П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  23.05.2018 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и трети май през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

 

 

при секретаря Пенка Спасова и с участието на зам. окръжния прокурор ДИАНА СТОЕВА сложи за разглеждане НОХД № 252 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява зам. окръжният прокурор Стоева.

Обвиняемият С.Д.Й., редовно призован, се явява лично и с адв. Е.М. ***, упълномощена от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

Самоличност на обвиняемия:

С.Д.Й. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** ***, български гражданин, със средно образование, работи в „Язаки" АД - отговорник производствен отдел, неженен, неосъждан, ЕГН **********

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

Адв. М.: Нямаме искания за доказателства и за отводи.

Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитника на обвиняемия С.Д.Й. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемите визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

Обв. С.Д.Й.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме съгласие по всички въпроси посочени в чл. 381 от НПК и моля да одобрите споразумението като непротиворечащо на закона и морала.

Адв. М.: Моля да одобрите постигнатото споразумение с така определеното наказание. Считам, че не противоречи на закона и морала на Република България.

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

Обв. С.Д.Й. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** ***, български гражданин, със средно образование, работи в „Язаки" АД - отговорник производствен отдел, неженен, неосъждан, ЕГН **********

 се признава за виновен в това, че:

 В периода 31.12.2017 г. - 02.01.2018 г. в гр.Сливен, в условията на продължавано престъпление, в съучастие със З.Е.В.от гр.Сливен, като съизвършител, без надлежно разрешително, на 31.12.2017 г. произвел с цел разпространение и разпространил високорискови наркотични вещества - 0,093 грама нето тегло метамфетамин, както следва:0,038 грама метамфетамин, със съдържание на активно действащия компонент метамфетамин 51,60%; 0,039 грама метамфетамин, със съдържание на активно действащия компонент метамфетамин 53,10% и 0,016 грама метамфетамин, със съдържание на активно действащия компонент метамфетамин 51,20% и на 02.01.2018 г. в апартамент, находящ се в гр.Сливен, кв."Република" 38-В-15, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 0,014 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активно действащия компонент метамфетамин 15,00% -престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.1 и 4 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК;

 

и   в   това,   че:

На 02.01.2018 г. в гр.Сливен, в апартамент, находящ се в кв "Република" 38-В-15, в съучастие със З.Е.В.от гр.Сливен, като съизвършител, без надлежно разрешително държал прекурсори (0,740 л солна киселина; 0,019 гр. ефедрин/псевдоефедрин; 0,495 л толуен; 1,323 л диетилов етер; 0,725 л смес от органични разтворители толуен, ацетон и диетилов етер) и материали (0,803 л фосфорна киселина; 0,938 грама червен фосфор; 170 грама натриева основа; 1,414 грама червен фосфор; 9,540 грама йод; общо 384,520 грама кашеобразна маса със съдържание на натриева основа) за производство на високорискови наркотични вещества -метамфетамин, с цел разпространение - престъпление по чл.354а ал.1 изр.2 вр. чл.20 ал.2 от НК;

 

На обв. С.Д.Й. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.1 и 4 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.З от НК на обв.ИОРДАНОВ не се налага предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.1 от НК по-леко наказание „глоба".

На обв. С.Д.Й. за извършеното престъпление но чл.354а ал.1 изр.2 вр. чл.20 ал.2 , вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ години.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. ИОРДАНОВ не се налага предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.2 от НК по-леко наказание „глоба".

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв.С.Д.Й. се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Обвиняемият С.Д.Й. се ЗАДЪЛЖАВА да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР - Сливен, 1/3 от направените в хода на досъдебното производство разноски за химическа експертиза, а именно сумата от 165,00 лв.

 

Иззетите по делото веществени доказателства, включително наркотичните вещества и прекурсори, предмет на престъпленията по чл.354а ал. 1 изр. 1 предл. 1 и 4 вр. чл.26 ал. 1 вр. чл.20 ал.2 от НК и по чл.354а ал. 1 изр.2 вр. чл.20 ал.2 от НК, оставени на съхранение в ОД на МВР - Сливен и предадени в ЦМУ - София, са необходими за нуждите на наказателното производство по отношение на другия обвиняем - ЗЛАТИН ЕВГЕНИЕВ ВАНГАРОВ.

 Обвиняемият С.Д.Й., на основание чл.381 ал.6 от НПК  декларирам, че съм запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и се отказвам от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ЗАМ. ОКРЪЖЕН                           ЗАЩИТНИК: . ……………………..

ПРОКУРОР:…………………                                      /адв. Ел. М./

                   /Д. СТОЕВА/                                 

 

                                                      ОБВИНЯЕМ: . ……………………..

                                                                                    /Св. Й./

                                                        

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 252/2018г. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на обвиняемия С.Д.Й..

ВРЪЩА досъдебно производство № 4/18 г. на РУ МВР – Сливен, вх. № 4/18 г., пор. № 4/18 г. на Окръжна прокуратура – Сливен, за решаване на делото по отношение на обв. ЗЛАТИН ЕВГЕНИЕВ ВАНГАРОВ.

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Протоколът се изготви в с.з., което се закри в 10:30  ч.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                         СЕКРЕТАР: