П Р О Т О К О Л

 

ГР.С., 24.04.2018 година

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Соня Василева и прокурор ХРИСТО КУКОВ сложи за разглеждане НОХД № 203 по описа за 2018 год., докладвано от Председателя.

         На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

         За вносителя Окръжна прокуратура ГР.С., редовно призована, се явява прокурор Христо Куков.  

         Обвиняемият П.С.Й., редовно призован, се явява лично и с адв. Е.М. ***, редовно упълномощен от по-рано.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

ОБВ.Й.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки да се даде ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Настоящото производство е образувано на основание чл. 381 от НПК по внесено в Сливенския окръжен съд споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 972/2017 год. по описа на РУ на МВР - Сливен, вх. № 3948/2017 год., пор. № 217/2017 год. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу П.С.Й. за престъпления по чл.354а, ал.1, изр.2 от НК, чл.354а ал.3 т.1 от НК, чл.343В ал.2 от НК, чл.345 ал.2 от НК и чл.339 ал.1 от НК.

Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор Христо Куков, обв. П.С.Й.  и защитника му – адв. Е.М. ***.

Обвиняемият П.С.Й., на основание чл. 381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

П.С.Й. роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да се одобри постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Сливен, обвиняемия и неговия защитник, тъй кеато същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.М.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение. Постигнали сме съгласие по всички точки. Споразумението не противоречи на закона и морала.

ОБВ.П.Й.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатите ми обвинения. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. От деянието ми няма невъзстановени имуществени вреди. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. Разбрах какво ще бъде наказанието и съм съгласен с него.

 

Съдът на основание чл.382, ал.6 от НПК,

 

                                       О П Р Е Д Е Л И  :

                           

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

 

Обв. П.С.Й. със снета по-горе самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че :

1. На 06.09.2017 год., в ГР.С., в частен недвижим имот – къща, находяща се на *********, без надлежно разрешително, държал прекурсорите:

- солна киселина в количество 1,884 литра;

- смес от органични разтворители толуен, ацетон и метанол с тегло 4294,51 грама;

- смес от органични разтворители толуен и ацетон в количество 0,615 литра;

- смес от органични разтворители натриева основа, толуен и метанол с тегло 1990,490 грама;

- смес от органични разтворители толуен и метанол в количество 0,170 литра;

- органичен разтворител ацетон в количество 0,192 литра;

- органичен разтворител толуен в количество 0,250 литра

и материали за производство на наркотични вещества: фосфорна киселина в количество 0,723 литра; натриева основа с тегло 1627,63 грама; червен фосфор с тегло 65,435 грама и йод с тегло 68,120 грама, за производство на наркотично вещество метамфетамин, с цел разпространение – престъпление по чл.354а ал.1 изр.2 от НК;

2. На 05/06.09.2017 год., в ГР.С., без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества: метамфетамин с общо тегло 8,543 грама със съдържание на метамфетамин от 22,70% до 73,10% на стойност 213,58 лв.; коноп с общо тегло 1,616 грама със съдържание на тетрахидроканабинол от 0,70%  до 0,90% на стойност 9,70 лв. и хероин с тегло 0,381 грама със съдържание на активен компонент диацетилморфин 44,50% на стойност 34,29 лв. – престъпление по чл.354а ал.3 т.1 от НК;

3. На 05.09.2017 год., в ГР.С., по ул. „Великокняжевска“, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без СУМПС с НП № 16-0804-001584/13.09.2016 г. на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР – Сливен, влязло в сила на 02.08.2017 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние – управлявал МПС – мотопед ВТМ-50, без съответно СУМПС – престъпление по чл.343В ал.2 от НК;

      4. На 05.09.2017 год., в ГР.С., по ул. „Великокняжевска“, управлявал МПС - мотопед ВТМ-50, което не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл.345 ал.2 от НК;

      5. На 06.09.2017 г., в ГР.С., в частен недвижим имот – къща, находяща се на *********, държал боеприпаси за огнестрелно оръжие – 25 бр. патрони, калибър 7,65 мм, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339 ал.1 от НК.

На обв. П.С.Й. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.2 от НК се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 2 години и 8 месеца.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. Й. не се налага предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.2 от НК по-леко наказание „глоба”.

На обв. П.С.Й. за извършеното престъпление по чл.354а ал.3 т.1 от НК се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 10 месеца.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. Й. не се налага предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.3 т.1 от НК по-леко наказание „глоба”.

На обв. П.С.Й. за извършеното престъпление по чл.343В ал.2 от НК се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 10 месеца.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. Й. не се налага предвиденото в разпоредбата на чл.343В ал.2 от НК по-леко наказание „глоба”.

На обв. П.С.Й. за извършеното престъпление по чл.345 ал.2 от НК се НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 1 година.

На обв. П.С.Й. за извършеното престъпление по чл.339 ал.1 от НК се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 1 година и 10 месеца.

На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обв. П.С.Й. едно общо наказание за извършените престъпления по чл.354а ал.1 изр.2 от НК, по чл.354а ал.3 т.1 от НК, по чл.343В ал.2 от НК, по чл.345 ал.2 от НК и по чл.339 ал.1 от НК– най-тежкото от всички, а именно лишаване от свобода за срок от 2 години и 8 месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от 3 години и 6 месеца, считано от влизане в сила на споразумението.

По отношение на обв. Й. НЕ СЕ НАЛАГАТ възпитателни мерки по реда на чл.67 ал.1 от НК през изпитателния срок.

 

ОСЪЖДА обв. П.С.Й. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски за експертизи в размер на 1208.48 лв.

На основание чл.354а ал.6 от НК  ОТНЕМА в полза на Държавата  10,54 грама нето тегло метамфетамин, коноп, хероин, оставени за съхранение в ЦМУ – София с приемателно-предавателен протокол № 52734/16.02.2018 г.

 На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата:

- Неизразходвана част от обекти №№ 10/3; 31/1; 31/2; 31/3 и 31/4, запечатани в картонен кашон с восъчен печат на БНТЛ при ОД на МВР -  Бургас съгласно изготвена ФХЕ № 776/15.01.2018 г.

- Неизразходвана част от обекти №№ 14/1; 15; 16/1; 17; 18/1; 19/1; 20; 21; 22; 23; 24; 25 и 26, запечатани в картонен кашон с восъчен печат на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас съгласно изготвена ФХЕ № 776/15.01.2018г., които след влизане в сила на споразумението да се предадат на Министерството на икономиката за разпореждане по надлежния ред.

Иззетите при извършения оглед на местопроизшествие вещи, а именно:

- Неизразходвана част от обекти с №№ 14/2; 16/2; 18/2 и 27, запечатани в картонен кашон с мокър мастилен печат на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас съгласно изготвена ФХЕ № 776/15.01.2018 г.

- Неизразходвана част от обекти №№ 5/1; 10/1; 10/2; 12/1; 12/2; 13/1; 28, 29 и 30, обекти с №№ 1/1; 1/2; 8/2/1; 8/2/2; 9/2; 10/4; 11; 13/2 и опаковките, запечатани в картонен кашон с мокър мастилен печат на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас съгласно изготвена ФХЕ № 776/15.01.2018 г.

- Везните от обекти с №№ 8/1 и 9/1, запечатани в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас съгласно изготвена ФХЕ № 776/15.01.2018 г.

- Един брой буркан, представителна проба жълтеникава течност – запечатан със стикер № В0266, съгласно Протокол за оглед на ВД от 07.09.2017 г.

- Един брой буркан, представителна проба жълтеникава течност – запечатан със стикер № В0270 съгласно Протокол за оглед на ВД от 07.09.2017 г.

- Един брой буркан, представителна проба жълтеникава каша – запечатан със стикер № В0275, съгласно Протокол за оглед на ВД от 07.09.2017 г.

- Празни опаковки, ПВЦ бутилки с различни размери – запечатани със стикер № В0290, съгласно Протокол за оглед на ВД от 07.09.2017 г.

- Един брой пакет „Мистър мускул“; 2 бр. прозрачни колби; 2 бр. фунии; 1 бр. метална щипка; 1 бр. цедка; 1 бр. спринцовка с игла – запечатани със стикер № В0288, съгласно Протокол за оглед на ВД от 07.09.2017 г.

- Един брой противогаз с надпис „PW“ – запечатан със стикер № В0289, съгласно Протокол за оглед на ВД от 07.09.2017 г.

- Един брой празна опаковка от патрони, калибър 7,65 мм – запечатана със стикер № В1573, след влизане в сила на споразумението  ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

Веществените доказателства по делото:

- Два броя регистрационни номера, с поставен нит и изписан рег.№ Х6765АР – запечатани със стикер № В0125 , както и

- ЛК на името на Т.Н.К.; ЛК на името на НЕВЕНА ИВАНОВА МИРЧЕВА; ЛК на името на Т.Н.К.; СУМПС на името на Т.Т.Т.; ЛК на името на Х.В.Г.; СУМПС на името на Х.В.Г.; карта на водача на името на Х.В.Г.; карта за квалификация на водач на МПС на името Х.В.Г. – запечатани със стикер № В1572, след влизане в сила на споразумението да се ПРЕДАДАТ на ОД на МВР – Сливен по компетентност.

Иззетите при извършения оглед на местопроизшествие:

- 2 бр. въздушни пушки, калибър 5,5 мм, оставени на съхранение в Служба КОС при РУ на МВР – Сливен с протокол за приемане на ОБВВПИ № 000243/06.09.2017 г., след влизане в сила на споразумението ДА СЕ ПРЕДАДАТ на Служба “КОС” при РУ на МВР - Сливен, до изясняване на обстоятелтвото, притежаването на същите отговаря ли на нормите на ЗОБВВПИ.

 

ПРОКУРОР: ..................                     ЗАЩИТНИК: .......................

                   /Хр. Куков/                                           /адв. Е. М./

 

 

ОБВИНЯЕМ: .......................

 

                                                                                   /П.Й./

 Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване  на делото по досъдебно производство 972/2017 год. по описа на РУ на МВР - Сливен, вх. № 3948/2017 год., пор. № 217/2017 год. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу П.С.Й. за престъпления по чл.354а ал.1 изр.2 от НК, чл.354а ал.3 т.1 от НК, чл.343в ал.2 от НК, чл.345 ал.2 от НК и чл.339 ал.1 от НК

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 203 / 2018г. на СлОС.

Определението за одобряване на споразумението е окончателно.

 

Съдът УВЕДОМИ обв. Й., че в 7-дневен срок следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че в случай, че разноските не бъдат заплатени в посочения срок, ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието по делото се закри в 14:00 часа.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       СЕКРЕТАР: