П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  17.10.2018 година

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Ю.Д.Щ.Т.

 

при участието на секретар Мария Тодорова и Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ сложи за разглеждане НОХД № 346 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

На поименното повикване в 09:30 часа, се явиха:

 

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Окръжния прокурор г-н Стефанов.

Подсъдимата Р.И.В., редовно призована, се явява лично и адв. Д. Б. от АК – Сливен, редовно упълномощен.

Гражданския ищец Д.П.М., редовно призован, не се явява.

Свид. М.П.М., редовно призована, не се явява.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Подписали сме споразумение за решаване на делото между подс. В. и нейния защитник адв. Б. и ОП – Сливен, което е внесено в съда и моля да го одобрите. Парите са възстановени, приложена е разписка към споразумението. Моля подсъдимата да бъде освободена от залата, с оглед условното наказание.

Адв. Б.: Да се даде ход на делото. Моля да одобрите внесеното споразумение. Присъединявам се към казаното от прокурора.

Подс. В.: Да се даде ход на делото. Искам да бъде одобрено споразумението, което съм подписала.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото.

САМОЛИЧНОСТ на подсъдимата:

Р.И.В. – родена на *** ***, българска гражданска, със средно образование, омъжена, в отпуск по майчинство, осъждана, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата.

Адв. Б.: Нямаме искания за отводи. Моля да бъде одобрено споразумението. Считаме, че не противоречи на закона и морала.

Подс. В.: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

 

Съдът установи, че в срока по чл.384, ал.1 от НПК е сключено споразумение за решаване на делото между подс. В., нейния защитник и представителя на Окръжна прокуратура – Сливен. Споразумението съдържа реквизитите по чл.381, ал.5 от НПК. Подс. В. на основание чл.381, ал.6 от НПК е декларирала, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Съдът не намира пречки производството да продължи по Глава ХХІХ от НПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Производството ПРОДЪЛЖАВА по реда на Глава ХХІХ от НПК.

 

Подс. В.:   Разбрах в какво съм обвинена. Признавам се за виновна по повдигнатото ми обвинение. Възстановила съм щетите на пострадалия Д.П.М. – дадох му сумата от 400 лева, която е по обвинението. Искам да бъде одобрено споразумението, което е представено в съда. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Доброволно съм подписала споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. Разбрах какво ще бъде наказанието и съм съгласна с него.

 

 

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

ПОДСЪДИМАТА Р.И.В., родена на *** ***, българска гражданска, със средно образование, омъжена, в отпуск по майчинство, осъждана, ЕГН **********, се признава за виновна

В    Т О В А     Ч Е:

На 09.10.2017 г., в гр. Сливен, използвала платежен инструмент – дебитна карта № 4880 0700 5094 5195, издадена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД – София, без съгласието на титуляра Д.П.М. и получила сумата от 400 лв., като деянието не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 249, ал.1 от НК.

На подс. Р.И.В. за извършеното престъпление по 249, ал.1 от НК се НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 66, ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК на подс. В. НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба“, предвидено в разпоредбата на чл. 249 ал.1 от НК.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

                           /Пл. Стефанов/

 

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                 /адв. Д. Б./

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                                                 /Р. В./

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 1465/17 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 4303/17 г., пор. № 295/17 г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу подс. Р.И.В..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 346/2018г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

 

С оглед одобреното споразумение по настоящото дело и наложеното на подс. Р.В. наказание при условията на чл. 66, ал.1 от НК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСВОБОЖДАВА от съдебната зала подсъдимата Р.И.В., ЕГН **********.

          Препис от определението да се изпрати на „Ареста“ гр. Сливен за сведение и изпълнение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09.45 часа.

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

 

                                            СЕКРЕТАР: