П Р О Т О КО Л

 

гр.Сливен, 31.05.2018г.

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на тридесет и първи май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

         При секретаря Пенка Спасова и с участието на зам.окръжен прокурор ДИАНА СТОЕВА сложи на разглеждане НОХД № 271 по описа за 2018г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява зам.окръжен прокурор Стоева.

Обв.И.Й.Д., редовно призована, се явява лично и с адв.Г.Х. ***, редовно упълномощена от досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.Х.: Моля да се даде ход на делото.

Обв.Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по следствено дело № 25/2016г. по описа на ОСО при ОП - Сливен, вх.№ 2036/2010г., пор.№ 103/2016г. на Окръжна прокуратура Сливен, водено срещу обв.И.Й.Д. за престъпление по чл.159б ал.1 вр.чл.159а ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.253 ал.4 вр.ал.3 т.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, представлявана от зам.окръжен прокурор Диана Стоева и защитника на обвиняемата И.Й.Д. адв.Г.Х..

        Обвиняемата И.Й.Д. на основание чл.381 ал.6 от НПК е декларирала, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

        САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА:

 

           И.Й.Д. - родена на ***г. в ГР.В., постоянен адрес ***, живуща в **********, със средно образование, разведена, работи в ****, неосъждана, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл.381 ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

Адв.Х.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Обв.Д.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът запита обвиняемата И.Й.Д. разбира ли обвинението, признава ли се за виновна по него, разбира ли последиците по споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението.

Обв.Д.: Разбирам обвинението предявено срещу мен от ОП Сливен. Признавам се за виновна. Запозната съм със споразумението, което е внесено в съда. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласна съм със съдържанието на споразумението, както и желая съдът да го одобри. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, а именно, че то произвежда действие на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване. Декларирала съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за решаване на делото, а именно:

Обв.И.Й.Д. - родена на ***г. в ГР.В., постоянен адрес ***, живуща в **********, със средно образование, разведена, работи в ****, неосъждана, ЕГН **********, се признава за виновна в това, че:

1. В периода от неустановена дата през м.март 2008г. до края на м.септември 2009г. в гр.Казанлък и в гр.Грьонинген, Кралство Нидерландия, в условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител с Х.В.Д.набрали, транспортирали от гр.Казанлък до ГКПП Аерогара София, превели през границата на страната – ГКПП Аерогара София, и приели на територията на гр.Грьонинген, Кралство Нидерландия, отделно лице - Р.А.М.от гр.Казанлък, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й – престъпление по чл.159б ал.1, вр.чл.159а ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК.

2. През периода 16.02.2009г. - 26.06.2010г., в гр.Сливен и на територията на Кралство Нидерландия, при условията на продължавано престъпление, повече от два пъти, извършила финансови операции с имущество, както следва:

- на 16.02.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 600 евро, с левова равностойност 1 173.50лв с наредител Х.Д.;

- на 31.03.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 700 евро, с левова равностойност 1 369.08лв с наредител Д.Д.

- на 11.05.2009г. е получила от Германия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 1 100 евро, с левова равностойност 2 151.41лв с наредител Д.Д.

- на 20.05.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 350 евро, с левова равностойност 684.54лв с наредител Х.Д.;

- на 01.07.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 500 евро, с левова равностойност 977.92лв с наредител Х.Д.;

- на 15.07.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 150 евро, с левова равностойност 293.37лв с наредител Х.Д.;

- на 17.07.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 205 евро, с левова равностойност 400.95лв с наредител Х.Д.;

- на 27.07.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 100 евро, с левова равностойност 195.58лв с наредител Х.Д.;

- на 31.07.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 200 евро, с левова равностойност 391.17лв с наредител Х.Д.;

- на 11.08.2009г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 400 евро, с левова равностойност 782.33лв с наредител Х.Д.;

- на 02.04.2010г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 150 евро, с левова равностойност 293.37лв с наредител Х.Д.;

- на 29.05.2010г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 130 евро, с левова равностойност 254.26лв с наредител Х.Д.;

- на 26.06.2010г. е получила от Холандия чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ сумата от 400 евро, с левова равностойност 782.33лв с наредител Х.Д.,

като общата стойност на извършените финансови операции възлиза на 4 985 евро с левова равностойност 9 749.81лв и деянието е извършено с имущество, за което е знаела, че е придобито чрез извършено от нея тежко умишлено престъпление по чл.159б ал.1 от НК – престъпление по чл.253 ал.4, вр.ал.3 т.2, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

На обв.И.Й.Д. за извършеното престъпление по чл.159б ал.1, вр.чл.159а ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв.И.Й.Д. не се налага по-лекото наказание „глоба“, предвидено в разпоредбата на чл.159б ал.1 от НК.

На обв.И.Й.Д. за извършеното престъпление по чл.253 ал.4, вр.ал.3 т.2, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК, на основание  чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв.И.Й.Д. не се налага по-лекото наказание „глоба“, предвидено в разпоредбата на чл.253 ал.4 от НК.

На основание чл.253 ал.6 от НК, предметът на престъплението 4 985 евро с левова равностойност от 9 749.81лв, се ОТНЕМА в полза на държавата, като обв.И.Й.Д. се задължава да заплати неговата равностойност.

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв.И.Й.Д. за извършените престъпления по чл.159б ал.1, вр.чл.159а ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.253 ал.4, вр.ал.3 т.2, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК се НАЛАГА едно общо наказание, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл.66 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години.

Обвиняемата И.Й.Д. се задължава да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Окръжен съд - Сливен, направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 1 481.66 лева, представляващи ½ от направените по делото разноски.

На основание чл.381 ал.6 от НПК обвиняемата И.Й.Д.,  д е к л а р и р а, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

 

                   С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

 

 

ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:………………………..

                                                 /ДИАНА СТОЕВА/

                  

 

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………….

                   /адв. Г.Х./

 

        

 

                     

 

                                                                    ОБВИНЯЕМА:……………………….

                  /И.Д./

 

         Съдът счита, че така постигнатото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по следствено дело № 25/2016г. по описа на ОСО при ОП - Сливен, вх.№ 2036/2010г., пор.№ 103/2016г. на Окръжна прокуратура Сливен, водено срещу обв.И.Й.Д. за престъпление по престъпление по чл.159б ал.1, вр.чл.159а ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.253 ал.4, вр.ал.3 т.2, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение обв.И.Й.Д. за престъпление по чл.159б ал.1, вр.чл.159а ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.253 ал.4, вр.ал.3 т.2, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

ДА СЕ СЪОБЩИ на пострадалата Р.А.М.от гр.Казанлък или нейните наследници с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обвиняемата доброволно да заплати разноските, които се е съгласила да й бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемата, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

ВРЪЩА на ОП Сливен следствено дело № 25/2016 г. по описа на ОСО при ОП - Сливен, вх.№ 2036/2010г., пор.№ 103/2016 г. на Окръжна прокуратура Сливен за решаването му по отношение на обв.Х.В.Д..

 

Адв. Х.: Моля да определите връщане на внесената от моята подзащитна гаранция по досъдебното производство в размер на 2 000 лева, предвид приключване изцяло на наказателното производство, водено срещу нея.

Обв.Д.: Моля да ми върнете гаранцията, внесена е на 24.01.2018г.

ПРОКУРОРЪТ: Няма основание да не бъде освободена внесената от обв.Д. парична гаранция в размер на 2 000 лева.

 

След съвещание и предвид становището на страните, съдът намира, че следва да отмени взетата спрямо обв.И.Й.Д. мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 2 000 лева, внесена на 24.01.2018г. Съдът следва да отмени мярката за неотклонение на обв.Д., тъй като предвид одобреното от съда и влязло в сила споразумение, същата е осъдена условно и съобразно разпоредбата на чл.61 ал.8 и чл.309 ал.4 от НПК, следва да се отмени взетата спрямо обвиняемата мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 2 000 лева и същата да се освободи.

Съобразно изложеното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ и ОСВОБОЖДАВА взетата спрямо обв.И.Й.Д. мярка за неотклонение  „Парична гаранция” в размер на 2 000 лева.

Определението подлежи на обжалване и/или протестиране пред Апелативен съд – Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

Заседанието по делото се закри в 14.55 часа.

 

 

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           

                                                                        СЕКРЕТАР: