П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  25.06.2018 година

 

          Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на десет и пети юни през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

 

при секретаря Ивайла Куманова и с прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА сложи за разглеждане НОХД № 325 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Калайджиева.

Обвиняемият А.Б.К., редовно призован, се явява лично и с редовно упълномощения си от досъдебното производство адв. Ю.Я. ***.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

А.Б.К. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Г-н председател, нямам искания за отводи и по доказателствата.

АДВ.Я.: Нямаме искания за доказателства и за отводи.

 

Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитникът на обвиняемия А.Б.К. ***, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

 

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемия визираните в разпоредбата на чл.382 ал. 4 от НПК  въпроси:

 

ОБВ. А.Б.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме съгласие по всички въпроси посочени в чл. 381 от НПК и моля да одобрите споразумението като непротиворечащо на закона и морала.

 

АДВ. Я.: Моля да одобрите постигнатото споразумение с така определеното наказание. Считам, че не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

А.Б.К. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 06.03.2018 г., в гр. Сливен, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 10,704 грама коноп /марихуана/, на обща стойност 64,22 лв., от които 4,27 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80% и 6,434 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,10% - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.


ПО ВЪПРОСА ЗА ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО.

На обв. А.Б.К. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК,  СЕ НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 1 година, изтърпяването на което на основание чл.66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от 3 години, през който изпитателен срок спрямо обв.К. НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи или пробационни мерки, съгласно чл.67 ал.1 и ал.3 от НК.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. К. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК по-леко наказание „глоба".

 

Обвиняемият А.Б.К. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски за експертиза, в размер на 71,25 лв.

 

На основание чл.354а ал.6 от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата предметът на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, а именно 10,704 грама коноп /марихуана/ със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80%, предаден за съхранение в Централно митническо управление - София с приемателно-предавателен протокол 53598/26.03.2018 г.

Предадените като веществени доказателства по делото два плика, съдържащи празни опаковки, след влизане на споразумението в сила да се унищожат като вещи без стойност.   

 

Обвиняемият А.Б.К., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРА, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и СЕ ОТКАЗВА от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

 

ПРОКУРОР:…………………       ЗАЩИТНИК: ……………………..

                /В.КАЛАЙДЖИЕВА/                      /адв. Ю.Я./

 

 

 

 

                                                      ОБВИНЯЕМ: ……………………..

                                                                              /Ал.К./

                 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 325/2018 г. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на обвиняемия А.Б.К..

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които са е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата.

На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновните лица и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението.

Поради изложените съображения и на основание чл. 306 ал.1 т.1 вр. чл. 383 ал .2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТНЕМА в полза на държавата вещите послужили за извършване на умишленото престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, а именно 1 бр. електронна везна и 1 бр. метален гриндер, запечатани със стикер № В1343.

Настоящото определение подлежи на обжалване и/или протестиране пред БАС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

 

Материалите по досъдебното производство да се върнат на Окръжна прокуратура – Сливен, след изтичане на срока за обжалване, с оглед решаването му по отношение на обв. Д.Т.В..

Протоколът се изготви в с.з., което се закри в 11,10  ч.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  СЕКРЕТАР: