П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  23.05.2018 година

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и трети май през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при секретар Мария Т. и с участието на Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ сложи за разглеждане НОХД № 250 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За вносителя Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява Окръжния прокурор г-н Стефанов.

Обвиняемият С.Й.Д., редовно призован, се явява лично и със защитника си адв. П.Т., редовно упълномощена от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

С.Й.Д. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Представили сме споразумение, което не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите в този вид.

 

АДВ. Т.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение.

ОБВ. С.Й.Д.: Нямам искания. Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатите ми обвинения. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции.  От деянието ми няма невъзстановени имуществени вреди. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. Разбрах какво ще бъде наказанието и съм съгласен с него.

 

На основание чл. 382, ал. 5 от НПК съдът ПРЕДЛОЖИ на страните промени в споразумението В ЧАСТТА относно  основанието, на което следва да се  отнемат в полза на държавата част от втората група веществени доказателства, които също са предмет на престъплението по чл. 354, ал.1, изр. 2, пр. 1 и 3 от НК, а именно

- гранули – нето тегло 46,050 грама, определени като йод /обект № 4 от експертизата/;

- кристално вещество – нето тегло 89,840 грама, определено като  натриева основа /обект № 5 от експертизата/;

- течност – 0,300 л. /467,460 грама/, определено като фосфорна киселина /обект № 10 от експертизата/.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да бъдат отразени предложените промени относно основанието, на което следва да бъдат приети посочените веществени доказателства. Що се касае за посочения прекурсор, моля да се има предвид, че в първата група веществени доказателства, където е посочено, че прекурсора, представляващ толуен и ацетон 1,845 грама, е в количество 1 845 грама. Допусната е още една техническа грешка, при втората група веществени доказателства, кристалното вещество нето тегло 89,840 грама представлява натриева основа, а не йод, както е посочено в споразумението.

 

Адв. Т.: Не възразявам да бъдат отразени посочените промени относно веществените доказателства.

 

Обв. Д.: Съгласен съм в споразумението да бъде отразена предложената промяна относно веществените доказателства.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

Обв. С.Й.Д., със снета по – горе самоличност, се признава за виновен

В    Т О В А     Ч Е:

1.            На 09.03.2018 г., в гр. Кермен, без надлежно разрешително, държал прекурсори – 2,0 л. смес от органични разтворители толуен и ацетон; 0,485 л. смес от органични разтворители толуен, метанол и ацетон, ефедрин/псевдоефедрин 0,065 грама и материали – 46,050 гр. йод; 0,300 л. фосфорна киселина; 89,840 гр. натриева основа за производство на високорисково наркотично вещество метамфетамин, с цел разпространение – престъпление по чл. 354а ал.1 изр.2 предл.1 и 3 от НК;

2.            На 09.03.2018 г., в гр. Кермен, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – 0,017 гр. метамфетамин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 0,2% и 0,10 грама метамфетамин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 7,1% - престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

 

На обв. С.Й.Д. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 2 предл. 1 и 3 от НК се НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от  НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. Д. НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.1 от НК по-леко наказание „глоба“.

На обв. С.Й.Д. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр.1 предл. 4 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от  НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. Д. НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.1 от НК по-леко наказание „глоба“.

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв. С.Й.Д. за извършените престъпления по чл. 354а ал.1 изр.2 предл.1 и 3 от НК и по чл. 354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

 

ОСЪЖДА обв. С.Й.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата 212,82 лв., представляваща направени  в хода на досъдебното производство разноски за химическа експертиза.

 

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на  държавата:

- прекурсор – 0,065 грама ефедрин /обект № 6 от експертизата/, предаден на съхранение в Централно митническо управление с протокол № 54542/04.05.2018 г.

- прекурсор – 0,155 л. толуен и ацетон /обект № 1 от експертизата/, представляващо представителна проба и прекурсор толуен, метанол и ацетон 0,485 л. /обект № 3 от експертизата/, изпратени в ЦМУ – София, отдел „МРР – НОП“ с писмо от 10.05.2018 година,

- прекурсор – 1 845 грама, поставен в 2 бр. стъклени бутилки, съдържащ след вземане на представителна проба общо 1 845 грама толуен и ацетон, запечатани със стикер ОД на МВР – Сливен, № В0457 и В0424, намиращ се на съхранение в ОД на МВР – Сливен, който след влизане на споразумението в сила, предстои с постановление на Окръжна прокуратура – Сливен да бъде изпратен на Комисията за контрол на прокурсорите към Министерство на икономиката.

 

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на  държавата и:

- гранули – нето тегло 46,050 грама, определени като йод /обект № 4 от експертизата/;

- кристално вещество – нето тегло 89,840 грама, определено като  натриева основа /обект № 5 от експертизата/;

- таблетки – нето тегло 14,635 грама с неопределено съдържание /обект № 8 от експертизата/;

- кристално вещество – нето тегло 0,985 грама с неопределено съдържание /обект № 9 от експертизата/;

- течност – 0,300 л. /467,460 грама/, определено като фосфорна киселина /обект № 10 от експертизата/, всичките намиращи се на съхранение в ОД на МВР – Сливен, които след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

На основание чл. 53, ал. 1, б. „А“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата: - таблетки – нето тегло 14,635 грама, с неопределено съдържание /обект № 8 от експертизата/ и

- кристално вещество – нето тегло 0,985 грама с неопределено съдържание /обект № 9 от експертизата/, всичките, намиращи се на съхранение в ОД на МВР – Сливен, които след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

                                     /Пл.Стефанов/

 

 

ЗАЩИТНИК:

                    /адв. П.Т./

 

 

ОБВИНЯЕМ:

                     /Ст.Д./

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение за решаване на делото.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 250/2018г. на Окръжен съд – Сливен на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

Съдът УВЕДОМИ обв. Д., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени по постигнатото споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Съдът констатира, че двете престъпления, за които обвиняемият е осъден с настоящото споразумение са извършени в изпитателния срок, определен му с влязло в сила на 20.02.2018г.  споразумение по НОХД № 194/2018г., поради което наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца, наложено му по същото дело следва да бъде приведено в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК. Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието съгласно чл. 57 ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС следва да бъде общ.

Ето защо и на основание чл. 383, ал. 3, вр. чл. 306, ал. 1, т . 3 от  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в  изпълнение наложеното на обв. С.Й.Д. по НОХД № 194 от   2018г. на СлРС наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 – дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11.20  часа.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                               СЕКРЕТАР: