П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 27.06.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на двадесет и седми юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: А.П.П.К.

 

при участието на секретар Мария Тодорова и Зам.-окръжен прокурор ДИАНА СТОЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 296 по описа за 2018 г., докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 10:00 часа, се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  Зам.-окръжния прокурор г-жа Стоева.

Подсъдимият Н.С.Г., редовно призован, се явява лично и с адв. Д.С. ***, служебен защитник от досъдебното производство.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът намира, че не са налице законови пречки за даване ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ход на разпоредителното заседание.

Съдът КОНСТАТИРА, че по делото е постъпило писмо от Окръжна прокуратура – Сливен с вх. № 3631/12.06.2018 г., към което е приложена молба от служебния защитник на подс. Г. с искане за изменение на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека или за отмяна на наложената мярка за неотклонение.  

Съдът ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор с вх. № 3888/25.06.2018 г. от адв. Д.С. – служебен защитник на подс. Н.С.Г., подаден на основание чл.247б ал.3 от НПК, съдържащ отговори на въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК.

Съдът ПРЕДОСТАВИ възможност на участниците в разпоредителното заседание да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, както и да вземат становище по постъпилата молба за изменение или отмяна на мярката за неотклонение, взета по отношение на подс. Н.С.Г. и по писмения отговор на служебния защитник адв. Д.С..

 

ПРОКУРОРЪТ: Ще взема отношение първо по въпросите по чл. 248 от НПК, като по отношение на искането за изменение на мярката за неотклонение, ако се поддържа от защитника, тогава ще взема отношение. Намирам, че настоящото дело е подсъдно на Окръжен съд – Сливен. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. В хода на досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Непосредствено преди провеждане на настоящото разпоредително заседание между Окръжна прокуратура – Сливен и защитника на подсъдимия, както и самия подсъдим, бе сключено споразумение за решаване на делото, поради което по т.4 от чл. 248 от НПК, намирам, че са налице основания за разглеждане на делото по реда на гл. 29 от НПК. Представям в писмен вид пред вас сключеното споразумение между нас. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати. По отношение мерките на процесуална принуда, с оглед така постигнатото споразумение, считам, че следва да бъде потвърдена мярката за неотклонение задържане под стража. Нямам искания за събиране на нови доказателства. С оглед постигнатото споразумение, моля делото да продължи по реда на глава 29 от НПК.

АДВ. С.: По въпросите на чл. 248 ал. 1 от НПК, изразявам следното становище: Поддържам изцяло отговора, който съм представила на 25.06.2018 г. в писмен вид. Считам също, както и представителят на прокуратурата, че са налице условията на глава 29 от НПК. Непосредствено преди настоящото съдебно заседание ние наистина подписахме такова споразумение и тъй като имам подадена молба за изменение на мярката за неотклонение, ще оттегля тази молба, защото се обезсмисля нейното съществуване и представяне. Изцяло поддържам отговор, както е депозиран. Няма да представям други доказателства. Поддържам изцяло доказателствените искания, които съм депозирала. Ние обсъждахме с подзащитния ми обвинителния акт в частта за мярката, където пише, че от 30.04.2018 г. Той всъщност е задържан на 20.04.2018 г., считам, че е техническа грешка.

ПОДС.Г.: Присъединявам се към казаното от адвоката ми. Поддържам изцяло неговото становище по всички въпроси, посочени в чл. 248 ал.1 от НПК. Съгласен съм със споразумението. Нямам какво друго да добавя.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да взема отношение по въпроса относно мярката за неотклонение, тъй като не се поддържа.

 

Съдът се оттегли на съвещание.

 

След съвещание, съдът като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл. 248 ал. 1 от НПК, констатира следното:

1. Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

2. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Наведените от защитника на подсъдимия доводи за несъставомерност на деянието, предмет на обвинението, предявено с обвинителния акт, са въпроси по съществото на делото и не подлежат на обсъждане в разпоредително заседание.

3. На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. В разпоредително заседание е недопустимо съдът да взема отношение по доказателствата, събрани в досъдебната фаза, упрек към които е отправен от защитата с писмения отговор на въпроса по чл.248, ал.1, т.3 от НПК и в днешното заседание. С разпоредбата на чл.248, ал.4 от НПК е въведена изрична забрана в разпоредително заседание да се обсъждат нарушения, свързани със събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства. Поради това оплаквания и възражения в тази връзка са недопустими и на такива съдът не дължи отговор на този етап от производството.

4. Страните направиха искане и съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не са налице основания за изменение на мярката за неотклонение, взета по отношение на подс. Н.С.Г. от „Задържане под стража“ в по-лека или нейната отмяна, тъй като не са настъпили нови обстоятелства от вземане на мярката за неотклонение до настоящия момент.

7. По исканията на защитата за допускане до разпит в качеството на свидетел на Т.И.И.и провеждане на очни ставки между свидетели по делото, съдът ще се произнесе в хода на съдебното следствие. Към настоящия момент защитата не конкретизира за какви обстоятелства се иска разпита на цитирания свидетел И., нито е посочен адрес за призоваване. Няма пречка това да стане и на по-късен етап от производството. Що се касае до претендираните очни ставки, към настоящия момент по делото се провежда разпоредително заседание и не са разпитани никакви свидетели. Дали са налице условията на чл.143 от НПК за извършване на очна ставка съдът би могъл да преценява едва след разпита на конкретно назованите свидетели.

8. Съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава 29, поради което и на основание чл. 252 ал.1 от НПК следва да пристъпи към разглеждане на делото незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

Предвид изложеното и на основание чл. 248 ал. 1 и ал.5 т.4 от НПК, съдът

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура обвинителен акт против подсъдимия Н.С.Г., а именно за престъпление по чл. 354а, ал.2, изр. 2, предл. последно, т. 4, вр. ал.1, изр.1, алт. 1, предл. 4 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно по реда на глава 29 от НПК.

Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

ПОТВЪРЖДАВА взетата с Определение № 39/23.04.2018 г. по ЧНД № 210/2018 г. по описа на СлОС мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на подс.Н.С.Г..

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на Глава 29, поради което и на основание чл. 252 ал.1 от НПК следва да пристъпи към разглеждане на делото незабавно след приключване на разпоредителното заседание.

На основание чл. 249 ал. 3 от НПК определението в частта по въпросите по чл.248, ал.1, т. 3 и т. 6 от НПК може да бъде обжалвано или протестирано по реда на глава ХХII от НПК – в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас, считано от днес.

 

Съдът ОБЯВИ определението на страните.

 

Предвид разпоредбата на чл.252, ал.1 от НПК съдът РАЗГЛЕДА делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на глава 29 от НПК по искане на страните.

 

На поименното повикване се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, се явява Зам.-окръжния прокурор Стоева.  

Подсъдимият Н.С.Г. се явява лично и със служебния си защитник адв. Д.С..

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да се даде ход на делото. Предвид на това, че постигнахме споразумение, моля да преминете към процедура по одобряването му. Постигнали сме съгласие по всички въпроси. Наказанието е определено при условията на чл. 55 от НК. Моля да одобрите споразумението, като непротиворечащо на закона и морала. Моля, с отделно определение, на основание чл. 59 ал.1 от НПК, да приспаднете времето, през което подс. Г. е бил задържан от 20.04.2018 г., когато същият е бил задържан по ЗМВР, до привеждане в изпълнение на настоящото споразумение.

АДВ. С.: Няма пречки да се даде ход на делото. Моля да постановите производството по настоящото дело да се проведе по реда на глава 29 от НПК, т.е. да сключим споразумение. Налице са всички условия. Считам, че следва да се приспадне предварителното задържане. Поддържаме споразумението.

ПОДС. Г.: Присъединявам се към казаното от защитника ми.

Съдът  СЧИТА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

 

Самоличност на подсъдимия:

Н.С.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********.

Подс. Г.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Постигнали сме споразумение и моля да одобрите същото.

 Адв. С.: Нямам искания за отводи, но поддържам по-рано направените доказателствени искания. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.: Нямам искания за отводи, не поддържам по-рано заявените от моя защитник искания за разпит на свидетели и за провеждане на очни ставки. Моля да одобрите споразумението.

С оглед изявлението на подсъдимия, че не поддържа направените доказателствени искания, и внесеното споразумение за решаване на делото производството следва да бъде разгледано по реда на глава  ХХІХ от НПК, поради което съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото ще се разглежда  по реда на  глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение по въпроса за това има ли извършено деяние, извършено ли е виновно от подсъдимия и относно размера на наказанието, както и за разноските. Моля така постигнатото споразумение да бъде одобрено от съдебния състав като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. С.: Молим да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимия визираните в  чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси.

Подс. Н.С.Г.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал. Ясни са ми последиците от споразумението и това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Съгласен съм с размера на наказанието.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

 

Подсъдимият Н.С.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2018 г. в гр. Сливен, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – 8,700 грама нето тегло метамфетамин, с активен наркотично действащ компонент метамфетамин с концентрация 19,10%, на стойност 217,50 лв., престъпление по чл. 354а ал.2 изр.2 предл.последно, т.4 вр. ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

На подсъдимия Н.С.Г., със снета по-горе самоличност, за извършеното престъпление по чл. 354а ал.2 изр.2 предл.последно, т.4 вр. ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1  и ал.2 от НК, се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ДВА МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим и ГЛОБА в размер на 5 000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева.

На основание чл. 354а ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата наркотичните вещества, предмет на престъплението – 8,700 грама нето тегло метамфетамин с концентрация 19,10% метамфетамин, предаден в Централно митническо управление – София, с приемателно-предавателен протокол № 53602/26.03.2018 г.

ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Г., с установена по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Сливен, сумата от 51,25 лв., представляваща направените по досъдебното производство разноски за експертиза.

Подсъдимият Н.С.Г., ЕГН **********, на основание чл.381, ал.6 от НПК е ДЕКЛАРИРАЛ,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

 

ЗАМ.-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: ………….…………                   

                                               /Д. СТОЕВА/

 

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…           

          /адв.Д. С./

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ: ……………………..

                /Н. Г./

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 168/18 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 823/18г., пор.№ 82/18 г. на Окръжна прокуратура – Сливен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс. Н.С.Г. по НОХД № 296/2018 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението е окончателно.

Съдът, като съобрази искането на прокурора за произнасяне по отношение приложението и разпоредбата на чл. 59 ал.1 от НК, намира, че същото е основателно. Действително от материалите поделото се установява, че подс. Н.С.Г. е задържан на 20.04.2018 г. със заповед по ЗМВР, след което с определение на СлОС от 23.04.2018 г. по отношение на него е взета мярка за неотклонение задържане под стража. Тези обстоятелства налагат от наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода да бъде приспаднато времето, през което същият е задържан.

 По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д  Е  Л  И:

ПРИСПАДА на основание чл. 59 ал.1 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан по реда на ЗМВР и с мярка задържане по стража по  реда на НПК от наложеното му наказание две години и два месеца лишаване от свобода.

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от днес пред БАС.

Съдът отправя покана към подсъдимия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.40 часа.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

                                                                            2.

 

                                                            СЕКРЕТАР: