П Р О Т О КО Л

 

гр.Сливен, 06.07.2018г.

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на шести юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

         При секретаря Пенка Спасова и с участието на прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ сложи на разглеждане НОХД № 347 по описа за 2018г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров.

Обв.Ж. В.П., редовно призована, се явява лично и с адв.С.П. ***, редовно упълномощена от досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.П.: Моля да се даде ход на делото.

Обв.П.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

 

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 579/2018г. по описа на РУ МВР Сливен, вх. № 1398/2018г.,пор.№134/2018г. по описа на ОП Сливен, водено срещу обв.Ж. В.П. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, представлявана от прокурор Борислав Сяров и защитника на обвиняемата Ж. В.П. адв.С.П..

        Обвиняемата Ж. В.П. на основание чл.381 ал.6 от НПК е декларирала, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

        САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА:

           Ж.В.П. - родена на ***г***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл.381 ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

Адв.П.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Обв.П.: Придържам се към казаното от адвоката ми. Моля да одобрите споразумението.

Съдът запита обвиняемата Ж.В.П. разбира ли обвинението, признава ли се за виновна по него, разбира ли последиците по споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението.

Обв.П.: Разбирам обвинението предявено срещу мен от ОП Сливен. Признавам се за виновна. Запозната съм със споразумението, което е внесено в съда. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласна съм със съдържанието на споразумението, както и желая съдът да го одобри. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, а именно, че то произвежда действие на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване. Декларирала съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предложи следните промени в споразумението, а именно:

1. Относно името на обвиняемата – следва да се впише „Ж.“;

2. Относно въпросите свързани с прилагането на чл.53 от НК да се премахнат от споразумението и да се запишат по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК, след одобряване на споразумението;

3. Следва да се впише, че през изпитателния срок спрямо обв.П. да не се възлага полагане на възпитателни грижи или пробационни мерки, съгласно чл.67 ал.1 и ал.3 от НК.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с предложените промени.

Адв.П.: Съгласна съм чл.53 от НК да бъде записан след одобряване на споразумението от съда.

Подс.П.: Съгласна съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за решаване на делото, а именно:

        Ж.В.П. - родена на ***г***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********, се признава за виновна в това, че:

На 11.05.2018г. в гр.Сливен, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държала с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 0.354 грама нето тегло растителна маса, смес от коноп /марихуана/и тютюн, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.80%, 0.388 грама нето тегло растителна маса, смес от коноп /марихуана/ и тютюн, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.50 %, 3. 309 грама нето тегло кристално вещество, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 51.90%, 3.486 грама кристално вещество, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 51.90%, всичко на обща стойност 174.33лв, определена съгласно Постановление 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК.

На обв.Ж.В.П. за извършеното престъпление чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ години, през който изпитателен срок спрямо обв.П. да не се възлага полагане на възпитателни грижи или пробационни мерки, съгласно чл.67 ал.1 и ал.3 от НК.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв.Ж.П. не се налага по-лекото наказание „глоба“, предвидено в разпоредбата на чл.354а ал.1 от НК.

Обвиняемата Ж.В.П. се задължава да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ОД МВР   Бургас, направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 187.41лева.

На основание чл.354а ал.6 от НК предметът на престъплението – 0.354 грама нето тегло растителна маса, смес от коноп /марихуана/ и тютюн, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.80 %, 0.388 грама нето тегло растителна маса, смес от коноп /марихуана/ и тютюн, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.50%, 3.309 грама нето тегло кристално вещество, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 51.90%, 3.486 грама кристално вещество, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 51.90%, да се отнеме в полза на държавата.

На основание чл.381 ал.6 от НПК обвиняемата Ж.В.П.,  д е к л а р и р а, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

 

                   С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

 

ПРОКУРОР:………………………..

                   /БОРИСЛАВ СЯРОВ/

                  

 

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………….

                   /адв. Св.П./

 

        

 

                     

 

                                                                    ОБВИНЯЕМА:……………………….

                       /Ж.П. /

 

 

 

         Съдът счита, че така постигнатото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

        ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 579/2018г. по описа на РУ Сливен, вх.№ 1398/2018г., пор.№134/2018г. по описа на ОП Сливен, водено срещу обв.Ж.В.П. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение обв.Ж.В.П. за престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК.

 

Определението е окончателно.

 

 

Съдът отправя покана към обвиняемата доброволно да заплати разноските, които се е съгласила да й бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемата, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на разпоредбата на чл.53 от НК по реда, предвиден в хипотезата на закона и по-точно по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК.

Съобразявайки изложеното, съдът намира, че следва на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК, да се отнемат в полза на държавата, като вещи, принадлежащи на подс.Ж.В.П., предназначени и послужили й за извършване на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК, които след одобряване на споразумението да се унищожат, като вещи без стойност, а именно хартиен плик, запечатан с мокър мастилен печат на Сектор БНТЛ - ОД на МВР, съдържащ обекти 1/1, 2/1 и 2/2 /цигарени кутии/.

 

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата, като вещи, принадлежащи на обвиняемата Ж.В.П., предназначени и послужили й за извършване на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК, а именно хартиен плик, запечатан с мокър мастилен печат на Сектор БНТЛ - ОД на МВР, съдържащ обекти 1/1, 2/1 и 2/2 /цигарени кутии/, които след одобряване на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ, като вещи без стойност.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

Заседанието по делото се закри в 11:35 часа.

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           

                                                                                 СЕКРЕТАР: