П Р О Т О К О Л

 

ГР.С., 28.06.2018 год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в разпоредително заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: П.К.Д.П.

 

при участието на секретар Радост Гърдева и Зам.-окръжния прокурор ДИАНА СТОЕВА сложи за разглеждане НОХД № 275 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

На поименното повикване в 09:30 часа, се явиха:

 

За вносителя Окръжна прокуратура гр.Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжния прокурор Стоева.

Подсъдимият З.Е.В., редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник - адв. А. А.. ***.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. А.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС. В.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на разпоредителното заседание.

 

ДАВА думата на страните да изразят становището си по въпросите съдържащи се в разпоредбата на чл. 248 ал.1 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ:  По въпросите визирани в разпоредбата на чл. 248 от НПК становището ми е следното: Настоящото дело е подсъдно на СлОС. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правата на обвиняемия. С оглед на постигнато споразумение със защитника и подсъдимия считам, че делото следва да бъде разгледано при условията на Глава 29 от НПК. По отношение на взетите мерки за процесуална принуда на този етап няма основания за изменение на взетата мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 1000 лв. по отношение на подсъдимия. Нямам искания за събиране на нови доказателства. С оглед реда, по който следва да бъде разгледано делото, не са налице предпоставки за насрочване на съдебно заседание с призоваване на лицата от списъка на лицата за призоваване. Представям постигнатото между Окръжна прокуратура – Сливен и защитата на подсъдимия споразумение, което сме изготвили в писмен вид и което внасям за разглеждане в съда.

АДВ. А.: По отношение на изискванията на чл. 248 по настоящото съдебно заседание считам, че всички изброени условия, за да бъде проведено то са изпълнени така, както повелява закона. В тази връзка и нямам възражения по становището на прокуратурата. Постигнали сме споразумение, изготвено е и молим след приключване на разпоредителното заседание делото да се гледа по реда на особената процедура и да бъде одобрено постигнатото споразумение.

Подс. З.Е.В.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми. Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите.

 

Съдът се оттегля на съвещание.

 

След съвещание, като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, съдът констатира следното:

1. Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

2. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Страните по делото са постигнали споразумение за решаване на делото, което е сключено в писмен вид и същото е внесено за разглеждане в съда, т.е. на лице са основанията за разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага произнасяне на съда по мярката за процесуална принуда на подсъдимия, а и искания в тази насока не се направиха.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Съдът счита, че с оглед на постигнатото между страните споразумение за решаване на делото, изготвеното в писмен вид и внесено в за разглеждане в днешното съдебно заседание, налице са условията за разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, като същото следва да бъде сторено незабавно след провеждане респ. приключване на разпоредителното заседание.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 248 ал. 1 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

1. Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура обвинителен акт против подсъдимия З.Е.В. за престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК и по чл. 354а ал.1изр. 2 вр. чл.20 ал.2 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

2. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

3. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, решаване на делото със споразумение.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага изменение на взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 1000 лв.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Налице са условията за разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл. 252 ал. 1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на Глава 29 от НПК, след провеждане на разпоредителното заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА  разпоредителното заседание.

 

Настоящото определение не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът ОБЯВИ определението на страните за приключване на разпоредителното заседание.

 

Предвид разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК, съдът ПРИСТЪПИ към разглеждане на делото НЕЗАБАВНО след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на Глава 29 от НПК, с оглед постигнатото между страните споразумение за решаване на делото.

 

На поименното повикване се явиха:

За Окръжна прокуратура гр.Сливен се явява Зам.-окръжен прокурор Стоева.

Подсъдимият З.Е.В. се явява лично и със служебния си защиник - адв. А. А.. ***.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.А.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

Представя се споразумение от което е видно, че подс. З.Е.В. се признава за виновен в извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК и по чл. 354а ал.1 изр. 2 вр. чл.20 ал.2 от НК.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

З.Е.В. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за доказателства и за отводи. Моля да одобрите постигнатото споразумение за решаване на делото, като непротиворечащо на закона и морала. 

АДВ. А.: Също нямаме искания за доказателства и отводи. Считам, че постигнатото споразумение отговаря на законоизискуемите условия на чл. 384 ал. 1 от НПК, същото е своевременно депозирано и моля да бъде прието и одобрено от настоящия състав.

 

Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитника на подсъдимия З.Е.В. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

 

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимия визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

ПОДС. В.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

На основание чл. 384 вр. чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение  а именно:

 

Подс. З.Е.В. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН

В    Т О В А     Ч Е :

В периода 31.12.2017 г. – 02.01.2018 г. в гр.Сливен, в условията на продължавано престъпление, в съучастие със С. Д. Й.от ГР.С., като съизвършител, без надлежно разрешително, на 31.12.2017 г. произвел с цел разпространение и разпространил високорискови наркотични вещества – 0,093 грама нето тегло метамфетамин, както следва: 0,038 грама метамфетамин, със съдържание на активно действащия компонент метамфетамин 51,60%; 0,039 грама метамфетамин, със съдържание на активно действащия компонент метамфетамин 53,10% и 0,016 грама метамфетамин, със съдържание на активно действащия компонент метамфетамин 51,20% и на 02.01.2018 г. в апартамент, находящ се в гр.Сливен, *******, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 0,014 грама нето тегло метамфетамин, със съдържание на активно действащия компонент метамфетамин 15,00% - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК;

И    В    Т О В А,    Ч Е :

На 02.01.2018 г. в ГР.С., в апартамент, находящ се в *******, в съучастие със С. Д. Й.от ГР.С., като съизвършител, без надлежно разрешително държал прекурсори (0,740 л. солна киселина; 0,019 гр. ефедрин/псевдоефедрин; 0,495 л. толуен; 1,323 л. диетилов етер; 0,725 л. смес от органични разтворители толуен, ацетон и диетилов етер) и материали (0,803 л. фосфорна киселина; 0,938 гр. червен фосфор; 170 гр. натриева основа; 1,414 гр. червен фосфор; 9,540 гр. йод; общо 384,520 гр. кашеобразна маса със съдържание на натриева основа) за производство на високорискови наркотични вещества – метамфетамин, с цел разпространение – престъпление по чл.354а ал.1 изр.2 вр.чл.20 ал.2 от НК;

На подс. З.Е.В. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на което ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК да НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл.354а ал.1 изр.2 вр.изр.1 предл.4 алт.1 от НК по-леко наказание - глоба.

На подс. З.Е.В. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.2 вр.чл.20 ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл.23 ал.1 от НК на подс. З.Е.В. за извършените престъпления по чл.354а ал.1 изр.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК и по чл.354а ал.1 изр.2 вр.чл.20 ал.2 от НК СЕ НАЛАГА едно общо наказание, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, през който период НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагането на възпитателни грижи спрямо осъдения.

Подс. З.Е.В. се задължава да заплати по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски, а именно 165,00 лв., представляващи 1/3 от направените в хода на досъдебното производство разноски за химическа експертиза.

Веществени доказателства:

На основание чл.354а ал.6 от НК, наркотичните вещества, предмет на инкриминираното деяние по чл.354а ал.1 изр.1 от НК, предадени в Централно митническо управление – София с приемателно-предавателни протоколи №№ 54043/12.04.2018 г. и 54042/12.04.2018 г., след одобряване на споразумението, се отнемат в полза на държавата.

На основание чл.354а ал.6 от НК, иззетите прекурсори и материали за производство на наркотични вещества, предмет на инкриминираното деяние по чл.354а ал.1 изр.2 от НК, а именно:

- 1 бр. кашон с изследвани 22 бр. обекти, запечатани с восъчен печат на БНТЛ – Бургас по Е26/18 г.

- 1 бр. кашон с изследвани обекти – 7/3, 7/6 и 7/7, по Е26/18 г., запечатан със стикер № Б2903

- 1 бр. кашон с изследвани обекти – 3/1/2 и 7/8, запечатан с восъчен печат на БНТЛ – Бургас по Е26/18 г.

- 1 бр. кашонче с изследван обект 7/1/1, запечатан с восъчен печат на БНТЛ – Бургас по Е26/18 г.

- 1 бр. полиетиленов плик с изследван обект 4/1 на БНТЛ – Бургас по Е26/18 г., запечатан със стикер № Б2906, се отнемат в полза на държавата, като бъдат предадени в Министерство на икономиката.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

 

 

ЗАМ.-ОКР. ПРОКУРОР: 

 

 

                                                    

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

                                                          

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:      

 

 

 

 

 

 

           

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 275/2018г. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на подсъдимия З.Е.В..

 

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към подсъдимия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия З.Е.В. мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 1000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК, която предвижда, че съдът се произнася по прилагането на чл. 53 от НК по реда на чл.306 ал. 1 т. 1 от НПК независимо от постигнатото съгласие между страните за отнемане в полза на държавата, както на предмета на престъплението, така и на вещите послужили за извършването на същото. Съдът НАМИРА, че следва на основание чл. 53 ал. 1 б. а от НК следва да се отнемат в полза на държавата и електронните везни, които са послужили за извършване на умишленото престъпление. На същото основание следва да се отнемат в полза на държавата и останалите вещи, които са послужили за извършване на умишленото престъпление, които обаче следва да бъдат унищожени, доколкото се касае за вещи без стойност, след влизане в сила на настоящото определение.

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК, отнема в полза на държавата 2 бр. електронни везни, запечатани със стикер № В0990 и № 1034

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК, отнема в полза на държавата следните вещи:

- 8 бр. празни полиетиленови бутилки, опаковки, запечатани със стикер № В0991

- 2 бр. стъклени колби, запечатани със стикер № В0994

- 1 бр. капак от йенско стъкло и бръснарско ножче, запечатан със стикер № В1031

- 2 бр. дебитни карти, запечатани със стикер № В0993

- 1 бр. епруветка с винт, 1 бр. противогаз, 1 бр. хартиена тръба, запечатани със стикер В1037, които след влизане на настоящото определение да се унищожат като вещи без стойност.

 

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред БАС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09:45 часа.

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.

 

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР: