П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 26.06.2018 година

 

          Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДКА ДРАЖЕВА

 

при участието на секретар СОНЯ ВАСИЛЕВА и Окръжния прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, сложи за разглеждане НОХД № 321 по описа за 2018 год.

 

          На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

          Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се представлява от Окръжния прокурор Пламен Стефанов.

          Обвиняемият С.И.Х., редовно призован, се явява лично и със защитника си адв. Р. от АК – Сливен.

          ОБВ.Х.: Не държа явяването на адв. Д.. Упълномощил съм адв. Р. и желая той да ме представлява днес.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

          АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

ОБВ.Х.: Да се даде ход на делото.

          Съдът  намира, че няма пречки да се даде ход на делото, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

          Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС СПОРАЗУМЕНИЕ за решаване на делото по досъдебното производство, водено срещу обв. С.И.Х. за престъпление по чл. 256 ал. 2 предл. последно, вр. ал. 1 предл. 1, вр.чл. 18 ал. 1 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от Окръжния прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ и защитника на обвиняемия С.И.Х. – адв. М.Д..

    Обвиняемият С.И.Х. на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

          САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

С.И.Х. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал. 5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

АДВ. Р.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

Съдът констатира, че вспоразумението не съдържа съгласие по въпроса по чл.381 ал.5 т.4 от НПК, а именно на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане, поради което предоставя възможност  на представителя на ОП-Сливен, защитника и обвиняемия да вземат отношение в тази насока.

ПРОКУРОРЪТ: Предлагам в окончателния вариант на споразумението да се впише, че не се налага възлагането на възпитателни грижи спрямо обв. Х. през изпитателния срок.

АДВ. Р.: Съгласни сме да се коригира споразумението по предложения от представителя на ОП-Сливен начин.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.: Присъединявам се към становището на защитника ми.

Съдът като съобрази заявеното от страните в днешното съдебно заседание, намира, че по този начин страните по споразумението са изчерпали всички въпроси по чл.381 ал.5 от НПК, поради което и на  основание чл. 382 ал. 6 от НПК

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:  

Обвиняемият С.И.Х. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2016 год. в гр. Сливен, като управител на „БЪЛГАРСКИ ПЛОДОВЕ“ЕООД – с. Тополчане, община Сливен, ЕИК 202060457, чрез използване на документ с невярно съдържание – справка-декларация за м. декември 2015 год., която се изисква по чл. 125 от ЗДДС, сочещ, че „…за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетни регистри по чл. 124 от ЗДДС“, подадена на 14.01.2016 год. пред ТД на НАП – Бургас, ИРМ гр. Сливен с вх. № 20001262894/14.01.2016 год., направил опит да получи за „БЪЛГАРСКИ ПЛОДОВЕ“ ЕООД – с. Тополчане, община Сливен от държавния бюджет неследваща се парична сума, в особено големи размери – 100 000 лв. – престъпление по чл. чл. 256 ал. 2 предл. последно, вр. ал. 1 предл. 1, вр.чл. 18 ал. 1 от НК.

На обв. С.И.Х. за извършеното престъпление по  чл. 256 ал. 2 предл. последно, вр. ал. 1 предл. 1, вр.чл. 18 ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което се ОТЛАГА, на основание чл. 66 ал.1 от НК, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Не се налага възлагането на възпитателни грижи спрямо обв. Х. през изпитателния срок.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага по-леките наказания конфискация на част от имуществото или на цялото имущество и лишаване от права по чл. 37 ал. 1 т. 6 и т. 7 от НК, които законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Обв. С.И.Х. се задължава да заплати по сметка на Окръжен съд – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 937.00 лв. за банкова експертиза и съдебно-счетоводна експертиза.

 

 

ПРОКУРОР:                                              ОБВИНЯЕМ:

                   /Пл.Стефанов/                                                    /С.Х./

 

 

 

                                                         ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв.Р./

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство – следствено дело № 25/2017 год. на ОСО при ОП – Сливен, вх. № 2116/2017 год., пор. № 114/2017 год. на Окръжна прокуратура – Сливен, сключено между Окръжна прокуратура – Сливен, обвиняемият С.И.Х. и неговият защитник адв. М.Д..

На основание чл. 24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, водено срещу обв. С.И.Х..

Определението не подлежи на обжалване.

Съдът уведоми обв. С.И.Х., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени от обвиняемия, ще му бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 14.20 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                     

        СЕКРЕТАР: