П Р О Т О КО Л

гр.Сливен, 21.06.2018г.

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

         при секретаря Ивайла Куманова и с участието на прокурор Борислав Сяров сложи на разглеждане НОХД № 311 по описа за 2018г., докладвано от председателя.

 

         На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров.

Обв. Д.В.С., редовно призована, се явява лично и с адв.Н.Н. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Н.: Моля да се даде ход на делото.

ОБВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по ДП № 282/2017г. на РУ Котел, вх.№ 4943/2017г., пор.№296/2017г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв.Д.В.С. за престъпление по престъпление по чл.249 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, представлявана от прокурор Борислав Сяров и защитника на обвиняемата Д.В.С. адв.Н.Н. ***.

        Обвиняемата Д.В.С. на основание чл.381 ал.6 от НПК е декларирала, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

        САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА:

Д.В.С. - родена на ***г***, българка, българска гражданка, със средно образование, омъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл.381 ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

АДВ.Н.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВ.С.: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът запита обвиняемата Д.В.С. разбира ли обвинението, признава ли се за виновна по него, разбира ли последиците по споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението.

ОБВ.С.: Разбирам обвинението предявено срещу мен от ОП Сливен. Признавам се за виновна. Запозната съм със споразумението, което е внесено в съда. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласна съм със съдържанието на споразумението, както и желая съдът да го одобри. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, а именно, че то произвежда действие на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване. Декларирала съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за решаване на делото, а именно:

Д.В.С. - родена на ***г***, българка, българска гражданка, със средно образование, омъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********, се признава за виновна в това, че през периода 20.10.2017г. - 01.11.2017г. в с.Жеравна, общ.Котел, в условията на продължавано престъпление, използвала данни от платежен инструмент - дебитна карта № 4870002хххххх4567, издадена от „Банка ДСК“ ЕАД на името на Коста Димитров Костов, без съгласието на титуляря, като деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл.249 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

 

На обв.Д.В.С. за извършеното престъпление по чл. 249 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК, на основание чл. 55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, на обв.Д.В.С. НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“.

НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагането на възпитателни грижи през изпитателния срок на наложеното на обвиняемата наказание „Лишаване от свобода“.

В хода на досъдебното производство не са направени подлежащи на възстановяване разноски от обвиняемата Д.В.С..

 

На основание чл.381 ал.6 от НПК обвиняемата Д.В.С.,  д е к л а р и р а, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

ПРОКУРОР:………………………..

                   /БОРИСЛАВ СЯРОВ/

                  

 

ЗАЩИТНИК:……………………….

                   /адв. Н.Н./

           

                  

                                                 ОБВИНЯЕМАТА:……………………….

                               /Д.С./

         Съдът счита, че така постигнатото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по ДП № 282/2017г. на РУ Котел, вх.№ 4943/2017г., пор. № 296/2017г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв.Д.В.С. за престъпление по чл.249 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение обв.Д.В.С. за престъпление по чл.249 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

 

Определението е окончателно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

Заседанието по делото се закри в 11.10 часа.

 

 

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           

                                                                        СЕКРЕТАР: