П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 18.06.2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на осемнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:                            

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА                                                                

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  Т.Т.

ЗЛАТИНА П.

 

при участието на секретар СОНЯ ВАСИЛЕВА и Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, сложи за разглеждане НОХД № 262 по описа за 2018 год., докладваното от Председателя

 

На поименното повикване в 11:00 часа, се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  Окръжен прокурор Пламен Стефанов.

Подсъдимият А.И.С., редовно призован, се явява лично и с адв. К.Т. Ч. - Е. ***, назначена за негов служебен защитник от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ход на РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът ПРЕДОСТАВИ възможност на участниците в разпоредителното заседание да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо председател, намирам, че делото е подсъдно на СлОС. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не са допуснати остраними съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия. Няма основания за връщане на делото в прокуратурата. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на делото при условията на чл. 384 и сл. от НПК, т.е. намирам, че са налице условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, постигнали сме съгласие по всички въпроси. Взетата мярка за процесуална принуда е „Задържане под стража”, няма да искам промяна на мярката за неотклонение. Няма да сочим нови доказателства. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

АДВ.Е.: Уважаема госпожо председател и съдебни заседатели, аз считам, че делото е подсъдно на СлОС. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на  процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на  обвиняемия. Считам, че са налице основания за разглеждане на делото  по реда на особените правила и по-точно по реда на глава 29 от НПК, тъй като с представителя на Окръжна прокуратура Сливен сме постигнали и сключили споразумение. Не е необходимо делото да се разглежда при закрити  врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател. Взетата мярка за процесуална принуда е  адекватна и не се налага изменението й. Нямаме искания за събиране на  нови доказателства. Моля на основание чл. 59 ал. 1 от НК да приспаднете от така наложеното наказание, времето през което подзащитния ми е бил в ареста.

ПОДС.С.: Присъединявам се към становището на моя защитник. Поддържам изцяло неговото становище по всички въпроси, посочени в чл. 248 ал. 1 от НПК. Искам да бъде одобрено подписаното споразумение.

Съдът се ОТТЕГЛИ на съвещание.

След съвещание, съдът като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становищата на страните във връзка с въпросите съдържащи се в разпоредбата на чл. 248 ал. 1 от НПК, констатира следното:

1.   Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

2. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Страните направиха искане и съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага произнасяне на съда по мерките за процесуална принуда, а и искания в тази насока не се направиха.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Съдът счита, че с оглед искането на страните, а и предвид, че са налице условията за разглеждане на делото по глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл. 252 ал. 1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК след провеждане на разпоредителното заседание.

Предвид изложеното и на основание чл. 248 ал. 1 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

1. Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура – Сливен обвинителен акт против подсъдимия А.  И.С. за престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 1,  предл.4, алт.1 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

2. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

3. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага изменение на взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Налице са условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл. 252 ал. 1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК, след провеждане на разпоредителното заседание.

На основание чл. 249 ал. 3 от НПК определението в частта по т. 3 и т.6 може да бъде обжалвано или протестирано по реда на глава ХХII от НПК – в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас, считано от днес.

Съдът ОБЯВИ определението на страните.

 

Предвид разпоредбата на чл. 252 ал. 1 от НПК съдът разгледа делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на глава 29 от НПК, по искане на страните.

На поименното повикване се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, се явява Окръжен прокурор Пламен Стефанов.

Подсъдимият А.И.С. се явява лично и с адв. К.Е. *** – служебен защитник.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да се даде ход на делото. Предвид това, че постигнахме споразумение, което представям в писмен вид, моля да преминете към процедура по одобряването му.

АДВ.Е.: Няма пречки да се даде ход на делото. Моля да постановите производството по настоящото дело да се проведе по реда на глава 29 от НПК, т.е. да одобрите сключеното между нас споразумение. В споразумението сме определили вида и размера на наказанието, моля да одобрите  същото.  

ПОДС.С.: Присъединявам се към казаното от защитника ми.

Съдът  СЧИТА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото. 

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

А.И.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин от ромски произход, неграмотен, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС.С.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата.Постигнали сме споразумение и моля да одобрите същото.

АДВ.Е.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

ПОДС.С.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението.

С оглед внесеното споразумение за решаване на делото производството следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, поради което съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото ще се разглежда  по реда на  глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение по въпроса за това има ли извършено деяние, извършено ли е виновно от подсъдимия и относно размера на наказанието, както и за разноските. Моля така постигнатото споразумение да бъде одобрено от съдебния състав като непротиворечащо на закона и морала.

 

АДВ.Е.: Молим да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

Съдът РАЗЯСНИ на подсъдимия визираните в чл.382 ал.4 от НПК  въпроси.

 

ПОДС. А.С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал. Ясни са ми последиците от споразумението и това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва пред по – горните съдебни инстанции. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Съгласен съм с размера на наказанието.

 

Съдът като взе предвид становищата на страните и на основание чл. 382 ал. 6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Подсъдимият А.И.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, турчин, български гражданин, неграмотен, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че На 22.03.2018 г. в гр.Нова Загора, без надлежно разрешително държал с цел разпространение 29 бр. хартиени пликчета (дози) с високорисково наркотично вещество – хероин с общо тегло 0,371 грама с концентрация на активния наркотично действащ компонент – диацетилморфин 15,30%, на обща стойност 18,55 лв., определена съгласно Постановление 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 4 алт.1 от НК.

На подсъдимия А.И.С., за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 4 алт. 1 се НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК лишаване от свобода за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия А.И.С. по-лекото наказание „Глоба“, предвидено в разпоредбата на чл. 354а ал. 1 изр. 1 предл. 4 алт. 1 от НК.

ОСЪЖДА подс. А.И.С. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР Сливен  направените разноски в хода на досъдебното производство за експертизи в размер на 147.06 лева.

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – високорисково наркотично вещество – 0,371 грама с концентрация на активния наркотично действащ компонент – диацетилморфин 15,30%, предадено за съхранение в Главно управление “Митници” с приемо-предавателен протокол № 54550/04.05.2018 г.

Изпратените по делото като веществени доказателства, а именно:

- 1 бр. запечатан хартиен плик с надпис „ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА“ по досъдебно производство № 218/18 г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, съдържащо опаковките по експертиза № Е-223/18 г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, след влизането на споразумението в сила, да се унищожат като вещи без стойност.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: ………….…………

/Пл.СТЕФАНОВ/

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…

/адв.К.Е./

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ: ……………………..

/А.С. /

 

 

 

 

 

Сливенският окръжен съд, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл.382 ал.7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение за решаване на делото.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 262 /2018 год. по описа на Сливенски окръжен съд.      

 

Определението е окончателно.

 

Съдът УВЕДОМИ подс. А.И.С., че следва да заплати доброволно разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени по постигнатото споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако не бъдат заплатени в седмодневен срок, ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

Съдът констатира, че по отношение на подс. А.И.С. с влязло в сила на 18.04.2018г.  протоколно определение от 12.04.2018г.  по ЧНД № 187 / 2018г.  на СлОС е взета мярка за неотклонение задържане под стража. Подс. С. е задържан на 10.04.2018г.

 На основание  чл. 59, ал.1, т.1 от НК

, при изпълнение на наложеното с настоящото споразумение  наказание лишаване от свобода за срок от една година и два месеца следва да бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан, а именно от 10.04.2018г. до датата на одобряване на споразумението за решаване на делото.

Ето защо съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание  чл. 59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подс. А.И.С. е бил задържан, а именно от 10.04.2018г. до датата на одобряване на споразумението за решаване на делото, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

Определението не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

Съдът констатира, че престъплението, за което обвиняемият е осъден с настоящото споразумение е извършено в изпитателния срок, определен му с влязло в сила на 11.08.2017г.  споразумение по НОХД № 280 / 2017г. на РС – Нова Загора, поради което наказанието лишаване от свобода за срок от осем месеца, наложено му по същото дело следва да бъде приведено в изпълнение на основание чл. 68, ал.  1 от НК. Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието съгласно чл. 57 ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС следва да бъде общ.

Ето защо и на основание чл. 383, ал. 3, вр. чл. 306, ал. 1, т . 3 от  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в  изпълнение наложеното на подс. А.И.С.  по НОХД № 280 / 2017г. на РС – Нова Загора наказание лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 – дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 11.30 часа.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                                              2.

 

                                                         СЕКРЕТАР: