената процедура и да бъде одобрено постигнатото споразумение.

Подс. Т.И.И.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми. Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите.

 

Съдът се оттегля на съвещание.

 

След съвещание, като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, съдът констатира следното:

1. Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

2. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия и на пострадалия.

4. Страните по делото са постигнали споразумение за решаване на делото, което е сключено в писмен вид и същото е внесено за разглеждане в съда, т.е. на лице са основанията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага произнасяне на съда по мярката за процесуална принуда на подсъдимия, а и искания в тази насока не се направиха.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Съдът счита, че с оглед на постигнатото между страните споразумение за решаване на делото, изготвеното в писмен вид и внесено в за разглеждане в днешното съдебно заседание, налице са условията за разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, като същото следва да бъде сторено незабавно след провеждане респ. приключване на разпоредителното заседание.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 248 ал. 1 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

1. Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура обвинителен акт против подсъдимия Т.И.И. за престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 4 вр. ал. 1 изр. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал.2 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

2. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

3. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, решаване на делото със споразумение.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага изменение на взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка“.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Налице са условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл. 252 ал. 1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК, след провеждане на разпоредителното заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА  разпоредителното заседание.

 

Настоящото определение не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът ОБЯВИ определението на страните за приключване на разпоредителното заседание.

 

Предвид разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК, съдът ПРИСТЪПИ към разглеждане на делото НЕЗАБАВНО след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на глава 29 от НПК, с оглед постигнатото между страните споразумение за решаване на делото.

 

На поименното повикване се явиха:

За Окръжна прокуратура гр.Сливен се явява прокурор Калайджиева.

Подсъдимият Т.И.И. се явява лично и с адв. Г.М. ***.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

Представя се споразумение от което е видно, че подс. Т.И.И. се признава за виновен в извършеното престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 4 вр. ал. 1 изр. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, като следва да му се наложи наказание лишаване от свобода за срок от 2 години и 6 месеца, като не се налага предвиденото по-леко наказание „глоба”.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Подсъдимият Т.И.И. – роден на *** г. в гр.Коми, Руска федерация, с неизвестно гражданство, с основно образование, неженен, безработен, с постоянен и настоящ адрес ***, осъждан, ЛНЧ **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за доказателства и за отводи. Моля да одобрите постигнатото споразумение за решаване на делото, като непротиворечащо на закона и морала. 

АДВ.М.: Също нямаме искания за доказателства и отводи. Считам, че постигнатото споразумение отговаря на законоизискуемите условия на чл. 384 ал. 1 от НПК, същото е своевременно депозирано и моля да бъде прието и одобрено от настоящия състав.

 

Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитника на подсъдимия Т.И.И. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

 

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимия визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

 

ПОДС.И.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

На основание чл. 384 вр. чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение  а именно:

І. По въпроса за това има ли извършено деяние, извършено ли е то от подсъдимия Т.И.И. и извършено ли е виновно, съставлява ли деянието престъпление и правната квалификация:

Подс. Т.И.И. – роден на *** г. в гр.Коми, Руска федерация, с неизвестно гражданство, с основно образование, неженен, безработен, с постоянен и настоящ адрес ***, осъждан, ЛНЧ **********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2017 г. в гр.Сливен, при условията на опасен рецидив, сам и в съучастие като съизвършител с Богомил Тодоров Бохуров без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, от които 2.095 грама метамфетамин с активен наркотично действащ компонент метамфетамин с концентрация 45.40% на стойност 52.38 лв. и 0.593 грама коноп/марихуана с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 7.10% на стойност 2.37 лв. държал сам, а в съучастие като съизвършител с Богомил Тодоров Бохуров държал 8.700 грама метамфетамин с активен наркотично действащ компонент метамфетамин с концентрация 19.10% на стойност 217.50 лв. - престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 4 вр. ал. 1 изр. 1 предл. 4 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

 

ІІ. По въпроса за вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимия:

На подс. Т.И.И. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 4 вр. ал.1 изр.1 предл.4 вр. чл.20 ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от 2 години и 6 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „глоба”.

 

 

 

ІІІ. По въпроса за това на кого се възлагат разноските по делото:

Подсъдимият Т.И.И. се задължава да заплати по сметка на ОД на МВР – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 111,79 лв. за извършена експертизи.

 

ІV. Веществени доказателства:

 

Приложените като веществени доказателства по делото - хартиен плик с опаковки от изпратени за изследване ВД по досъдебно производство № 1486/17 г. по описа на РУ на МВР – Сливен по Е 44/18 г., запечатан с тиксо и печати на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас; хартиен плик с опаковки от изпратени за изследване ВД по досъдебно производство № 1487/17 г. по описа на РУ на МВР – Сливен по Е 53/18 г., запечатан с тиксо и печати на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас, след влизане на споразумението в сила, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

Подсъдимият Т.И.И., на основание чл.381 ал.6 от НПК д е к л а р и р а м , че съм запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

 

ПРОКУРОР: ..................                           ЗАЩИТНИК: .......................

       /В. Калайджиева/                                     /адв. Г. М./

 

 

 

 

                                                             ПОДСЪДИМ: .......................

                                                                               /Т. И./

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 198/2018 г. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на подсъдимия Т.И.И..

 

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към подсъдимия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК, която предвижда, че съдът се произнася по прилагането на чл. 53 от НК по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК независимо от постигнатото съгласие между страните за отнемане в полза на държавата както на предмета на престъплението, така и на вещите послужили за извършването на същото. Съдът НАМИРА, че следва на основание чл. 354 ал. 6  вр. чл. 53 ал.2 б. „а” от НК да бъде отнет предметът на престъплението, а именно наркотичното вещество предадено на съхранение в Агенция „Митници”, а на основание чл. 53 ал. 1 б. а от НК следва да се отнеме в полза на държавата и електронната везна предадена от Богомил Бохуров, която е послужила за извършване на умишленото престъпление.

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл. 354а ал. 6 вр. чл. 53 ал.2 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата предметът на престъплението – метамфетамин – 2,688 грама, предаден за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол № 52744/16.02.2018 г. и метамфетамин – 8,700 грама, предаден за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол № 52745/16.02.2018 г.

На основание чл.53 ал.1 буква «А» от НК ОТНЕМА в полза на държавата доброволно предадената от свид. Б. Б. електронна везна, запечатана в полиетиленов плик със стикер на ОД на МВР № В 0961.

 

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред БАС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09,40 часа.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                             2.

 

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР: