П Р О Т О КО Л

гр.Сливен, 14.06.2018г.

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

          При секретаря Елена Христова и с участието на прокурор РУСИ РУСЕВ сложи на разглеждане НОХД № 297 по описа за 2018г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

          На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Русев.

Обвиняемият Г.А.А., редовно призован, се явява лично и с адв.Р.Н. ***, редовно упълномощен.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Н.: Моля да се даде ход на делото.

ОБВ.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по ДП № 8“КП“/2017г. по описа на ОД МВР- Сливен, вх.№ 78/2017г., ДП пор.№ 6/2017г. на Окръжна прокуратура Сливен, водено срещу обв. Г.А.А. за престъпления по чл.278а ал.2, вр. ал.1 от НК, по чл.278 ал.6 предл.3 от НК, по чл.339 ал.1 от НК и по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, представлявана от прокурор Руси Русев и защитника на обвиняемия Г.А.А. адв.Р.Н. ***.

         Обвиняемият Г.А.А. на основание чл.381 ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

         САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

           Г.А.А. - роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес *******, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл.381 ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

АДВ.Н.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВ.А.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът запита обвиняемия Г.А.А. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците по споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВ.А.: Разбирам обвинението предявено срещу мен от ОП Сливен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението, което е внесено в съда. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласен съм със съдържанието на споразумението, както и желая съдът да го одобри. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, а именно, че то произвежда действие на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване. Декларирал съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предложи промени в споразумението, а именно относно въпросите, свързани с прилагането на чл.53 от НК, да се премахнат от споразумението и да се разгледат по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК, след одобряване на споразумението. Следва да се премахне в т.ІІ от споразумението „…като на основание чл.23 ал.3 от НК да се присъедини…“, тъй като наказанието глоба в размер на 2 500лв е част от наложеното най-тежко наказание по чл.278а ал.2, вр.ал.1 от НК /две години и шест месеца лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от четири години и глоба в размер на 2 500лв/ и следва да се определи по чл.23 ал.1 от НК най-тежкото от определените за всяко едно от престъпленията наказание, което е наложеното наказание по чл.278а ал.2, вр.ал.1 от НК.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с предложените промени.

АДВ.Н.: Съгласни сме с предложените промени.

ОБВ.А.: Съгласен съм с предложените промени.

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за решаване на делото, а именно:

Обвиняемият Г.А.А. - роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес *****, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:

1. На 18.01.2017г. в гр.Сливен придобил от Н.В.Н. от гр.Асеновград, чрез получаване в офис на “Еконт Експрес” ООД на пл.”Васил Левски” движими културни ценности, материално свидетелство за човешко присъствие и дейност по смисъла на разпоредбите на чл.7, чл.10 и чл.146 ал.3 от Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред по Глава VI, Раздел II, чл.96-107 от Закона за културното наследство и Раздел II, чл.8-19 и Раздел III чл.20-23 от Наредба № Н-3/03.12.2009г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности на Министерството на културата, а именно: монети и фрагменти от монети: 1. Амисос /85-65 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 2,2 см., тегло – 7,29 гр., цена 100 лв.; 2. Елинизъм Амисос /120-65 пр. Хр./,бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 6,97 гр., цена 70 лв.; 3. Амисос /120-65 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,82 гр., цена 110 лв.; 4. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,82 гр., цена 100 лв.; 5. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. 2,2 х 2,1 см., тегло – 8,16 гр., цена 80 лв.; 6. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,1 х 2 см., тегло – 7,69 гр., цена 80 лв.; 7. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,1 х 2 см., тегло – 7,45 гр., цена 100 лв.; 8. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,4 х 2,3 см., тегло – 7,31 гр., цена 90 лв.; 9. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 х 2 см., тегло – 7,55 гр., цена 100 лв.; 10. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 8,16 гр., цена 90 лв.; 11. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 6,26 гр., цена 80 лв.; 12. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 6,98 гр., цена 90 лв.; 13. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,2 см., тегло – 7,10 гр., цена 90 лв.; 14. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2 см., тегло – 6,57 гр., цена 50 лв.; 15. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. –2 см., тегло – 7,37 гр., цена 60 лв.; 16. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 7,24 гр., цена 80 лв.; 17. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2 см., тегло – 8,06 гр., цена 60 лв.; 18. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 6,79 гр., цена 60 лв.; 19. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 7,40 гр., цена 60 лв.; 20. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 7,03 гр., цена 70 лв.; 21. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 х 2 см., тегло – 7,51 гр., цена 50 лв.; 22. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,3 х 2,2 см., тегло – 8,21 гр., цена 50 лв.; 23. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам.– 2 см., тегло – 7,45 гр., цена 40 лв.; 24. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 6,20 гр., цена 40 лв.; 25. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 6,89 гр., цена 45 лв.; 26. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,09 гр., цена 45 лв.; 27. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 5,19 гр., цена 30 лв.; 28. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,43 гр., цена 40 лв.; 29. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 6,81 гр., цена 30 лв.; 30. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 см., тегло – 7,22 гр., цена 55 лв.; 31. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,3 х 2,1 см., тегло – 7,02 гр., цена 35 лв.; 32. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам.  2 см., тегло – 8,05 гр., цена 45 лв.; 33. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,2 х 2,1 см., тегло – 7,41 гр., цена 30 лв.; 34. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,37 гр., цена 40 лв.; 35. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 7,53 гр., цена 35 лв.; 36. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 7,06 гр., цена 45 лв.; 37. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 6,48 гр., цена 30 лв.; 38. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,2 х 2,1 см., тегло – 8,72 гр., цена 30 лв.; 39. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 7,56 гр., цена 25 лв.; 40. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 см., тегло – 6,61 гр., цена 25 лв.; 41. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2 см., тегло – 7,61 гр., цена 35 лв.; 42. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,29 гр., цена 30 лв.; 43. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 7,79 гр., цена 30 лв.; 44. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,90 гр., цена 25 лв.; 45. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,3 х 2,1 см., тегло – 6,98 гр., цена 35 лв.; 46. 19. бр. монети Амисос /120-65 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,9 до 2,3 см., тегло – 6,00 до 9,09  гр., цена 15 лв. бр./ обща цена 285 лв.; 47. 2 бр. бронзови монети Амисос /120-65 пр. Хр./, цена 5лв. бр./ обща цена 10 лева; 48. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,76 гр., цена 90 лв.; 49. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 8,19 гр., цена 70 лв.; 50. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 х 2 см., тегло – 7,65 гр., цена 50 лв.; 51. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. –2,1 см., тегло – 7,74 гр., цена 50 лв.; 52. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,8 см., тегло –9,96 гр., цена 30 лв.; 53. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,32 гр., цена 30 лв.; 54. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,02 гр., цена 100 лв.; 55. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,9 см., тегло – 8,79 гр., цена 100 лв.; 56. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2-1,8 см., тегло – 8,72 гр., цена 100 лв.; 57. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,02 гр., цена 90 лв.; 58. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,8 см., тегло – 7,68 гр., цена 90 лв.; 59. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 5,67 гр., цена 90 лв.; 60. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,8 х 1,6 см., тегло – 6,46 гр., цена 30 лв.; 61. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,9 х 1,8 см., тегло – 8,31 гр., цена 20 лв.; 62. Амисос   /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,33 гр., цена 25 лв.; 63. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 8,55 гр., цена 20 лв.; 64. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,8 х 1,7 см., тегло – 5,98 гр., цена 15 лв.; 65. 6 броя монети Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. от 1,8 до 2,1см., тегло от 5,75 до 8,29 гр., цена 15 лв. бр./Обща цена 90 лв.; 66. 6 броя бронзови монети /1в. пр. Хр./, цена 15 лв. бр./Обща цена 90 лв.; 67. 5 броя бронзови монети /1в. пр. Хр./,  цена 10 лв. бр./Обща цена 50 лв.; 68. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,4 см., тегло – 2,86 гр., цена 50 лв.; 69. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,81 гр., цена 45 лв.; 70. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,64 гр., цена 30 лв.; 71. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 х 1,4 см., тегло – 4,12 гр., цена 40 лв.; 72. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,4 см., тегло – 2,85 гр., цена 25 лв.; 73. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,3 см., тегло – 2,81 гр., цена 5100 лв.; 74. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,6 х 1,5 см., тегло – 3,18 гр., цена 15 лв.; 75. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 4,01 гр., цена 10 лв.; 76. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,31 гр., цена 10 лв.; 77. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,3 см., тегло – 2,36 гр., цена 10 лв.; 78. 8 бр. монети Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, цена 5 лв. бройката/ обща цена 40 лв.;  79. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,05 гр., цена 45 лв.; 80. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери:  диам. – 1,6 х 1,5 см., тегло – 3,14 гр., цена 45 лв.; 81. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,6 см., тегло – 3,53 гр., цена 40 лв.; 82. Маронея  / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 4,04 гр., цена 40 лв.; 83. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 х 1,4 см., тегло – 4,07 гр., цена 35 лв.; 84. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,6 х 1,5 см., тегло – 2,68 гр., цена 40 лв.; 85. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,68 гр., цена 40 лв.; 86. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери:  диам. – 1,6 х 1,5 см., тегло – 3,80 гр., цена 40 лв.; 87. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 х 1,4 см., тегло – 4,78 гр., цена 35 лв.; 88. 15 броя монети Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, цена 10 лв. бройката/ обща цена 150 лв.; 89. Месембрия / 4-3 в. пр. Хр./, размери: диам. – 1,4 см., тегло – 2,49 гр., цена 25 лв.; 90. Месембрия / 4-3 в. пр. Хр./, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 2,97 гр., цена 25 лв.; 91. 30 бр. монети, цена 3 лв. бройката/ обща цена 90 лв.; 92. 20 бр. монети без стойност; 93. Провинциален Бронз, Гета /209-213/ , размери: диам.1,7 см.; тегло 3,16 гр., цена 10 лв.; 94. Провинциален Бронз, 1-3 в., размери: диам.2х1,8 см.; тегло 4,09 гр., цена 3 лв.; 4 бр. монети, цена 2 лв. бройката/ обща цена 8 лв.; 95. Констанс /337–350/, бронз, размери: диам.1,9 см.; тегло 2,36 гр. , цена 10 лв.; 96. Констанс /337–350/, бронз, размери: диам.2,1 х 2 см.; тегло 4,79 гр. , цена 15 лв.; 97. Константин I /306337/, бронз, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 2,19 гр. , цена 13 лв.; 98. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,9 х 1,8 см.; тегло 3,69 гр. , цена 8 лв.; 99. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 2,61 гр. , цена 10 лв.; 100. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,04 гр. , цена 6 лв.; 101. Констанций II /324–361/,  бронз, размери: диам. 2,4 х 2 см.; тегло 4,43 гр. , цена 14 лв.; 102. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 2,1 см.; тегло 3,47 гр. , цена 14 лв.; 103. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,75 гр. , цена 10 лв.; 104. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 2,65 гр. , цена 8 лв.; 105. Лициний I /308–324/, бронз, размери: диам. 2,1см.; тегло 3,17 гр. , цена 8 лв.; 106. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,7см.; тегло 2,26 гр. , цена 8 лв.; 107. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8см.; тегло 2,25 гр. , цена 8 лв.; 108. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8см.; тегло 2,53 гр. , цена 10 лв.; 109. Константин I /306337/, бронз, размери: диам. 1,8 х 1,7см.; тегло 1,91 гр. , цена 7 лв.; 110.  Константин I /306337/, бронз, размери: диам. 1,7см.; тегло 2,64 гр. , цена 6 лв.; 111. Константин I /306337/, бронз, размери: диам. 1,5см.; тегло 1,42 гр. , цена 6 лв.; 112. Константин I, Константин II, Констанс, Констанций II, бронз, размери: диам. 1,9 х 1,7см.; тегло 1,99 гр. , цена 4 лв.; 113. Константин II, Констанс, Констанций II, бронз, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,50 гр. , цена 4 лв.; 114. Констанс /337–350/, размери: диам. 1,8 х 1,7см.; тегло 2,18 гр. , цена 8 лв.; 115. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,6см.; тегло 1,35 гр. , цена 10 лв.; 116.  Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 1,94 гр. , цена 8 лв.; 117. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,7см.; тегло 1,83 гр. , цена 5 лв.; 118. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,6см.; тегло 2,45 гр. , цена 5 лв.; 119. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,6см.; тегло 2,15 гр. , цена 7 лв.; 120. Констанций II /324–361/, размери: диам. 2,1 х 1,8см.; тегло 2,72 гр. , цена 4 лв.; 121. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,8 х 1,6см.; тегло 2,68 гр. , цена 3 лв.; 122. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,10 гр. , цена 2 лв.; 123. Констанций II  /324–361/, размери: диам. 1,6см.; тегло 2,26 гр. , цена 2 лв.; 124.  Константин I /306337/, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,13 гр. , цена 5 лв.; 125. Константин I, Константин II, Констанций II, размери: диам. 1,7 см.; тегло 2,07 гр. , цена 5 лв.; 126. Лициний I /308–324/, размери: диам. 2 см.; тегло 2,79 гр. , цена 10 лв.; 127. Константин I /306337/, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,63 гр. , цена 7 лв.; 128. Константин I /306337/, размери: диам. 1,9 х 1,8 см.; тегло 2,94 гр. , цена 6 лв.; 129. Константин I /306337, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,98 гр. , цена 6 лв.;  130. Констанс /337–350/, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,31 гр. , цена 8 лв.; 131. 4 век, размери: диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 1,98 гр. , цена 3 лв.; 132. Констанс или Констанций II, размери: диам. 2 см.; тегло 1,90 гр. , цена 3 лв.; 133. Констанс или Констанций II, размери: диам. 1,6 см.; тегло 2,13 гр. , цена 2 лв.; 134. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,87 гр. , цена 4 лв.; 135. Констанс или Констанций II, размери: диам. 1,5 х 1,4см.; тегло 2,28 гр. , цена 2,50 лв.; 136. Констанс /337–350/, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,59 гр. , цена 6 лв.; 137. Константин I, Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,56 гр. , цена 5 лв.; 138. Константин I, Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,23 гр. , цена 2,50 лв.; 139. Константин I, Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,4 х 1,3 см.; тегло 1,42 гр. , цена 2,50 лв.; 140. Карин /282 – 285/, размери: диам. 1,9 см.; тегло 2,15 гр. , цена 40 лв.; 141. Константин I /306337/, размери: диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 1,58 гр. , цена 4 лв.; 142. Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,4 х 1,3 см.; тегло 1,36 гр. , цена 3 лв.; 143. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,4 х 1,3 см.; тегло 1,79 гр. , цена 4 лв.; 144. Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,4 см.; тегло 1,43 гр. , цена 3 лв.; 145. Грациан /367-383/, размери: диам. 1,4х 1,3 см.; тегло 1,24 гр. , цена 3 лв.; 146. Констанс, Констанций II, Грациан, Валентиниан II, размери: диам. 1,4х 1,3 см.; тегло 1,02 гр. , цена 2 лв.; 147. Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,56 гр. , цена 3 лв.; 148. Валенс, Валентиниан I, размери: диам. 2х 1,8 см.; тегло 2,25 гр. , цена 7 лв.; 149. Клавдий II Готски /268–270/, размери: диам. 1,8 см.; тегло 1,81 гр. , цена 5 лв.; 150. Валенс /364-378/, размери: диам. 1,7 см.; тегло 1,56 гр. , цена 8 лв.; 151. Константин II, Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,7 см.; тегло 2,22 гр. , цена 6 лв.; 152. Константин I /306337/, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 2,16 гр. , цена 7 лв.; 153. Константин I /306337/, размери: диам. 1,9 см.; тегло 2,43 гр. , цена 4 лв.; 154. Константин II, Констанций II , размери: диам. 1,4 см.; тегло 1,54 гр. , цена 4 лв.; 155. Фаустина I или Фаустина II, размери: диам. 2,2 х 2,1 см.; тегло 4,97 гр. , цена 12 лв.; 156. Далмаций /335–337/, размери: диам. 1,9см.; тегло 2,43 гр. , цена 8 лв.; 157. Констанций II /324–361/, размери: диам. 2см.; тегло 3,57 гр. , цена 7 лв.; 158. Константин I /306337/, размери: диам. 1,5см.; тегло 1,10 гр. , цена 4 лв.; 159. Константин I /306337/, размери: диам. 1,5см.; тегло 1,38 гр. , цена 4 лв.; 160. Константин I /306337/, размери: диам. 1,8см.; тегло 2,33 гр. , цена 15 лв.; 161. Клавдий II Готски /268–270/, размери: диам. 1,8см.; тегло 2,04 гр. , цена 3 лв.; 162. Клавдий II Готски /268–270/, размери: диам. 2 см.; тегло 2,73 гр. , цена 5 лв.; 163. 11 бр. монети, обща датировка края на 3 – 4 в., цена 3 лв. бр./ обща цена 33 лв.; 164. 15 бр. монети, обща датировка  4 в., цена 2 лв. бр./ обща цена 30 лв.; 165. Лъв VI /886 – 912/, размери: диам. 2,6 см.; тегло 4,91 гр. , цена 5 лв.; 166. 45 бр. монети, цена 0,50 лв. бр./ обща цена 22,50 лв.; 167. 513 бр. монети, цена 0,10 лв. бр./ обща цена 51,30 лв.; 168. 52 бр. фрагменти от монети без стойност, както и 1 бр. желязно копие, листовидно издължено острие и втулка към която се е прикрепвала дървената дръжка, размери: дължина – 34, 5 см., диам. втулка – 1,9 см., датира се 4-3 в. пр. Хр., цена 40 лв., всичко на обща стойност 5671,30 лв. - престъпление по чл.278а ал.2, вр.ал.1 от НК.

2. За това, че на 18.01.2017г., в жилище на адрес *****, обитавано от него и в лек автомобил марка “Мерцедес” ***, негова собственост, държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл.146 ал.1 от Закона за културното наследство /Археологически обекти са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са теренните проучвания/, представляващи движими културни ценности, материално свидетелство за човешкото присъствие и дейност по смисъла на разпоредбите на чл.7 от ЗКН и чл.53 т.1 от Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред - този, предвиден в Глава 6, Раздел 2 от Закона за културното наследство и в Раздел 2 и Раздел 3 от Наредба № Н-3/03.12.2009 год. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности, издадена от Министъра на културата, в изпълнение на задължение произтичащо от разпоредбата на чл.1 ал.1 от същата наредба, а именно в жилището в гр.Сливен, ул.“*** - монети: 1. 45 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 2. 5 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 2,50 лв.; 3. 43 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 4. 8 броя римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 4 лв.; 5. 51 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 6. 47 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 7. 3 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 1,50 лв.; 8. 47 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 9. 3 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 1,50 лв.; 10. 41 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 11. 9 бр. римски монети, цена 0,50 ст. бр./ обща цена 4,50 лв.; 12. 44 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 13. 7 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 3,50 лв.; 14. 8. 46 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 15. 4 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 2лв.; 16. 49 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 17. 2 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 1 лв.; 18. Византийски фолиси - 7 бр., цена 0,10 ст. бр./обща цена 0,70 ст.; 19. РИМ – Империя - 11 бр., цена 0,50 ст. бр./ обща цена 5,50 лв.; 20. монети от различни периоди, фрагментирани и силно заличени -14 бр., без стойност; 21. Константин I /307337/, бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 2,94 гр., цена 6 лв.; 22. Лициний I /308–324/, бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 2,49 гр., цена 10 лв.; 23. Диоклециан /284–305/, бронз, размери: диам. – 1,9 х 1,8 см., тегло – 2,01 гр., цена 8 лв.; 24. Констанс /337–350/, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,6 см., тегло – 1,34 гр., цена 7 лв.; 25. Антонин Пий, Марк Аврелий, Луций Вер, Комод, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,8 см., тегло – 3,38 гр., цена 9 лв.; 26. Валент /364–378/, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,6 см., тегло – 2,33 гр., цена 7 лв.; 27. Проб или Аврелиан, бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 3,03 гр., цена 10 лв.; 28. Константин I /307–337/, бронз, размери: диам. – 1,7 см., тегло – 2,35 гр., цена 8 лв.; 29. Константин I /307–337/, бронз, размери: диам. – 1,8 см., тегло – 1,82 гр., цена 10 лв.; 30. Константин I /307–337/, бронз, размери: диам. – 1,9 см., тегло – 2,56 гр., цена 9 лв.; 31. Лициний I /308–324/, бронз, размери: диам. – 2,3 см., тегло – 4,89 гр., цена 10 лв.; 32. Провинциален бронз Филипи, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,5 см., тегло – 3,92 гр., цена 15 лв.; 33. Лициний I  /308–324/, бронз, размери: диам. – 1,8 х 1,9 см., тегло – 2,99 гр., цена 6 лв.; 34. Констанций II /337361/, бронз, размери: диам. – 1,6 см., тегло – 1,95 гр., цена 4 лв.; 35. Константин II, Констанций II, Констанс, бронз, размери: диам. – 1,6 х 1,4 см., тегло – 2,12 гр., цена 4 лв.; 36. Македония, Филип ІІ / 359 - 336г. пр.Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 4,34 гр., цена 10 лв.; 37. 2 бр. монети с обща датировка 4в., цена 3 лв. бр./ обща цена 6 лв.; 38. Бронзов пръстен, представлява тънка бронзова пластина, към която е припоена кръгла плочка, по която е имало релефна украса, датира се 11 – 13 в.средновековие, размери: диаметър – 2,1 см., сечение халка – 0,3 х 0,1 см., размери плочка – 1,2 см. тегло – 3,43 гр., цена 30 лв.; 39. железен предмет с четириъгълна форма, острието е с пирамидална форма, задната част е сплеснато за набиване в дървена дръжка, размери: дължина – 18 см., сечение – 1 х 0,9 см., тегло 82,05 гр., цена 10 лв.; 40. Бронзов звънец с крушовидна форма, без езиче, датира се от средновековие, размети: височина – 4,9 см., ширина – 4,5 см., тегло – 118,47 гр., цена 20 лв.; 41. Максимин II /285310/, бронз, размери: диам. – 2,6/2,5м., тегло – 5,16 гр., цена 12 лв.; 42. Константин I /306337/, бронз, размери: диам. – 2,6/2,5м., тегло – 5,19 гр., цена 10 лв.; 43. Диоклециан /284305/, бронз, размери: диам. – 2,3/2,3м., тегло – 2,37 гр., цена 7 лв.; 44. Аврелиан /270–275/, бронз, размери: диам. – 2,2/2см., тегло – 2,86 гр., цена 5 лв.; 45. 1бр. византийска монета, датировка 12в., тетартерон мед диам. 1,9/2 см; тегло 2,37 гр., цена- 5 лв.; 46. Аркадий /383–395/, бронз, размери: диам. – 1,6см., тегло – 2,27 гр., цена 4 лв.; 47. Валентиниан I /364–375/, бронз, размери: диам. – 1,8см., тегло – 1,64 гр., цена 8 лв.; 48. Провинциален бронз, бронз, размери: диам. – 1,6см., тегло – 2,94 гр., цена 2 лв.; 49. византийска монета, датировка 13в., бронз, диам. 2,9 х 2,5 см.; тегло 3,70 гр., цена 1 лв.; 50.  2 бр. византийски монети, датировка 13в., бронз, цена 0,50 лв. бр./обща цена 1 лв.; 51. Максимиан Херкулий /285–305/, бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1см., тегло – 3,12 гр., цена 11 лв.; 52. Юлиан II /360–363/, бронз, размери: диам. – 1,9см., тегло – 2,19 гр., цена 6 лв.; 53. Анастасий I /491 – 518/, бронз, размери: диам. – 3 х 3,1см., тегло – 15,98 гр., цена 3 лв.; 54. Аврелиан /270–275/, бронз, размери: диам. – 2,2 х 2см., тегло – 2,73 гр., цена 2 лв.; 55. 1 бр. византийска бронзова монета, датировка 11в., диам: 2,4х 2,1 см.; тегло 9,22 гр., цена 2 лв.; 56. Констанс /337 - 350/, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,8см., тегло – 1,77 гр., цена 5 лв.; 57. Аркадий /383–395/, бронз, размери: диам. –1,8см., тегло – 1,92 гр., цена 4 лв.; 58. византийска бронзова монета, датировка 6в., размери: диам. –2,9см., тегло – 9,22 гр., цена 0,30 лв.; 59. Провинциален бронз, диам. 1,7 см.; тегло 2,04 гр., цена 1 лв.; 60. Фолис пренабит  върху друг, бронз, диам: 3,1х3 см.; тегло 10,22 гр., цена 3 лв.; 61. бронзова римска монета, диам. 1,8 см.; тегло 3,48 гр., цена 4 лв.; 62. Константин I /307–337/, бронз, диам. 1,9 х 1,8 см.; тегло 2,54 гр., цена 9 лв.; 63. Констанцин Гал /351–354/, бронз, диам. 1,9 х 1,7 см.; тегло 2,76 гр., цена 8 лв.; 64. Константин I /307–337/, бронз, диам. 2,59 х 2,3 см.; тегло 6,47 гр., цена 3,50 лв.; 65. Максимин  II Даза или Галерий,  бронз, диам. 2,7 см.; тегло 6,33 гр., цена 3 лв.; 66. Максимин  II Даза или Лициний I,  бронз, диам. 2,3 х 2,1 см.; тегло 2,10 гр., цена 7 лв.; 67. Константин I /307 –337/, бронз, диам. 2,2 х 2 см.; тегло 2,82 гр., цена 2 лв.; 68. Константин I, Константин II, Констанс, Констанций II, бронз, диам. 1,9 см.; тегло 1,20 гр., цена 1,5 лв.; 69. Констанс /337 –350/, бронз, диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 1,28 гр., цена 7 лв.; 70. Константин I, Константин II,  бронз, диам. 1,6 см.; тегло 1,92 гр., цена 3 лв.; 71. Констанций II /337–361/, бронз, диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 1,58 гр., цена 8 лв.; 72. Константин I, Константин II, Констанс, бронз, диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 2,20 гр., цена 3 лв.; 73. Диоклециан /284305/, бронз, диам. 2,1 х 1,9 см.; тегло 2,51 гр., цена 9 лв.; 74. Диоклециан /284305/, бронз, диам. 2 х 1,9 см.; тегло 2,33 гр., цена 7 лв.; 75. Константин I, Констанций II, Констанс, бронз, диам. 1,3 х 1,2 см.; тегло 1,37 гр., цена 4 лв.; 76. Константин I, Констанций II, бронз, диам. 1,3 см.; тегло 1,60 гр., цена 3 лв.; 77. Септимий Север /193 – 211/, бронз, диам. 2,4 см.; тегло 5,17 гр., цена 1,5 лв.; 78. Юлиан II /360 – 363/, бронз, диам. 1,5 х 1,4см.; тегло 1,65 гр., цена 4 лв.; 79. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,6 х 1,4 см; тегло 1,74 гр., цена 0,50лв.; 80. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,8см; тегло 1,96 гр., цена 0,50лв.; 81. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,9 х 1,8 см; тегло 2,38 гр., цена 0,70лв.; 82. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,8 х 1,7 см; тегло 2,80 гр., цена 0,50лв.; 83. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,6 х 1,5 см; тегло 1,56 гр., цена 1лв.;  84. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 2,6 х 2,4 см; тегло 5,30 гр., цена 0,50лв.; 85. 2 броя монети датират се 4 век., цена 0,50 лв. бр./обща цена 1 лв.; 86. 2 броя монети, бронз, фолиси, датират се края на 10 – 11 в., цена 1 лв. бр./ обща цена 2 лв.; 87. 5 броя бронзови римски монети, цена ,10 лв. бр./обща цена 0,50 лв.; 88. 6 броя бронзови византийски монети, без стойност; 89. 16 броя различни монети, без стойност; 89. Гордиан III /238-244/, сребро, диам. 2,2 см; тегло 4.28 гр., цена 30 лв.; 90. Гордиан III /238-244/, сребро, диам. 2,2 см; тегло 3,28 гр., цена 40 лв.; 91. Гордиан III /238-244/, сребро, диам. 2,2 см; тегло 4,51 гр., цена 45 лв.; 92.Гордиан III /238-244/, сребро, диам. 2,2/2,3 см; тегло 4,72 гр., цена 45 лв.; 93. Септимий Север /193-211/, сребро, диам. 1,7 см; тегло 2,65 гр., цена 40 лв.; 94. Каракала  /211-217/, сребро, диам. 1,8 см; тегло 2,43 гр., цена  45 лв.; 95. Сребърен пръстен на фрагменти, като халката е счупена на три части. Има плочка с двуредов надпис, който е лично име (българско, но изписано с гръцки букви). Надписът е в негатив, което е нормално за печат. Чете се като Нягован. Датира се 13 – 15 в. Средновековие, размери: диаметър – 2,2 см., сечение халка 0,5 х 0,2 см., плочка 1,2 х 0,9 см., тегло 6,49 гр., цена 150 лв.; 96. Бронзов пръстен много добре запазен, като халката е от тънка бронзова пластина завършваща с кръгла плочка, не се вижда украса по нея. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: диаметър – 2,2 см., размери плочка – 1,3 х 1,2 см., сечение халка – 0,3 х 0,2 см., тегло – 4,14 гр., цена 50 лв.; 97. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: диаметър – 2,4 х 1,9 см., размери плочка – 1,6 х 1,2 см., сечение халка – 0,3 х 0,1 см., тегло – 3,44 гр., цена 20 лв.; 98. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие, размери: диаметър – 2,3 х 1,8 см., диаметър плочка – 1,5 см., сечение халка – 0,4 х 0,1 см., тегло – 4,37 гр., цена 18 лв.; 99. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: 2,2 х 1,5 см., размери плочка – 1,5 х 1,3 см., сечение халка – 0,4 х 0,1 см., тегло – 3,63 гр., цена 15 лв.; 100. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: 2,2 х 1,6 см., размери плочка – 1,5 х 1,3 см., сечение халка – 0,3 х 0,2 см., тегло – 4,16 гр., цена 13 лв.; 101. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 14 в. Средновековие. Размери: 2,7 х 2,2 см., размери плочка – 1,1 х 1,1 см., сечение халка – 0,5 х 0,1 см., тегло – 3,77 гр., цена 20лв.; 102. Бронзов пръстен ключ. Датира се 2 - 4 в. Античност. Размери: диаметър - 2,2 см., размери плочка – 2,1 х 1,45 см., сечение халка – 0,7 х 0,3 см., тегло – 18,77 гр., цена 55 лв.; 103. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: диаметър - 2,3 см., сечение халка – 0,5 х 0,2 см., тегло – 4,90 гр., цена 45 лв.; 104. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: диаметър - 2 см., размери плочка – 1,1 х 0,9 см., сечение халка – 0,3 х 0,2 см., тегло – 3,09 гр., цена 40 лв.; 105. Бронзов пръстен.  Датира се късна античност, средновековие. Размери: 2,7 х 2,4 см., размери плочка – 1,8 х 1,1 см., сечение халка – 0,5 х 0,2 см., тегло – 10,10 гр., цена 45 лв.; 106. Шест броя, фрагменти от пръстени с различна форма и големина. Датират се средновековие, обща цена 3 лв.; 107. Бронзова халка,  античност, средновековие. Размери: диаметър – 2 см., сечение халката – 0,4 х 0,3 см., тегло – 3,33 гр., цена 6 лв.; 107. Бронзова пафта, има кръгла форма в единия край има припоена халка, а срещуположно на нея украса от флорални елементи, по повърхността и личи украса отново от флорална украса. Датира се средновековие. Размери: 4,5 х 3 см., дебелина – 1,1 см., тегло – 14,16 гр., цена 40 лв.; 108. Бронзова фибула, запазен е само лъка. Датира се 1-3 в. Античност. Размери: дължина – 6,7 см., сечение – 0,6 х 0,3 см., тегло – 13,69 гр., цена 18 лв.; 109. Бронзова фибула фрагмент, запазен е лъка. Датира се 2-5 в. Античност. Размери: дължина – 5,4 см., сечение – 1,1 х 0,2 см., тегло – 7,20 гр., цена 15 лв.; 110. Бронзова фибула фрагмент, запазен е лъка. Датира се 2-3 в. Античност. Размери: дължина – 4,3 см., сечение – 0,6 х 0,2 см., тегло – 4,30 гр., цена 10 лв.; 111. Тока бронз, има елипсовидна форма и прикрепено езиче, античност, средновековие. Размери: 2,1 х 1,5 см., дължини език – 1,9 см., тегло – 4 гр., цена 10 лв.; 112. Тока бронз, има елипсовидна издължена форма и прикрепено езиче. Датира се средновековие. Размери: 1,7 х 1,5 см., тегло – 2,39 гр., цена 10 лв.; 113. Бронзови токи 2 броя, имат четириъгълна форма, липсва езика, античност, средновековие, размери: тока 1 - 1,8 х 1,3 см., тегло – 1,56 гр., тока 2 – 1,6 х 1,2 см., тегло - 1,66 гр., обща цена 6 лв.; 114. Бронзова апликация с формата на розета, от задната страна има 4 шипа за прикрепване. Датира се средновековие. Размери: диаметър- 3 см., дебелина 0,3 см., тегло – 13,55 гр., цена 25 лв.; 115. Апликация бронз. Има кръгла форма. Датира се средновековие. Размери: диаметър – 2,8 см., дебелина – 0,6 см., тегло – 8,60 гр., цена 15 лв.; 116. Апликация бронз. Има елипсовидна форма, като единия и край е заострен. Датира се средновековие. Размери: 2,4 х 1,7 см., дебелина – 0,2 см., тегло – 2,72 гр., цена 10 лв.; 117. Апликация бронз. Към кръглата и част са прикрепени две палмети разположени една срещу друга, античност средновековие. Размери: дължина – 3,8 см., ширина – 1,4 см., ширина – 0,4 см., тегло – 5,93 гр., цена 25 лв.; 118. Бронзова апликация. Има триъгълна форма, като във всеки ъгъл има по една топка, античност, средновековие. Размери: 3,1 х 2,8 см., дебелина – 1,3 см., тегло – 25,82 гр., цена 35 лв.; 119. Бронзов фрагмент от гривна ½ масивна бронзова пластина, като края и е сплеснат и удебелен, а другия в отчупен. Датира се средновековие. Размери: дължина – 7 см., сечение халка – 0,9 х 0,3 см., тегло – 18,05 гр., цена 4 лв.; 120. Бронзов фрагмент от гривна малко повече от половината, представлява бронзова пластина, като края и е изтънен и заострен, а другия в отчупен. Датира се средновековие, размери: дължина – 4,2 см., сечение халка – 0,8 х 0,3 см., тегло – 8,68 гр., цена 2 лв.; 121. Апликация бронз, с капковидна форма, през средата и по дължина минава украса от линия, представляваща множество точки допряни плътно една до друга. Датира се средновековие. Размери: дължина – 2 см., ширина – 1 см., дебелина – 0,3 см., тегло – 3,64 гр., цена 13 лв.; 122. Апликация бронз, кръгла пластина, към която е припоена бронзова тел, в горния край телта оформя халка, а в долния е извита като кука, по пластината няма украса. Датира се средновековие. Размери: 1,7 х 2,1 см., дебелина – 0,1 см., тегло – 1 гр., цена 7 лв.; 123. Бронзова апликация с кръгла форма, по повърхността и има украса от 5 окръжности, симетрично разположени една на друга, от задната страна има шип, който е счупен и е запазено съвсем малко. Датира се средновековие. Размери: диаметър – 4 см., дебелина – 0,15 см., тегло – 8,62 гр., цена 30 лв.; 124. Бронзова тока, липсва езика, има четириъгълна форма. Датира се средновековие. Размери: дължина – 3 см., ширина – 1,8 см., тегло – 9,37 гр., цена 10 лв.; 125. Бронзови обтегачи. Имат подкововидна форма, а през тях минават три пластини с дупки. Датира се средновековие. Размери: височина 4,4 см., ширина – 4,8 см. тегло 16,70 гр./ 30, 54 гр., цена 20 лв. бройката / общо 40 лв.; 126. 36 бр. фрагменти от монети и апликации, без стойност; 127. 24 броя, деформирани и фрагментирани предмети от бронз, цена 0,50 лв. бр./ обща цена 12 лв.; 128. 14 броя монети, цена 0,20 лв. бр./ обща цена 2,80 лв.; 129. Каничка от глина, дъното е леко вдлъбнато навътре  малко столче сферично сплеснато тяло, тънка шия и силно извит навън устиен ръб, към съда е прикрепена една дръжка. Оранжево червена глина, в много добро състояние. Датира се 2-3 в. Античност. Размери: височина – 10,9 см., диаметър дъно – 5,2 см., диаметър устие – 4,3 см., сечение дръжка – 1,5 х 0,9 см., цена 50 лв., всичко на обща стойност 1527.50лв и в лек автомобил марка “Мерцедес” *** -  монети общо 107 бр.: 1. Юлиан /355-361/, бронз, размери: диам. – 1,6 см., тегло – 2,27 гр., цена 4 лв.; 2. Провинциален бронз, бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 3,85 гр., цена 2 лв.; 3. Провинциален бронз Деултум, бронз, размери: диам. – 2/1,9 см., тегло – 3,87 гр., цена 2,50 лв.; 4. Два броя монети, коруби 13 в., бронз, цена 0,50 лв. бр./ обща цена 1 лв.; 5. Константин I, сечена след 337 г. след неговата смърт, бронз, размери: диам. – 1,4см., тегло – 1,62 гр., цена 2 лв.; 6. 1 бр. бронзова монета, размери: диам. – 2,3см., тегло – 4,13 гр., цена 2 лв.; 7. 1 бр. бронзова монета, размери: диам. –3см., тегло –13,01 гр., цена 2 лв.; 8. 13 броя фрагментирани и силно изтрити монети, без стойност; 9. 18 броя монети, силно замърсени и патинирани, цена 0,20 лв. бр. / Обща цена 3,60 лв.; 10. 19 броя монети, които са силно патинирани, цена 0,50 лв. бр. / Обща цена 9,50 лв.; 11. 10 броя фрагментирани и силно изтрити монети, без стойност; 12. 28 броя монети, силно замърсени и патинирани, цена 0,20 лв. бр. / Обща цена 5,60 лв.; 13. 11 броя монети, които са силно патинирани, цена 1 лв. бр. / Обща цена 11 лв./, на обща стойност 45.20лв и обща стойност за жилището и автомобила 1572.70лв -  престъпление  по  чл.278  ал.6 предл.3 от НК.

3. На 18.01.2017г. в гр.Сливен, ул.“***, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества:  0.295 грама, нето тегло, метамфетамин, на стойност 7.38 лева, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 58%; 3.005 грама, нето тегло, метамфетамин, на стойност 75.13 лева, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 44% и 0.241 грама, нето тегло, коноп /марихуана/, на стойност 1.45 лева, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6% - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

          4. На 18.01.2017  г. в гр. Сливен, в жилище по постоянния си адрес *** ***** държал огнестрелно оръжие - 1 брой автомат “Калашников”, кал.7.62мм, без сериен номер и без обозначения, както и боеприпаси: 11бр. патрони кал.7.62х39мм и 111бр. патрони кал.12мм, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339 ал.1 от НК.

    

1. На обв.Г.А.А., ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл.278а ал.2, вр.ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което ОТЛАГА при условията на чл.66 ал.1 от НК, за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, през който спрямо него НЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи, съобразно чл.67 ал.1 от НК, както и наказание „Глоба“ в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

2. На обв. Г.А.А., ЕГН **********, за извършеното престъпление по  чл.278  ал.6 предл.3 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК се НАЛАГА наказание „Пробация“ с пробационна мярка по чл.42а ал.2 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ и Пробация” с пробационна мярка по чл.42а ал.2 т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба“.

3. На обв. Г.А.А., ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което ОТЛАГА при условията на чл.66 ал.1 от НК, за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, през който спрямо него НЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи, съобразно чл.67, ал.1 от НК, както и на основание чл.55 ал.2, вр.ал.1 от НК наказание „Глоба“ в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

4.На обв. Г.А.А., ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл.339 ал.1 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което ОТЛАГА при условията на чл.66 ал.1 от НК, за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, през който спрямо него НЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи, съобразно чл.67 ал.1 от НК.

На основание чл.23 ал.1 от НК и чл.381 ал.8 от НПК на обв.Г.А.А., ЕГН **********, НАЛАГА най-тежкото от определените отделно по-горе по вид и размер наказания, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което ОТЛАГА при условията на чл.66 ал.1 от НК, за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, през който спрямо него НЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи, съобразно чл.67 ал.1 от НК и наказание „Глоба“ в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

Веществени доказателства:

1.1. На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата, като предмет на престъплението: наркотичните вещества с нето тегло по физико-химическа експертиза № 64/23.02.2017г. на НТЛ при ОД на МВР - Ямбол 0.295гр. метамфетамин; 3.005гр. метамфетамин; 0.241гр. коноп /марихуана/, предадени в отдел „НОП-ЦМУ“ с приемателно-предавателен протокол № 46483/07.03.2017г.

1.2. На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата и да се унищожи, като средство на престъплението 1бр. сива на цвят електронна везна,  находяща се в полиетиленов плик с поставена лепенка с № Б3507. ОТНЕМА в полза на държавата и да се унищожат, като вещи без стойност хартиен плик, запечатан с мокър мастилен печат на НТЛ при ОД на МВР - Ямбол, съдържащ изследвани обекти по експертиза № 64/23.02.2017г. на НТЛ при ОД на МВР – Ямбол - 2 бр. сини на цвят таблетки, както и празни полиетиленови пликове от изследвани обекти по експертизата.

2. На основание чл.278а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата монети и фрагменти от монети: 1. Амисос /85-65 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 2,2 см., тегло – 7,29 гр., цена 100 лв.; 2. Елинизъм Амисос /120-65 пр. Хр./,бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 6,97 гр., цена 70 лв.; 3. Амисос /120-65 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,82 гр., цена 110 лв.; 4. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,82 гр., цена 100 лв.; 5. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. 2,2 х 2,1 см., тегло – 8,16 гр., цена 80 лв.; 6. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,1 х 2 см., тегло – 7,69 гр., цена 80 лв.; 7. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,1 х 2 см., тегло – 7,45 гр., цена 100 лв.; 8. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,4 х 2,3 см., тегло – 7,31 гр., цена 90 лв.; 9. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 х 2 см., тегло – 7,55 гр., цена 100 лв.; 10. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 8,16 гр., цена 90 лв.; 11. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 6,26 гр., цена 80 лв.; 12. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 6,98 гр., цена 90 лв.; 13. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,2 см., тегло – 7,10 гр., цена 90 лв.; 14. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2 см., тегло – 6,57 гр., цена 50 лв.; 15. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. –2 см., тегло – 7,37 гр., цена 60 лв.; 16. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 7,24 гр., цена 80 лв.; 17. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2 см., тегло – 8,06 гр., цена 60 лв.; 18. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 6,79 гр., цена 60 лв.; 19. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 7,40 гр., цена 60 лв.; 20. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 7,03 гр., цена 70 лв.; 21. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 х 2 см., тегло – 7,51 гр., цена 50 лв.; 22. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,3 х 2,2 см., тегло – 8,21 гр., цена 50 лв.; 23. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам.– 2 см., тегло – 7,45 гр., цена 40 лв.; 24. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 6,20 гр., цена 40 лв.; 25. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 6,89 гр., цена 45 лв.; 26. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,09 гр., цена 45 лв.; 27. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 5,19 гр., цена 30 лв.; 28. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,43 гр., цена 40 лв.; 29. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 6,81 гр., цена 30 лв.; 30. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 см., тегло – 7,22 гр., цена 55 лв.; 31. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,3 х 2,1 см., тегло – 7,02 гр., цена 35 лв.; 32. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам.  2 см., тегло – 8,05 гр., цена 45 лв.; 33. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,2 х 2,1 см., тегло – 7,41 гр., цена 30 лв.; 34. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,37 гр., цена 40 лв.; 35. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 7,53 гр., цена 35 лв.; 36. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 7,06 гр., цена 45 лв.; 37. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 6,48 гр., цена 30 лв.; 38. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам – 2,2 х 2,1 см., тегло – 8,72 гр., цена 30 лв.; 39. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 7,56 гр., цена 25 лв.; 40. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 см., тегло – 6,61 гр., цена 25 лв.; 41. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2 см., тегло – 7,61 гр., цена 35 лв.; 42. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,29 гр., цена 30 лв.; 43. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 7,79 гр., цена 30 лв.; 44. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,90 гр., цена 25 лв.; 45. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,3 х 2,1 см., тегло – 6,98 гр., цена 35 лв.; 46. 19. бр. монети Амисос /120-65 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,9 до 2,3 см., тегло – 6,00 до 9,09  гр., цена 15 лв. бр./ обща цена 285 лв.; 47. 2 бр. бронзови монети Амисос /120-65 пр. Хр./, цена 5лв. бр./ обща цена 10 лева; 48. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 7,76 гр., цена 90 лв.; 49. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 8,19 гр., цена 70 лв.; 50. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,1 х 2 см., тегло – 7,65 гр., цена 50 лв.; 51. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. –2,1 см., тегло – 7,74 гр., цена 50 лв.; 52. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,8 см., тегло –9,96 гр., цена 30 лв.; 53. Амисос /120-65 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,32 гр., цена 30 лв.; 54. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,02 гр., цена 100 лв.; 55. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,9 см., тегло – 8,79 гр., цена 100 лв.; 56. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2-1,8 см., тегло – 8,72 гр., цена 100 лв.; 57. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,02 гр., цена 90 лв.; 58. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,8 см., тегло – 7,68 гр., цена 90 лв.; 59. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 5,67 гр., цена 90 лв.; 60. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,8 х 1,6 см., тегло – 6,46 гр., цена 30 лв.; 61. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,9 х 1,8 см., тегло – 8,31 гр., цена 20 лв.; 62. Амисос   /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 8,33 гр., цена 25 лв.; 63. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 8,55 гр., цена 20 лв.; 64. Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,8 х 1,7 см., тегло – 5,98 гр., цена 15 лв.; 65. 6 броя монети Амисос /120-63 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. от 1,8 до 2,1см., тегло от 5,75 до 8,29 гр., цена 15 лв. бр./Обща цена 90 лв.; 66. 6 броя бронзови монети /1в. пр. Хр./, цена 15 лв. бр./Обща цена 90 лв.; 67. 5 броя бронзови монети /1в. пр. Хр./,  цена 10 лв. бр./Обща цена 50 лв.; 68. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,4 см., тегло – 2,86 гр., цена 50 лв.; 69. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,81 гр., цена 45 лв.; 70. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,64 гр., цена 30 лв.; 71. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 х 1,4 см., тегло – 4,12 гр., цена 40 лв.; 72. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,4 см., тегло – 2,85 гр., цена 25 лв.; 73. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,3 см., тегло – 2,81 гр., цена 5100 лв.; 74. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,6 х 1,5 см., тегло – 3,18 гр., цена 15 лв.; 75. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 4,01 гр., цена 10 лв.; 76. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,31 гр., цена 10 лв.; 77. Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, размери: диам. – 1,3 см., тегло – 2,36 гр., цена 10 лв.; 78. 8 бр. монети Абдера / 350-320 пр. Хр./, Бронз, цена 5 лв. бройката/ обща цена 40 лв.;  79. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,05 гр., цена 45 лв.; 80. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери:  диам. – 1,6 х 1,5 см., тегло – 3,14 гр., цена 45 лв.; 81. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,6 см., тегло – 3,53 гр., цена 40 лв.; 82. Маронея  / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 4,04 гр., цена 40 лв.; 83. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 х 1,4 см., тегло – 4,07 гр., цена 35 лв.; 84. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,6 х 1,5 см., тегло – 2,68 гр., цена 40 лв.; 85. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 3,68 гр., цена 40 лв.; 86. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери:  диам. – 1,6 х 1,5 см., тегло – 3,80 гр., цена 40 лв.; 87. Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 х 1,4 см., тегло – 4,78 гр., цена 35 лв.; 88. 15 броя монети Маронея / 400-350 пр. Хр./, бронз, цена 10 лв. бройката/ обща цена 150 лв.; 89. Месембрия / 4-3 в. пр. Хр./, размери: диам. – 1,4 см., тегло – 2,49 гр., цена 25 лв.; 90. Месембрия / 4-3 в. пр. Хр./, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 2,97 гр., цена 25 лв.; 91. 30 бр. монети, цена 3 лв. бройката/ обща цена 90 лв.; 92. 20 бр. монети без стойност; 93. Провинциален Бронз, Гета /209-213/ , размери: диам.1,7 см.; тегло 3,16 гр., цена 10 лв.; 94. Провинциален Бронз, 1-3 в., размери: диам.2х1,8 см.; тегло 4,09 гр., цена 3 лв.; 4 бр. монети, цена 2 лв. бройката/ обща цена 8 лв.; 95. Констанс /337–350/, бронз, размери: диам.1,9 см.; тегло 2,36 гр. , цена 10 лв.; 96. Констанс /337–350/, бронз, размери: диам.2,1 х 2 см.; тегло 4,79 гр. , цена 15 лв.; 97. Константин I /306337/, бронз, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 2,19 гр. , цена 13 лв.; 98. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,9 х 1,8 см.; тегло 3,69 гр. , цена 8 лв.; 99. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 2,61 гр. , цена 10 лв.; 100. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,04 гр. , цена 6 лв.; 101. Констанций II /324–361/,  бронз, размери: диам. 2,4 х 2 см.; тегло 4,43 гр. , цена 14 лв.; 102. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 2,1 см.; тегло 3,47 гр. , цена 14 лв.; 103. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,75 гр. , цена 10 лв.; 104. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 2,65 гр. , цена 8 лв.; 105. Лициний I /308–324/, бронз, размери: диам. 2,1см.; тегло 3,17 гр. , цена 8 лв.; 106. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,7см.; тегло 2,26 гр. , цена 8 лв.; 107. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8см.; тегло 2,25 гр. , цена 8 лв.; 108. Констанций II /324–361/, бронз, размери: диам. 1,8см.; тегло 2,53 гр. , цена 10 лв.; 109. Константин I /306337/, бронз, размери: диам. 1,8 х 1,7см.; тегло 1,91 гр. , цена 7 лв.; 110.  Константин I /306337/, бронз, размери: диам. 1,7см.; тегло 2,64 гр. , цена 6 лв.; 111. Константин I /306337/, бронз, размери: диам. 1,5см.; тегло 1,42 гр. , цена 6 лв.; 112. Константин I, Константин II, Констанс, Констанций II, бронз, размери: диам. 1,9 х 1,7см.; тегло 1,99 гр. , цена 4 лв.; 113. Константин II, Констанс, Констанций II, бронз, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,50 гр. , цена 4 лв.; 114. Констанс /337–350/, размери: диам. 1,8 х 1,7см.; тегло 2,18 гр. , цена 8 лв.; 115. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,6см.; тегло 1,35 гр. , цена 10 лв.; 116.  Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 1,94 гр. , цена 8 лв.; 117. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,7см.; тегло 1,83 гр. , цена 5 лв.; 118. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,6см.; тегло 2,45 гр. , цена 5 лв.; 119. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,6см.; тегло 2,15 гр. , цена 7 лв.; 120. Констанций II /324–361/, размери: диам. 2,1 х 1,8см.; тегло 2,72 гр. , цена 4 лв.; 121. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,8 х 1,6см.; тегло 2,68 гр. , цена 3 лв.; 122. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,10 гр. , цена 2 лв.; 123. Констанций II  /324–361/, размери: диам. 1,6см.; тегло 2,26 гр. , цена 2 лв.; 124.  Константин I /306337/, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,13 гр. , цена 5 лв.; 125. Константин I, Константин II, Констанций II, размери: диам. 1,7 см.; тегло 2,07 гр. , цена 5 лв.; 126. Лициний I /308–324/, размери: диам. 2 см.; тегло 2,79 гр. , цена 10 лв.; 127. Константин I /306337/, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,63 гр. , цена 7 лв.; 128. Константин I /306337/, размери: диам. 1,9 х 1,8 см.; тегло 2,94 гр. , цена 6 лв.; 129. Константин I /306337, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,98 гр. , цена 6 лв.;  130. Констанс /337–350/, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,31 гр. , цена 8 лв.; 131. 4 век, размери: диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 1,98 гр. , цена 3 лв.; 132. Констанс или Констанций II, размери: диам. 2 см.; тегло 1,90 гр. , цена 3 лв.; 133. Констанс или Констанций II, размери: диам. 1,6 см.; тегло 2,13 гр. , цена 2 лв.; 134. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,87 гр. , цена 4 лв.; 135. Констанс или Констанций II, размери: диам. 1,5 х 1,4см.; тегло 2,28 гр. , цена 2,50 лв.; 136. Констанс /337–350/, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,59 гр. , цена 6 лв.; 137. Константин I, Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,8 см.; тегло 2,56 гр. , цена 5 лв.; 138. Константин I, Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,23 гр. , цена 2,50 лв.; 139. Константин I, Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,4 х 1,3 см.; тегло 1,42 гр. , цена 2,50 лв.; 140. Карин /282 – 285/, размери: диам. 1,9 см.; тегло 2,15 гр. , цена 40 лв.; 141. Константин I /306337/, размери: диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 1,58 гр. , цена 4 лв.; 142. Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,4 х 1,3 см.; тегло 1,36 гр. , цена 3 лв.; 143. Констанций II /324–361/, размери: диам. 1,4 х 1,3 см.; тегло 1,79 гр. , цена 4 лв.; 144. Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,4 см.; тегло 1,43 гр. , цена 3 лв.; 145. Грациан /367-383/, размери: диам. 1,4х 1,3 см.; тегло 1,24 гр. , цена 3 лв.; 146. Констанс, Констанций II, Грациан, Валентиниан II, размери: диам. 1,4х 1,3 см.; тегло 1,02 гр. , цена 2 лв.; 147. Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,5 см.; тегло 1,56 гр. , цена 3 лв.; 148. Валенс, Валентиниан I, размери: диам. 2х 1,8 см.; тегло 2,25 гр. , цена 7 лв.; 149. Клавдий II Готски /268–270/, размери: диам. 1,8 см.; тегло 1,81 гр. , цена 5 лв.; 150. Валенс /364-378/, размери: диам. 1,7 см.; тегло 1,56 гр. , цена 8 лв.; 151. Константин II, Констанс, Констанций II, размери: диам. 1,7 см.; тегло 2,22 гр. , цена 6 лв.; 152. Константин I /306337/, размери: диам. 1,8 х 1,7 см.; тегло 2,16 гр. , цена 7 лв.; 153. Константин I /306337/, размери: диам. 1,9 см.; тегло 2,43 гр. , цена 4 лв.; 154. Константин II, Констанций II , размери: диам. 1,4 см.; тегло 1,54 гр. , цена 4 лв.; 155. Фаустина I или Фаустина II, размери: диам. 2,2 х 2,1 см.; тегло 4,97 гр. , цена 12 лв.; 156. Далмаций /335–337/, размери: диам. 1,9см.; тегло 2,43 гр. , цена 8 лв.; 157. Констанций II /324–361/, размери: диам. 2см.; тегло 3,57 гр. , цена 7 лв.; 158. Константин I /306337/, размери: диам. 1,5см.; тегло 1,10 гр. , цена 4 лв.; 159. Константин I /306337/, размери: диам. 1,5см.; тегло 1,38 гр. , цена 4 лв.; 160. Константин I /306337/, размери: диам. 1,8см.; тегло 2,33 гр. , цена 15 лв.; 161. Клавдий II Готски /268–270/, размери: диам. 1,8см.; тегло 2,04 гр. , цена 3 лв.; 162. Клавдий II Готски /268–270/, размери: диам. 2 см.; тегло 2,73 гр. , цена 5 лв.; 163. 11 бр. монети, обща датировка края на 3 – 4 в., цена 3 лв. бр./ обща цена 33 лв.; 164. 15 бр. монети, обща датировка  4 в., цена 2 лв. бр./ обща цена 30 лв.; 165. Лъв VI /886 – 912/, размери: диам. 2,6 см.; тегло 4,91 гр. , цена 5 лв.; 166. 45 бр. монети, цена 0,50 лв. бр./ обща цена 22,50 лв.; 167. 513 бр. монети, цена 0,10 лв. бр./ обща цена 51,30 лв.; 168. 52 бр. фрагменти от монети без стойност, както и 1 бр. желязно копие, листовидно издължено острие и втулка към която се е прикрепвала дървената дръжка, размери: дължина – 34, 5 см., диам. втулка – 1,9 см., датира се 4-3 в. пр. Хр., цена 40 лв., всичко на обща стойност 5671,30 лв., иззети при личен обиск от 18.01.2018 г. и оставени за съхранение в РИМ – Сливен, като същите следва да продължат да се съхраняват по предадения начин до приключване на ДП № 134„КП“/2018г. по описа на ОД на МВР – Сливен; вх. № 1616/2018 г., ДП пор. № 147/2018г. по описа на ОП – Сливен и изрично уведомяване при отпадане на необходимостта от горното.

3. На основание чл.278 ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата монетите и др. веществени доказателства, иззети от жилището на обв.А.: 1. 45 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 2. 5 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 2,50 лв.; 3. 43 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 4. 8 броя римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 4 лв.; 5. 51 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 6. 47 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 7. 3 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 1,50 лв.; 8. 47 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 9. 3 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 1,50 лв.; 10. 41 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 11. 9 бр. римски монети, цена 0,50 ст. бр./ обща цена 4,50 лв.; 12. 44 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 13. 7 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 3,50 лв.; 14. 8. 46 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 15. 4 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 2лв.; 16. 49 броя монети силно изтрити и фрагментирани, без стойност; 17. 2 бр. римски монети, цена  0,50 ст. бр./ обща цена 1 лв.; 18. Византийски фолиси - 7 бр., цена 0,10 ст. бр./обща цена 0,70 ст.; 19. РИМ – Империя - 11 бр., цена 0,50 ст. бр./ обща цена 5,50 лв.; 20. монети от различни периоди, фрагментирани и силно заличени -14 бр., без стойност; 21. Константин I /307337/, бронз, размери: диам. – 2 х 1,9 см., тегло – 2,94 гр., цена 6 лв.; 22. Лициний I /308–324/, бронз, размери: диам. – 2,1 см., тегло – 2,49 гр., цена 10 лв.; 23. Диоклециан /284–305/, бронз, размери: диам. – 1,9 х 1,8 см., тегло – 2,01 гр., цена 8 лв.; 24. Констанс /337–350/, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,6 см., тегло – 1,34 гр., цена 7 лв.; 25. Антонин Пий, Марк Аврелий, Луций Вер, Комод, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,8 см., тегло – 3,38 гр., цена 9 лв.; 26. Валент /364–378/, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,6 см., тегло – 2,33 гр., цена 7 лв.; 27. Проб или Аврелиан, бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1 см., тегло – 3,03 гр., цена 10 лв.; 28. Константин I /307–337/, бронз, размери: диам. – 1,7 см., тегло – 2,35 гр., цена 8 лв.; 29. Константин I /307–337/, бронз, размери: диам. – 1,8 см., тегло – 1,82 гр., цена 10 лв.; 30. Константин I /307–337/, бронз, размери: диам. – 1,9 см., тегло – 2,56 гр., цена 9 лв.; 31. Лициний I /308–324/, бронз, размери: диам. – 2,3 см., тегло – 4,89 гр., цена 10 лв.; 32. Провинциален бронз Филипи, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,5 см., тегло – 3,92 гр., цена 15 лв.; 33. Лициний I  /308–324/, бронз, размери: диам. – 1,8 х 1,9 см., тегло – 2,99 гр., цена 6 лв.; 34. Констанций II /337361/, бронз, размери: диам. – 1,6 см., тегло – 1,95 гр., цена 4 лв.; 35. Константин II, Констанций II, Констанс, бронз, размери: диам. – 1,6 х 1,4 см., тегло – 2,12 гр., цена 4 лв.; 36. Македония, Филип ІІ / 359 - 336г. пр.Хр./, бронз, размери: диам. – 1,5 см., тегло – 4,34 гр., цена 10 лв.; 37. 2 бр. монети с обща датировка 4в., цена 3 лв. бр./ обща цена 6 лв.; 38. Бронзов пръстен, представлява тънка бронзова пластина, към която е припоена кръгла плочка, по която е имало релефна украса, датира се 11 – 13 в.средновековие, размери: диаметър – 2,1 см., сечение халка – 0,3 х 0,1 см., размери плочка – 1,2 см. тегло – 3,43 гр., цена 30 лв.; 39. железен предмет с четириъгълна форма, острието е с пирамидална форма, задната част е сплеснато за набиване в дървена дръжка, размери: дължина – 18 см., сечение – 1 х 0,9 см., тегло 82,05 гр., цена 10 лв.; 40. Бронзов звънец с крушовидна форма, без езиче, датира се от средновековие, размети: височина – 4,9 см., ширина – 4,5 см., тегло – 118,47 гр., цена 20 лв.; 41. Максимин II /285310/, бронз, размери: диам. – 2,6/2,5м., тегло – 5,16 гр., цена 12 лв.; 42. Константин I /306337/, бронз, размери: диам. – 2,6/2,5м., тегло – 5,19 гр., цена 10 лв.; 43. Диоклециан /284305/, бронз, размери: диам. – 2,3/2,3м., тегло – 2,37 гр., цена 7 лв.; 44. Аврелиан /270–275/, бронз, размери: диам. – 2,2/2см., тегло – 2,86 гр., цена 5 лв.; 45. 1бр. византийска монета, датировка 12в., тетартерон мед диам. 1,9/2 см; тегло 2,37 гр., цена- 5 лв.; 46. Аркадий /383–395/, бронз, размери: диам. – 1,6см., тегло – 2,27 гр., цена 4 лв.; 47. Валентиниан I /364–375/, бронз, размери: диам. – 1,8см., тегло – 1,64 гр., цена 8 лв.; 48. Провинциален бронз, бронз, размери: диам. – 1,6см., тегло – 2,94 гр., цена 2 лв.; 49. византийска монета, датировка 13в., бронз, диам. 2,9 х 2,5 см.; тегло 3,70 гр., цена 1 лв.; 50.  2 бр. византийски монети, датировка 13в., бронз, цена 0,50 лв. бр./обща цена 1 лв.; 51. Максимиан Херкулий /285–305/, бронз, размери: диам. – 2,2 х 2,1см., тегло – 3,12 гр., цена 11 лв.; 52. Юлиан II /360–363/, бронз, размери: диам. – 1,9см., тегло – 2,19 гр., цена 6 лв.; 53. Анастасий I /491 – 518/, бронз, размери: диам. – 3 х 3,1см., тегло – 15,98 гр., цена 3 лв.; 54. Аврелиан /270–275/, бронз, размери: диам. – 2,2 х 2см., тегло – 2,73 гр., цена 2 лв.; 55. 1 бр. византийска бронзова монета, датировка 11в., диам: 2,4х 2,1 см.; тегло 9,22 гр., цена 2 лв.; 56. Констанс /337 - 350/, бронз, размери: диам. – 1,7 х 1,8см., тегло – 1,77 гр., цена 5 лв.; 57. Аркадий /383–395/, бронз, размери: диам. –1,8см., тегло – 1,92 гр., цена 4 лв.; 58. византийска бронзова монета, датировка 6в., размери: диам. –2,9см., тегло – 9,22 гр., цена 0,30 лв.; 59. Провинциален бронз, диам. 1,7 см.; тегло 2,04 гр., цена 1 лв.; 60. Фолис пренабит  върху друг, бронз, диам: 3,1х3 см.; тегло 10,22 гр., цена 3 лв.; 61. бронзова римска монета, диам. 1,8 см.; тегло 3,48 гр., цена 4 лв.; 62. Константин I /307–337/, бронз, диам. 1,9 х 1,8 см.; тегло 2,54 гр., цена 9 лв.; 63. Констанцин Гал /351–354/, бронз, диам. 1,9 х 1,7 см.; тегло 2,76 гр., цена 8 лв.; 64. Константин I /307–337/, бронз, диам. 2,59 х 2,3 см.; тегло 6,47 гр., цена 3,50 лв.; 65. Максимин  II Даза или Галерий,  бронз, диам. 2,7 см.; тегло 6,33 гр., цена 3 лв.; 66. Максимин  II Даза или Лициний I,  бронз, диам. 2,3 х 2,1 см.; тегло 2,10 гр., цена 7 лв.; 67. Константин I /307 –337/, бронз, диам. 2,2 х 2 см.; тегло 2,82 гр., цена 2 лв.; 68. Константин I, Константин II, Констанс, Констанций II, бронз, диам. 1,9 см.; тегло 1,20 гр., цена 1,5 лв.; 69. Констанс /337 –350/, бронз, диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 1,28 гр., цена 7 лв.; 70. Константин I, Константин II,  бронз, диам. 1,6 см.; тегло 1,92 гр., цена 3 лв.; 71. Констанций II /337–361/, бронз, диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 1,58 гр., цена 8 лв.; 72. Константин I, Константин II, Констанс, бронз, диам. 1,7 х 1,6 см.; тегло 2,20 гр., цена 3 лв.; 73. Диоклециан /284305/, бронз, диам. 2,1 х 1,9 см.; тегло 2,51 гр., цена 9 лв.; 74. Диоклециан /284305/, бронз, диам. 2 х 1,9 см.; тегло 2,33 гр., цена 7 лв.; 75. Константин I, Констанций II, Констанс, бронз, диам. 1,3 х 1,2 см.; тегло 1,37 гр., цена 4 лв.; 76. Константин I, Констанций II, бронз, диам. 1,3 см.; тегло 1,60 гр., цена 3 лв.; 77. Септимий Север /193 – 211/, бронз, диам. 2,4 см.; тегло 5,17 гр., цена 1,5 лв.; 78. Юлиан II /360 – 363/, бронз, диам. 1,5 х 1,4см.; тегло 1,65 гр., цена 4 лв.; 79. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,6 х 1,4 см; тегло 1,74 гр., цена 0,50лв.; 80. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,8см; тегло 1,96 гр., цена 0,50лв.; 81. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,9 х 1,8 см; тегло 2,38 гр., цена 0,70лв.; 82. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,8 х 1,7 см; тегло 2,80 гр., цена 0,50лв.; 83. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 1,6 х 1,5 см; тегло 1,56 гр., цена 1лв.;  84. бронзова, римска монета, датировка 4в., диам. 2,6 х 2,4 см; тегло 5,30 гр., цена 0,50лв.; 85. 2 броя монети датират се 4 век., цена 0,50 лв. бр./обща цена 1 лв.; 86. 2 броя монети, бронз, фолиси, датират се края на 10 – 11 в., цена 1 лв. бр./ обща цена 2 лв.; 87. 5 броя бронзови римски монети, цена ,10 лв. бр./обща цена 0,50 лв.; 88. 6 броя бронзови византийски монети, без стойност; 89. 16 броя различни монети, без стойност; 89. Гордиан III /238-244/, сребро, диам. 2,2 см; тегло 4.28 гр., цена 30 лв.; 90. Гордиан III /238-244/, сребро, диам. 2,2 см; тегло 3,28 гр., цена 40 лв.; 91. Гордиан III /238-244/, сребро, диам. 2,2 см; тегло 4,51 гр., цена 45 лв.; 92.Гордиан III /238-244/, сребро, диам. 2,2/2,3 см; тегло 4,72 гр., цена 45 лв.; 93. Септимий Север /193-211/, сребро, диам. 1,7 см; тегло 2,65 гр., цена 40 лв.; 94. Каракала  /211-217/, сребро, диам. 1,8 см; тегло 2,43 гр., цена  45 лв.; 95. Сребърен пръстен на фрагменти, като халката е счупена на три части. Има плочка с двуредов надпис, който е лично име (българско, но изписано с гръцки букви). Надписът е в негатив, което е нормално за печат. Чете се като Нягован. Датира се 13 – 15 в. Средновековие, размери: диаметър – 2,2 см., сечение халка 0,5 х 0,2 см., плочка 1,2 х 0,9 см., тегло 6,49 гр., цена 150 лв.; 96. Бронзов пръстен много добре запазен, като халката е от тънка бронзова пластина завършваща с кръгла плочка, не се вижда украса по нея. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: диаметър – 2,2 см., размери плочка – 1,3 х 1,2 см., сечение халка – 0,3 х 0,2 см., тегло – 4,14 гр., цена 50 лв.; 97. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: диаметър – 2,4 х 1,9 см., размери плочка – 1,6 х 1,2 см., сечение халка – 0,3 х 0,1 см., тегло – 3,44 гр., цена 20 лв.; 98. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие, размери: диаметър – 2,3 х 1,8 см., диаметър плочка – 1,5 см., сечение халка – 0,4 х 0,1 см., тегло – 4,37 гр., цена 18 лв.; 99. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: 2,2 х 1,5 см., размери плочка – 1,5 х 1,3 см., сечение халка – 0,4 х 0,1 см., тегло – 3,63 гр., цена 15 лв.; 100. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: 2,2 х 1,6 см., размери плочка – 1,5 х 1,3 см., сечение халка – 0,3 х 0,2 см., тегло – 4,16 гр., цена 13 лв.; 101. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 14 в. Средновековие. Размери: 2,7 х 2,2 см., размери плочка – 1,1 х 1,1 см., сечение халка – 0,5 х 0,1 см., тегло – 3,77 гр., цена 20лв.; 102. Бронзов пръстен ключ. Датира се 2 - 4 в. Античност. Размери: диаметър - 2,2 см., размери плочка – 2,1 х 1,45 см., сечение халка – 0,7 х 0,3 см., тегло – 18,77 гр., цена 55 лв.; 103. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: диаметър - 2,3 см., сечение халка – 0,5 х 0,2 см., тегло – 4,90 гр., цена 45 лв.; 104. Бронзов пръстен. Датира се 11 – 13 в. Средновековие. Размери: диаметър - 2 см., размери плочка – 1,1 х 0,9 см., сечение халка – 0,3 х 0,2 см., тегло – 3,09 гр., цена 40 лв.; 105. Бронзов пръстен.  Датира се късна античност, средновековие. Размери: 2,7 х 2,4 см., размери плочка – 1,8 х 1,1 см., сечение халка – 0,5 х 0,2 см., тегло – 10,10 гр., цена 45 лв.; 106. Шест броя, фрагменти от пръстени с различна форма и големина. Датират се средновековие, обща цена 3 лв.; 107. Бронзова халка,  античност, средновековие. Размери: диаметър – 2 см., сечение халката – 0,4 х 0,3 см., тегло – 3,33 гр., цена 6 лв.; 107. Бронзова пафта, има кръгла форма в единия край има припоена халка, а срещуположно на нея украса от флорални елементи, по повърхността и личи украса отново от флорална украса. Датира се средновековие. Размери: 4,5 х 3 см., дебелина – 1,1 см., тегло – 14,16 гр., цена 40 лв.; 108. Бронзова фибула, запазен е само лъка. Датира се 1-3 в. Античност. Размери: дължина – 6,7 см., сечение – 0,6 х 0,3 см., тегло – 13,69 гр., цена 18 лв.; 109. Бронзова фибула фрагмент, запазен е лъка. Датира се 2-5 в. Античност. Размери: дължина – 5,4 см., сечение – 1,1 х 0,2 см., тегло – 7,20 гр., цена 15 лв.; 110. Бронзова фибула фрагмент, запазен е лъка. Датира се 2-3 в. Античност. Размери: дължина – 4,3 см., сечение – 0,6 х 0,2 см., тегло – 4,30 гр., цена 10 лв.; 111. Тока бронз, има елипсовидна форма и прикрепено езиче, античност, средновековие. Размери: 2,1 х 1,5 см., дължини език – 1,9 см., тегло – 4 гр., цена 10 лв.; 112. Тока бронз, има елипсовидна издължена форма и прикрепено езиче. Датира се средновековие. Размери: 1,7 х 1,5 см., тегло – 2,39 гр., цена 10 лв.; 113. Бронзови токи 2 броя, имат четириъгълна форма, липсва езика, античност, средновековие, размери: тока 1 - 1,8 х 1,3 см., тегло – 1,56 гр., тока 2 – 1,6 х 1,2 см., тегло - 1,66 гр., обща цена 6 лв.; 114. Бронзова апликация с формата на розета, от задната страна има 4 шипа за прикрепване. Датира се средновековие. Размери: диаметър- 3 см., дебелина 0,3 см., тегло – 13,55 гр., цена 25 лв.; 115. Апликация бронз. Има кръгла форма. Датира се средновековие. Размери: диаметър – 2,8 см., дебелина – 0,6 см., тегло – 8,60 гр., цена 15 лв.; 116. Апликация бронз. Има елипсовидна форма, като единия и край е заострен. Датира се средновековие. Размери: 2,4 х 1,7 см., дебелина – 0,2 см., тегло – 2,72 гр., цена 10 лв.; 117. Апликация бронз. Към кръглата и част са прикрепени две палмети разположени една срещу друга, античност средновековие. Размери: дължина – 3,8 см., ширина – 1,4 см., ширина – 0,4 см., тегло – 5,93 гр., цена 25 лв.; 118. Бронзова апликация. Има триъгълна форма, като във всеки ъгъл има по една топка, античност, средновековие. Размери: 3,1 х 2,8 см., дебелина – 1,3 см., тегло – 25,82 гр., цена 35 лв.; 119. Бронзов фрагмент от гривна ½ масивна бронзова пластина, като края и е сплеснат и удебелен, а другия в отчупен. Датира се средновековие. Размери: дължина – 7 см., сечение халка – 0,9 х 0,3 см., тегло – 18,05 гр., цена 4 лв.; 120. Бронзов фрагмент от гривна малко повече от половината, представлява бронзова пластина, като края и е изтънен и заострен, а другия в отчупен. Датира се средновековие, размери: дължина – 4,2 см., сечение халка – 0,8 х 0,3 см., тегло – 8,68 гр., цена 2 лв.; 121. Апликация бронз, с капковидна форма, през средата и по дължина минава украса от линия, представляваща множество точки допряни плътно една до друга. Датира се средновековие. Размери: дължина – 2 см., ширина – 1 см., дебелина – 0,3 см., тегло – 3,64 гр., цена 13 лв.; 122. Апликация бронз, кръгла пластина, към която е припоена бронзова тел, в горния край телта оформя халка, а в долния е извита като кука, по пластината няма украса. Датира се средновековие. Размери: 1,7 х 2,1 см., дебелина – 0,1 см., тегло – 1 гр., цена 7 лв.; 123. Бронзова апликация с кръгла форма, по повърхността и има украса от 5 окръжности, симетрично разположени една на друга, от задната страна има шип, който е счупен и е запазено съвсем малко. Датира се средновековие. Размери: диаметър – 4 см., дебелина – 0,15 см., тегло – 8,62 гр., цена 30 лв.; 124. Бронзова тока, липсва езика, има четириъгълна форма. Датира се средновековие. Размери: дължина – 3 см., ширина – 1,8 см., тегло – 9,37 гр., цена 10 лв.; 125. Бронзови обтегачи. Имат подкововидна форма, а през тях минават три пластини с дупки. Датира се средновековие. Размери: височина 4,4 см., ширина – 4,8 см. тегло 16,70 гр./ 30, 54 гр., цена 20 лв. бройката / общо 40 лв.; 126. 36 бр. фрагменти от монети и апликации, без стойност; 127. 24 броя, деформирани и фрагментирани предмети от бронз, цена 0,50 лв. бр./ обща цена 12 лв.; 128. 14 броя монети, цена 0,20 лв. бр./ обща цена 2,80 лв.; 129. Каничка от глина, дъното е леко вдлъбнато навътре  малко столче сферично сплеснато тяло, тънка шия и силно извит навън устиен ръб, към съда е прикрепена една дръжка. Оранжево червена глина, в много добро състояние. Датира се 2-3 в. Античност. Размери: височина – 10,9 см., диаметър дъно – 5,2 см., диаметър устие – 4,3 см., сечение дръжка – 1,5 х 0,9 см., цена 50 лв., всичко на обща стойност 1527.50 лв. и в лекия му автомобил марка “Мерцедес” с рег. № СН 1540 АР -  монети -общо 107 бр.: 1. Юлиан /355-361/, бронз, размери: диам. – 1,6 см., тегло – 2,27 гр., цена 4 лв.; 2. Провинциален бронз, бронз, размери: диам. – 2 см., тегло – 3,85 гр., цена 2 лв.; 3. Провинциален бронз Деултум, бронз, размери: диам. – 2/1,9 см., тегло – 3,87 гр., цена 2,50 лв.; 4. Два броя монети, коруби 13 в., бронз, цена 0,50 лв. бр./ обща цена 1 лв.; 5. Константин I, сечена след 337 г. след неговата смърт, бронз, размери: диам. – 1,4см., тегло – 1,62 гр., цена 2 лв.; 6. 1 бр. бронзова монета, размери: диам. – 2,3см., тегло – 4,13 гр., цена 2 лв.; 7. 1 бр. бронзова монета, размери: диам. –3см., тегло –13,01 гр., цена 2 лв.; 8. 13 броя фрагментирани и силно изтрити монети, без стойност; 9. 18 броя монети, силно замърсени и патинирани, цена 0,20 лв. бр. / Обща цена 3,60 лв.; 10. 19 броя монети, които са силно патинирани, цена 0,50 лв. бр. / Обща цена 9,50 лв.; 11. 10 броя фрагментирани и силно изтрити монети, без стойност; 12. 28 броя монети, силно замърсени и патинирани, цена 0,20 лв. бр. / Обща цена 5,60 лв.; 13. 11 броя монети, които са силно патинирани, цена 1 лв. бр. / Обща цена 11 лв./, на обща стойност 44.20 лв. и обща стойност за жилището и автомобила 1571.70 лв., оставени за съхранение в РИМ – Сливен.

4. На обв.Г.А.А. да се върнат следните веществени доказателства:

4.1. Револвер марка “EKOL”, мод. Viper с № E2VP-1260159, поставен в черно на цвят пластмасово куфарче, за който с Протокол № 65/08.02.2017г. на НТЛ при ОД на МВР – Сливен е установено, че не представлява огнестрелно оръжие по смисъла на ЗОБВВПИ.

4.2. Мобилен апарат марка “Самсунг”, модел „Галакси 6”, черен на цвят с IMEI 35952306823667602 и черен кожен калъф, с намираща се в него сим-карта на мобилен оператор “Виваком” с № 89359032300105209191, запечатани в полиетиленов плик с лепенка № Б3498.

4.3. СИМ-карта на мобилен оператор “Виваком” с № 89259032200034798589; бял лист формат А4 с черни надписи, запечатани заедно в полиетиленов плик с лепенка № Б3502.

4.4. Мобилен телефон “Iphone 4+” с IMEI № 013173003765054 с поставена сим-карта на “Виваком” с № 893590322000 и № 13397544 запечатани в полиетиленов плик с лепенка с № Б3510.

4.5. Мобилен телефон “Алкател” с IMEI № 359160065916859 с поставена сим-карта на мобилен оператор “Виваком” с № 893590322000, 40955710, запечатани в полиетиленов плик с лепенка с № Б3509.

4.6. Таблет марка “Lenovo” с № 865381029061643.

          4.7. Преносим компютър “ASUS” с № B9NOAS11139636E, модел: K 53S със зарядно и 1бр. клавиатура.

4.8. Диктофон марка “OLYMPUS”, запечатан в полиетиленов плик с лепенка № 00752.

4.9. Полиетиленов плик запечатан с лепенка №Б2067, съдържащ найлонова торбичка с надпис “Betty”; парична сума, както следва: банкноти с номинал от 100лв. - 2 /два/ броя, банкноти с номинал от 50лв. -13 /тринадесет/ броя, банкноти с номинал от 20лв.- 2 /два/ броя, банкноти с номинал от 10лв. -1 /един/ брой и банкнота с номинал 50 евро- 1 /един/ брой; банкноти с номинал от 100лв. – 10 /десет/ бр., банкноти с номинал от 50лв.-18 /осемнадесет/ броя, банкноти с номинал от 20лв.-102 /сто и два/ броя и банкноти с номинал от 10лв.- 6 /шест/ броя; справка за движение на банкова сметка ***.05.2016г. до 19.09.2016г. на името на Щ.С.А..

4.10. 10 /десет/ броя банкноти с номинал от 100 лева и 73 /седемдесет и три/ броя банкноти с номинал от 50 лева, запечатани в полиетиленов плик с лепенка № Б2066.

4.11. 1 бр. монета с изобразена двуглава птица от едната страна, запечатана в полиетиленов плик с лепенка с № Б 2068 и лепенка на РИМ-Сливен; 6 бр. монети от жълт метал /сувенирни/, поставени в кафява кожена торбичка, запечатани в полиетиленов плик с лепенка с № 00741 и лепенка на РИМ-Сливен; 6 бр. монети, копия, реплики на антични монети, запечатани в полиетиленов плик с лепенка с № 00750 и лепенка на РИМ-Сливен; 1 бр. глинен предмет със зелен гланц от османския период и 1 бр. метален предмет от втората половина на 20в., запечатани заедно в полиетиленов плик с лепенка с № 00739 и лепенка на РИМ-Сливен и 6 бр. монети, от които 4 бр. реплики и 2 бр. сечени машинно, запечатани в полиетиленов плик с лепенка с № Б 3503 и лепенка на РИМ-Сливен.

5. ОТНЕМА в полза на държавата и да се унищожат, като вещи без стойност 2 бр. бележки с надписи “Еконт” с получател: Л.Е.и П.Т.И., запечатани в полиетиленов плик с лепенка № Б3501.

6. Бяла хартиена разписка с надпис “Еконт”, запечатана в полиетиленов плик с лепенка № Б3497 да се предаде на ОД на МВР – Сливен за прилагане по ДП № 134„КП“/2018 г. по описа на ОД на МВР – Сливен; вх. № 1616/2018 г., ДП пор. № 147/2018 г. по описа на ОП – Сливен.

7. 3 бр. хартиени пликове, всеки съдържащ по 1бр. оптичен диск, представляващ приложение към експертно заключение по техническа експертиза да се съхраняват по делото.

Обвиняемият Г.А.А., ЕГН **********, се задължава да заплати по сметка бюджета на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в общ размер на 5885.19 лева, направени за техническа експертиза – 253.92 лева; физико-химическа експертиза – 179.60 лева; балистична експертиза – 36.40 лева; комплексна съдебно-оценителна и нумизматично-археологическа експертиза – 19.20 лева; съдебно-оценителна и нумизматична  експертиза - 364.80 лева; комплексна съдебно-оценителна и нумизматично- археологическа експертиза- 940.80 лева; комплексна съдебно-оценителна и нумизматично-археологическа експертиза – 940.80 лева; експертиза по метода на ДНК-профилиране - 2592 лева; допълнителна експертиза по метода на ДНК-профилиране- 360 лева; балистична експертиза – 49.30 лева и балистична експертиза – 148.37 лева.

На основание чл.381 ал.6 от НПК обвиняемият Г.А.А.,  д е к л а р и р а, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

                   С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

  ПРОКУРОР:………………………..

                               /Р.РУСЕВ/

                  

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………….

                   /адв. Р.Н./

 

 

 

          ОБВИНЯЕМ:……………………….

                      /Г.А./

          Съдът счита, че така постигнатото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по ДП № 8“КП“/2017г. по описа на ОД МВР- Сливен, вх.№ 78/2017г., ДП пор.№ 6/2017г. на Окръжна прокуратура Сливен, водено срещу обв.Г.А.А. за престъпления по чл.278а ал.2, вр. ал.1 от НК, по чл.278 ал.6 предл.3 от НК, по чл.339 ал.1 и по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение обв. Г.А.А. за престъпления по чл.278а ал.2, вр.ал.1 от НК, по чл.278 ал.6 предл.3 от НК, по чл.339 ал.1 от НК и по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

 

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че следва вещите по делото, а именно автомат “Калашников”, кал.7.62мм, без сериен номер и обозначения с 1бр. пълнител за автомат “Калашников” /предадени за съхранение в Служба “КОС” при РУ на МВР - Сливен с протокол за приемане на ОБВВПИ № 000233/13.07.2017г./ и 66бр. патрони кал.12 /предадени за съхранение в Служба “КОС” при РУ на МВР - Сливен с протокол за приемане на ОБВВПИ № 000183/27.02.2017г./, на основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата, като вещи, предмет на престъплението по чл.339 ал.1 от НК, притежаването на които е забранено.

 

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата Автомат “Калашников”, кал.7.62мм, без сериен номер и обозначения с 1бр. пълнител за автомат “Калашников” /предадени за съхранение в Служба “КОС” при РУ на МВР - Сливен с протокол за приемане на ОБВВПИ № 000233/13.07.2017г. и 66бр. патрони кал.12 /предадени за съхранение в Служба “КОС” при РУ на МВР - Сливен с протокол за приемане на ОБВВПИ № 000183/27.02.2017г./.

Определението  подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 11.30 часа.

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          

                                                                  СЕКРЕТАР: