П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  17.05.2018 година

 

        Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на седемнадесети май през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

 

при секретаря Радост Гърдева и с участието на прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ сложи за разглеждане НОХД № 242 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За вносителя Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров.

Обвиняемият Р.И.Д., редовно призован, се явява лично и със защитника си адв. С.П., редовно упълномощена от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

Р.И.Д. – роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, разведен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

АДВ. П.: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

 

 Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитника на обвиняемия Р.И.Д. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

 

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемите визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

 

ОБВ. Р.И.Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

ПРОКУРОРЪТ: Представили сме споразумение, което не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите в този вид. След одобряване на споразумението моля съда с отделно определение да се произнесе по веществените доказателства, които са описани в споразумението.

 

 АДВ. П.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен споразумение за решаване на делото като непротиворечащо на закона и морала. По отношение на веществените доказателства подкрепям становището на представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, че   следва да се произнесете с отделно определение по въпроса за веществените доказателства.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

 

Обв. Р.И.Д. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, разведен, не работи, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен

В    Т О В А     Ч Е :

1. На 30.01.2018г. в ***********без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – 4,176 грама, нето тегло, смес от тютюн и коноп с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,20%; 0,014 грама, нето тегло, смес от тютюн и коноп с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,50%; 0,348 гр., нето тегло, 3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ със съдържание на MDMA 33,10% и 0,383 гр., нето тегло, 3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ със съдържание на MDMA 51,70% - престъпление по чл.354 а, ал.3, предл. 2, т.1, предл.1 от НК;

 

2.На 30.01.2018 г. в гр. Сливен, ул.”Пейо Яворов” № 62, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително произвел и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 13,011 грама, нето тегло, метамфетамин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 41,50% и 0,414 грама, нето тегло, метамфетамин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 57,60% - престъпление по чл.354а, ал.2, изречение 2, предл. последно, т.4, вр.ал.1, изречение 1, алтернатива 1, предл.1 и 4 от НК;

 

3.На 30.01.2018г. в гр. Сливен, ул.”Пейо Яворов” № 62, без надлежно разрешително държал прекурсори / 0,250 л. / 202,550гр./  толуен с присъствие на натриева основа; / и материали /7,747 гр. червен фосфор; 0,013 л. /7,830 гр./ натриева основа; 195,310 гр. натриева основа; 0,146 л. /141,040 гр./ смес от органични разтворители с наличие на червен фосфор и метамфетамин; 0,372 л. /350,860 гр. етилов алкохол; 2,800 л. /2430,370 гр./ смес от органични разтворители; 101,850 гр. йод, 261,56 гр. червен фосфор/ за производство на високорисково наркотично вещество –метамфетамин, с цел разпространение – престъпление по чл.354а, ал.1, изр.2, предл.1 и 3, вр.изр.1, предл.4 от НК.

По въпроса за вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия:

На обв. Р.И.Д. за извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, предл.2, т.1, предл.1 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от 1 година и 6 месеца, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага кумулативно предвиденото в текста на чл.354а ал.3 т.1 от НК наказание „глоба“.

На обв. Р.И.Д. за извършеното престъпление по чл.354а, ал.2, изречение 2, предл. последно, т.4, вр.ал.1, изречение 1, алтернатива 1, предл.1 и 4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от 3 години, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага кумулативно предвиденото в текста на чл.354а ал.2 от НК наказание „глоба“.

На обв. Р.И.Д. за извършеното престъпление по чл.354а, ал.1, изр.2, предл.1 и 3, вр.изр.1, предл.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 година и 6 месеца, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл.55 ал.1 от НК не налага кумулативно предвиденото в текста на чл.354а ал.2 от НК наказание „глоба“.

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв. Р.И.Д. за извършените престъпления по чл.354а, ал.3, предл.2, т.1, предл.1 от НК, чл.354а, ал.2, изречение 2, предл. последно, т.4, вр.ал.1, изречение 1, алтернатива 1, предл.1 и 4 от НК и чл.354а, ал.1, изр.2, предл.1 и 3, вр.изр.1, предл.4 от НК, СЕ НАЛАГА едно общо наказание – най-тежкото определено, а именно 3 години ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

По въпроса за това на кого се възлагат разноските по делото.

Обв. Р.И.Д. се задължава да заплати по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски, а именно 346,12 лв.

 

Веществени доказателства:

Иззетите като веществени доказателства 1 бр. мобилен телефон “HUAWEI” с IMEI 864038031967370 с поставена сим-карта на “МТел” с № 8935901990827991523, запечатани заедно в полиетиленов плик с лепенка с № В1120 и 1 бр. мобилен телефон “HUAWEI” с IMEI 867261029557196 и с IMEI 86261029567294 с поставена сим-карта на “МТел” с № 8935901990835072712, запечатани заедно в полиетиленов плик с лепенка с № В1113, да се върнат на собственика им Р.И.Д., след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението за решаване на делото.

Обв. Р.И.Д., на основание чл.381 ал.6 от НПК       д е к л а р и р а м  ,    че съм запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и се отказвам от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

ПРОКУРОР:

 

 

 

ЗАЩИТНИК:

 

 

 

ОБВИНЯЕМ:

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 242/2018г. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на обвиняемия Р.И.Д..

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към обвиняемите доброволно да заплатят разноските, които са се съгласили да им бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата.

Наркотичните вещества, както и иззетите прекурсори и материали за производство на наркотични вещества, които са предмет на престъпленията извършени от обвиняемия, следва да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл. 354а ал. 6 във вр. с чл.53 ал.1 б.“б“ от НК.

На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновните лица и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението.

На основание чл. 53 ал.2 б. „б“ от НК следва да се отнеме в полза на държавата придобитото чрез престъплението, а именно иззетите парични средства.

Иззетите наркотични вещества и прекурсори, предмет на престъпленията, извършени от обвиняемия, които следва да бъдат отнети в полза на държавата по реда на чл. 354а ал.6 вр. с чл. 53 ал.1 б.“б“ от НК са предадени в Агенция „Митници“.

Иззетите материали за производство на наркотични вещества, предмет на престъплението по чл. 354а ал.1 изр.2, предл.1 и 3, вр. изр.1, алт.1, предл.4 от НК, са предадени на Окръжен съд Сливен с приемо-предавателен протокол от 14.05.2018 г. Същите не подлежат на предаване на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерство на икономиката, гр. София по реда предвиден в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и след отнемането им в полза на държавата следва да бъдат унищожени.

Поради изложените съображения и на основание чл. 306 ал.1 т.1 вр. чл. 383 ал .2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б.“б“ вр.чл.354а ал.6 от НК отнема в полза на държавата наркотичните вещества, предмет на престъплението по чл. 354а ал.3 предл.2, т.1, предл.1 от НК и на престъплението по чл. 354а ал.2, изр.2, предл. Последно, т.4 във вр. с ал.1, изр.1, алт.1, предл.1 и 4 от НК, както и прекурсорите, предмет на престъплението по чл. 354а ал.1 изр.2, предл.1 и 3, вр. изр.1, предл.4 от НК, а именно  – 13,011 гр. метамфетамин; 0,414 гр. метамфетамин; 4,176 гр. смес от тютюн и коноп; 0,348 гр. 3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA/; 0,383 гр. 3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA/; 0,250 л. /202,550гр./ органичен разтворител толуен с присъствие на натриева основа; 0,510 л. /579,180гр./ солна киселина; 0,146 л. /141,040гр./ смес от органични разтворители с наличие на червен фосфор и метамфетамин – предадени в Агенция Митници с приемателно-предавателен протокол № 54539/04.05.2018 г.

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК  отнема в полза на държавата вещите, послужили за извършване на престъпленията, както следва:

-Хартиен плик, запечатан с мокър мастилен печат на БНТЛ-ОДМВР-Бургас, съдържащ 2 бр. сиви електронни везни

- Хартиен плик, запечатан с мокър мастилен печат на БНТЛ-ОДМВР-Бургас, съдържащ сив, метален гриндер от четири части.

На основание чл.53 ал.2 б.“б“ от НК, отнема в полза на държавата вещите, придобити чрез престъпленията, извършени от Р.И.Д., както следва:

-1 бр. банкноти с номинал 50 лв. със сериен номер: БР7142921 и 3 бр. банкноти с номинал 20 лева със следните серийни номера: БД7608151, АВ4525452  и БП2692097, запечатани в полиетиленов плик с лепенка с № В1159.

 На основание чл.53 ал.1 б.“б“ вр.чл.354а ал.6 от НК  отнема в полза на държавата материалите за изготвяне на наркотични вещества, предмет на престъплението по чл.354а ал.1 изр.2 предл.1 и 3 във вр.изр.1 предл.4 от НК, предадени в Окръжен съд Сливен с приемо-предавателен протокол от 14.05.2018 г., а именно: - 1бр. картонен кашон, запечатан с мокър мастилен печат на сектор “БНТЛ” ОДМВР-Бургас, съдържащ опаковки и неизразходвана част от обекти по физико-химическа експертиза № 98/19.04.2018г., както следва: 55,448 гр. кристално вещество; 0,281 гр. ½ овална таблетка; 43,724 гр. парацетамол; 26,736 гр. кристално вещество; 7,747 гр. червен фосфор; кафяво стъклено шишенце с етикет “Йодова тинктура” съдържащо 5 гр. йод, калиев йодит, етанол 96% и пречистена вода; 0,013л. /7,830гр./ натриева основа; 6,700 гр. натриева основа; 188,610 гр. натриева основа; 0,950л. /924,500гр./ смес от органични разтворители; 1 л. ксилен, нефтени разтворители, леки ароматни; 233,130 гр. червен фосфор; 0,372 л. /350,860 гр./ етилов алкохол; 1,180л. /961,820 гр./ смес от органични разтворители; 0,670л. /544,050 гр./ смес от органични разтворители; 101,850 гр. йод; 28,430 гр. червен фосфор; червено-лилави памучни тампони, които след влизане в сила на настоящото определение, да се унищожат.

Настоящото определение подлежи на обжалване и/или протестиране пред БАС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10:45  ч.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: