П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  21.05.2018 година

 

       Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи май през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

при секретаря Соня Василева и с участието на Окръжния прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ сложи за разглеждане НОХД № 251 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

За вносителя Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява Окръжния прокурор Пламен Стефанов.

Обвиняемият Н.В.Н., редовно призован, се явява лично и с адв. С.П., редовно упълномощена от досъдебното производство и с адв. П.Н.,  с пълномощно, което представя в днешното съдебно заседание.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Н.В.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

АДВ. П.: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитника на обвиняемия Н.В.Н. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

 

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемия визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

ОБВ. Н.В.Н.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

ПРОКУРОРЪТ: Представили сме споразумение, което не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите в този вид. След одобряване на споразумението моля съда с отделно определение да се произнесе по веществените доказателства, които са описани в споразумението във връзка с приложението на чл. 53 от НК. Моля да добавите, че по време на изпитателния срок не следва да се прилагат възпитателни мерки по чл. 67 от НК по отношение на обвиняемия.

 АДВ. П.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен споразумение за решаване на делото като непротиворечащо на закона и морала. По отношение на веществените доказателства подкрепям становището на представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, че следва да се произнесете с отделно определение по въпроса за веществените доказателства. Не възразявам срещу предложената промяна.

АДВ.ХЛ: Моля с определението си да се произнесете и по мярката за неотклонение взета по отношение на обвиняемия. Не възразявам по отношение  предложената промяна от страна на прокурора.

ОБВ.Н.Н.: Не възразявам срещу промяната, която предложи прокурорът.

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

Обв. Н.В.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес *** 29-27, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ: На 18.04.2018 год. на пътен възел „Петолъчката“, община Сливен, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 454.812 грама, нето тегло коноп /канабис, марихуана/, на стойност 2 728.87 лева, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.10% и 66.93 грама нето тегло, коноп /канабис, марихуана/ на стойност 401.42 лева, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.80% - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК.

На обв. Н.В.Н. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 на основание чл. 54 ал. 1 от НК от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 10 000 лева.

ОСЪЖДА обв. Н.В.Н. да заплати по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски, а именно 110.07 лева.

Веществени доказателства:

Иззетите като веществени доказателства черна раница от плат с бял надпис в предната си част „ADIDAS“ и 2 броя спортни ремъка за фитнес, черни с етикет с надпис „MYPROTEIN“, запечатани заедно в хартиен пакет със стикер с № В1753, да се върнат на собственика им Н.В.Н., след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението за решаване на делото.

След влизане в сила на определение за одобряване на споразумението от съда, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност 2 бр. дактилоскопни следи, запечатани в хартиен плик със стикер с № В1709.

Обв. Н.В.Н., на основание чл.381 ал.6 от НПК д е к л а р и р а м,  че съм запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и се отказвам от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

ПРОКУРОР:                                     ЗАЩИТНИЦИ:

 

                                                                         Адв.Св.П.

 

 

                                                                           Адв.П.Н.

                                                                                  

 

 

    ОБВИНЯЕМ:

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 251/2018 год. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на обвиняемия Н.В.Н..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени, съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата.

Наркотичните вещества, които са предмет на престъплението извършено от обвиняемия, следва да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл. 354а ал. 6 във вр. с чл.53 ал.1 б.“б“ от НК.

На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновното лице и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението.

На основание чл. 53 ал.2 б. „б“ от НК следва да се отнеме в полза на държавата придобитото чрез престъплението, а именно иззетите парични средства.

Поради изложените съображения и на основание чл. 306 ал.1 т.1 вр. чл. 383 ал.2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.354а ал.6 вр. чл.53 ал.1 б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата наркотичните вещества, предмет на престъплението по чл. 354а ал. 1 изр.1 алт. 1 предл. 4 от НК - 454.812 грама, нето тегло коноп /канабис, марихуана/, на стойност 2 728.87 лева, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.10% и 66.93 грама нето тегло, коноп /канабис, марихуана/ на стойност 401.42 лева, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.80% – предадени в Агенция Митници с приемателно-предавателен протокол № 54539/04.05.2018 г.

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК  отнема в полза на държавата вещите, послужили за извършване на престъплението, както следва: 1 бр. мобилен телефон „Нокия“ с IMEI 352356060828985, сим-карта на „Vivacom“ с № 89359032300120009345 и сим-карта на „Vivacom“ с № 8935902300120009311, запечатани заедно в полиетиленов плик с лепеннка с № В1755.

На основание чл.53 ал.2 б.“б“ от НК, отнема в полза на държавата вещите, придобити чрез престъплението, извършено от Н.В.Н., както следва: сумата от 2 510 лева, поставена в прозрачна полиетиленова торбичка – 1 брой банкнота с номинал 10 лева и 125 броя банкноти с номинал 20 лева, запечатани в полиетиленов лик с лепенка с № В1751.

Настоящото определение подлежи на обжалване и/или протестиране пред БАС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

 

С оглед приключване на делото със споразумение, което влиза в сила от момента на неговото одобряване, съдът НАМИРА, че следва да се произнесе и по взетата спрямо обвиняемия Н.В.Н. мярка за неотклонение „Задържане под стража“. В тази връзка и предвид обстоятелството, че на обвиняемия с одобреното споразумение е наложено наказание „Лишаване от свобода“ с приложението на чл. 66 от НК, т.е. наказанието не следва да бъде търпяно ефективно, следва да бъде отменена взетата спрямо Н.В.Н. мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на Н.В.Н. с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 48 „КП”/18г. на ОД на МВР – Сливен, вх. № 836/18 г., пор. № 85/18 г. на Окръжна прокуратура -  Сливен, мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

Определението подлежи на незабавно изпълнение.

Определението е окончателно.

Препис от определението да се изпрати на „Ареста“ – Сливен, в частта относно мярката за неотклонение „Задържане под стража“.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14:50  часа.

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                             СЕКРЕТАР: