П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 17.10.2018 година

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: З.П.С.  А.

                                 

при секретаря Пенка СПАСОВА и с участието на Окръжен прокурор  ПЛАМЕН СТЕФАНОВ сложи за разглеждане НОХД  № 358  по описа за 2016 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  Окръжният прокурор Стефанов.

Подсъдимият Х.Д.Х., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник адв. К.Б. ***.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът НАМИРА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството се намира във фазата на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със защитникът на подсъдимия – адв. Д.. Представили сме споразумението в писмена форма и моля да го одобрите.

Адв.  Б.:  Сключили сме споразумение с представителя на ОП – Сливен на основание чл. 384 от НПК, което поддържаме в настоящото с.з. В споразумението са уговорени всички задължителни хипотези, като вида и размера на наказанието. Тъй като същото не противоречи на закона и морала, молим да го одобрите.

 Съдът установи, че в срока по чл.384 ал.1 от НПК е сключено споразумение за решаване на делото между подсъдимия, неговия защитник – адв. Д. *** – окръжен прокурор Стефанов. Споразумението съдържа реквизитите по чл.381 ал.5 от НПК. Съдът не намира пречки производството по делото да продължи по реда на  Глава 29 от НПК, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Производството ПРОДЪЛЖАВА по реда на Глава 29 от НПК.

Съдът ПРЕДЛОЖИ на страните промени в споразумението в ЧАСТТА  относно определения общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, тъй като съгласно разпоредбата на чл.57, ал. 1, т. 2, б. „в” от ЗИНЗС, същият следва да бъде строг.

ПРОКУРОРЪТ: Не съм съобразил, че има друга присъда за изтърпяване. По тази причина  сме се уговорили за общ режим, но след като съдът предлага  съгласен съм с предложената промяна и да бъде наложен строг режим.

Адв. Б.: Не възразявам да бъде променен  в споразумението първоначалния режим  на изтърпяване на наказанието със строг, тъй като отговаря на закона.                                 

Подс. Х.Д.Х.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Доброволно съм подписал споразумението. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянието няма невъзстановени имуществени вреди.  Съгласен съм с предложените в днешното с.з. промени в частта относно режимът на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 384, вр. чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Д.Х. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това   че:

На 04.08.2017 г. и на 20.02.2018 г., в гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - коноп (марихуана) и метамфетамин, като:

- на 04.08.2017г., без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 20,432 грама нето тегло коноп (марихуана), на стойност 122,59 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20% и

- на 20.02.2018г., без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества 1,490 грама нето тегло метамфетамин, на стойност 37,25 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 40,80% - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 вр.чл.26 ал.1 от НК.

На подс. Х.Д.Х. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4, вр.чл.26 ал.1 от НК, на основание чл.54 ал.1 от НК СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което ДА ИЗТЪРПИ при първоначален СТРОГ режим и наказание „ГЛОБА" в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

 На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подс. Х.Д.Х. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 21.02.2018г. до привеждане на настоящото споразумение в изпълнение.

         ОСЪЖДА подс. Х.Д.Х. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски за експертизи в размер на 1172,70 лв. и по сметка на Окръжен съд - Сливен направените в хода на съдебното следствие разноски за изслушване на вещо лице в размер на 60,00 лв.  

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА  в полза на държавата, предметът на престъплението - високорисково наркотично вещество - 20,432 грама, нето тегло, коноп (марихуана), на стойност 122,59 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20%, предадено за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол № 50181/17.10.2017 г.

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предметът на престъплението - високорисково наркотично вещество - 1,490 грама, нето тегло, метамфетамин, на стойност 37,25 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 40,80%, предадено за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол № 53606/26.03.2018 г.

 

ПРОКУРОР: ..........................              ЗАЩИТНИК: …………………..

           /Пл.СТЕФАНОВ /                              /адв. К.Б./

 

ПОДСЪДИМ:    …………….              

                                                                                   /Хр. Х./

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, на основание чл.384, вр.  382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по НОХД № 358/2018г. на СлОС.

         На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 358/2018г. на СлОС

Определението не подлежи на обжалване.

 

Съдът УВЕДОМИ подс. Х., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени по постигнатото споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата, освен предмета на престъплението, за който съдът се произнесе в рамките на постигнатото споразумение. На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновното лице и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението. Всички те, с изключение на мобилния телефон  Нокия", са вещи без стойност и следва да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото определение.

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА на държавата 1 бр. мобилен телефон „Нокия" с IMEI356238005616483 с поставена СИМ-карта на „Виваком" с № 89359032300125806463 и карта памет с № 063082611, запечатани в полиетиленов плик с лепенка № В1314, принадлежащ на поде. Х. и послужил за извършване на престъплението.

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА на държавата следните вещи:

-         лист от тетрадка с изписани от двете страни ръкописно със синьо мастило имена и суми, запечатан в полиетиленов плик с лепенка № Б2967;

-         3 бр. разкъсани торбички, прозрачни на цвят, завързани в единия си край на възел; парче от станиолова обвивка; празни полиетиленови торбички и оранжева на цвят полиетиленова торбичка, запечатани заедно в хартиен плик с лепенка № Б2968;

-         опаковки от наркотични вещества по физико-химическа експертиза № 147/18 г., запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ-ОД на МВР - Бургас;

-         0,545 грама бяло на цвят кристално вещество (ненаркотично), запечатано в хартиен плик с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ-ОД на МВР – Бургас,които след влизане на настоящото определение ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано пред АС - Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.

 

Съдът констатира, че деянието, предмет на настоящото споразумение е извършено в изпитателния срок на наложеното със споразумение по НОХД № 1413/2017г. на РС – Сливен на подс. Х. наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от три години, считано от 24.10.2017г.

ПРОКУРОРЪТ: Налице са предпоставките на чл. 68 НК, поради което следва наложеното на подс. Х. наказание Лишаване от свобода по НОХД № 1413/2017г. на РС – Сливен да бъде приведено в изпълнение.  

Адв. Б.: Също считам, че са налице условията на чл.68 от НК.

Подс. Х.: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.  

Като взе предвид изложеното по-горе и становищата на страните, съдът счете, че са налице предпоставките на чл.68 ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наложеното на подс.Х. наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца по НОХД № 1413/2017г. на РС – Сливен, което следва да изтърпи, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б. „в” от ЗИНЗС, при първоначален строг режим.

Ето защо и на основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ, наложеното на подс. Х.Д.Х. с влязло в сила на 24.10.2017г. споразумение по НОХД № 1413/2017г. на РС – Сливен наказание Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим и отделно от наказанието наложено му с настоящото споразумение.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд – Бургас в 15–дневен срок, считано от днес.

 

ПРОКУРОРЪТ: Относно взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” взета по отношение на подс. Х., предоставям на съда.

Адв. Б.: Солидаризирам се с казаното от прокурора. Предоставям на съда.

Подс.Х.: Присъединявам се към становището на адвоката си.

С оглед одобреното споразумение за прекратяване на  настоящото дело и определеното на подсъдимия ефективно наказание  „лишаване от свобода”,  съдът следва да потвърди взетата по отношение на същия мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Ето защо на основание чл.309 ал.1 от НК съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА взетата с протоколно определение № 16/23.02.2018г. по ЧНД № 106/18г. на Окръжен съд – Сливен,   мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по отношение на подсъдимия Х.Д.Х. /задържан с постановление на Окръжна прокуратура - Сливен от 21.02.2018 г., считано от 15.00 часа на същата дата/, до привеждане в изпълнение на настоящото споразумение.

Настоящото определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10:40  ч.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                 

                                                                          2.

 

                  

                                                        СЕКРЕТАР: