П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 11.07.2018 год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно  заседание на единадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

 

при участието на секретар Пенка Спасова и прокурор РУСИ РУСЕВ сложи за разглеждане НОХД № 356 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

          На поименното повикване в 10:30  часа се явиха:

 

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Русев. 

Обвиняемата Б.Т.З., редовно призована, се явява лично и с упълномощения си от по-рано защитник адв. П.Д. ***.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуална пречка за даване ход на делото.

Адв. Д.: Моля да се даде ход на делото.

 

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство, водено срещу обв. Б.Т.З. за престъпление по чл.249 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК. Споразумението е постигнато между прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен и защитника на обвиняемата адв. П.Д..

    Обвиняемата Б.Т.З., на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирала, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА:

Б.Т.З. - родена на *** г. в гр. Стара Загора, живуща ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, работи, неосъждана, ЕГН **********

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

Адв. Д.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВИНЯЕМАТА Б.З.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновна. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласна съм с тези последици. Доброволно съм подписала споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

На основание чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обвиняемата Б.Т.З. - родена на ***г. в гр. Стара Загора, живуща ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, работи, неосъждана, ЕГН **********, се признава за виновна В ТОВА ЧЕ, на 30.12.2017 г., в гр. Нова Загора, обл. Сливен, в условията на продължавано престъпление, като посредствен извършител чрез лицето З.Т.З. с ЕГН **********, от която не може да се търси наказателна отговорност за извършеното, е използвала платежен инструмент - кредитна карта "Мастър Кард" с № 5411963436435011, издадена от „Юробанк България" АД, като съответно в 15,59 и в 16,01 часа, от ATM устройство с № 01059302, собственост на „Уникредит Булбанк"АД, находящо се на пл.„Търговски" № 8, извършила успешна операция „теглене" на парична сума в размер на 400 лева /в 16,01 ч./, и на същата дата в 16,04 часа, от ATM устройство с № АТ050004, собственост на „Юробанк България"АД, находящо се на ул. „Ал.Стамболийски" № 1А, извършила успешна операция „теглене" на парична сума в размер на 500 лева, като използването на платежния инструмент е без съгласието на титуляра - М.С.Е.с ЕГН **********, и деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл.249 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

 

На обв. Б.Т.З. за извършеното престъпление по чл.249 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

НЕ СЕ ВЪЗЛАГАТ възпитателни грижи за условно осъденото лице за времето на изпитателния срок.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА на обв. З. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в разпоредбата на чл. 249 ал.1 от НК.

 

Веществените доказателства, а именно:

- 2 бр. CD-дискове, съдържащи видеозаписи, както следва - 1 бр. CD-диск, съдържащ видеозаписи от камера за видеонаблюдение, обхващаща централния вход на Общински пазар - Нова Загора, приобщен с писмо изх.№ ПО-01 -66-00-25/24.01.2018 г. на Кмет на Община Нова Загора (л.18-19 от ДП) и 1 бр. CD-диск, съдържащ записи от охранителни камери на „Постбанк", клон Нова Загора, приобщен по делото с приемо-предавателен протокол от 25.01.2018 г. (л. 14-15 от ДП), ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане в сила на настоящото споразумение.

Обв. Б.Т.З., на основание чл.381 ал.6 от НПК,  декларира, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласнА е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

                             С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ПРОКУРОР:                                               ОБВИНЯЕМА:

                   /Руси Русев/                                           /Б. З./

 

                                                          ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв. Пл. Д./

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 7/18 г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, вх.№ 64/18 г., пор. № 13/18 г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв. Б.Т.З. за престъпление по чл. 249  ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 356/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обв. Б.Т.З..

Определението е окончателно.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 11.00 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: