П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 03.09.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на трети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Я.Т.А.Д.

 

 

при участието на секретар Пенка Спасова и прокурор КРАСИМИР МАРИНОВ, сложи за разглеждане НОХД № 371 по описа за 2018 г., докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 10:00 часа, се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  прокурор Маринов.

Подсъдимият Д.Л.П., редовно призован, се явява лично.

Съдът констатира, че подсъдимият е поискал назначаване на служебен защитник с изрична молба. С разпореждане на съдията-докладчик е допусната правна помощ като е изискано определяне на адвокат по реда на Закона за правната помощ от Председателя на АК – Сливен. Съдът, след като констатира, че подсъдимият е поискал назначаване на служебен защитник, че е ученик, т.е. не разполага със средства за упълномощаване на защитник, и интересите на правосъдието изискват назначаване на защитник, на основание чл.94 ал.1 т.9 от НПК

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия Д.Л.П. адв. С.Г.от АК – Сливен, определен за служебен защитник с уведомително писмо Изх. № 657/30.08.2018 г. на Председателя на АК – Сливен.

 

Адв. Г.: Запознал съм се с материалите по делото.

 

Подс. П.: Съгласен съм да ме представлява адв. Г. по настоящото дело.

Съдът КОНСТАТИРА, че страните са постигнали споразумение за решаване на делото, което е своевременно депозирано по делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД на разпоредителното заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВИ възможност на участниците в разпоредителното заседание да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ:  Уважаема госпожо председател, уважаеми съдебни заседатели, на основание чл. 248 ал.1 от НПК са поставени от закона 8 условия и изисквания за провеждане на разпоредителното заседание.  Считам, че делото е подсъдно на СлОС, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство и не е опуснато никакво процесуално нарушение в хода на ДП от категорията на отстраними или неотстраними в процесуалио отношение. Считам, че не са налице условия за разглеждане два делото при закрити врата, привличането на резервен съдия и резервни съдебни заседатели. Налице е назначаване на служебен защитник, не считам, че е необходимо изслушването на вещо лице, съответно назначаването на преводач и на тълковник, както и извършването на съдебно-следствени действия по делегация. Взетата мярка за процесуална принуда такава каквато е взета по ДП към настоящия момент е адекватна, законоустановена и в срок. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че страните призовани от съда съответстват на закона и неговата норма. По отношение на т. 4 от 248 ал.1  от НПК считам, че са налице основания за разглеждане  на делото по реда на глава 29, своевременно и на основание чл. 384 от НПК, вр. с чл. 381 от НПК на 30.08.2018 г. е постигнато споразумение между прокурора и защитника, което е подписано и разяснено на подсъдимия. Същото е в определения от закона срок след образуване на съдебното производство, но преди приключване на  съдебното следствие. И по отношение на него считам, че не противоречи на закона и морала. Относимо е към извършеното деяние и всички характеристики за личността и съдимостта, са взети под внимание. При наличие на условия за разглеждане на делото при тези особени правила и при наличие на позитивно отношение от защитата на подсъдимия и от същия, по изискванията на чл. 248 ал. 1 от НПК ще ви моля да одобрите споразумението като непротиворечащо на закона и на морала.

Адв. Г.: Уважаема госпожо председател, уважаеми съдебни заседатели, предвид разпоредбата на чл. 248 ал.1 от НПК ние също считаме, че делото е подсъдно на Окръжен съд - Сливен. Съобразно другите изисквания, които са предвидени в този текст, считаме, че не са налице основания за спиране или прекратяване на делото, не са допуснати нарушения в хода на ДП. В случая няма да искаме представяне на други доказателства. По реда на чл. 248 от НПК сме постигнали и споразумение уважаемия прокурор, което  подписахме доброволно, без някакъв натиск към подсъдимия. Предлагам споразумението да бъде прието от вас и молим да бъде оборено като непротиворечащо на закона и на морала.

Подс. П.: Присъединявам се към становището на моя защитник. Поддържам изцяло неговото становище по всички въпроси, посочени в чл. 248 ал.1 от НПК. Поддържам споразумението което сме постигнали с прокурора.

 

Съдът се оттегли на съвещание.

 

След съвещание, съдът, като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, констатира следното:

Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на страните.

Страните направиха искане и съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Не се налага изменение на мярката за неотклонение, а и искания в тази насока не се направиха.

Предвид изложеното и на основание чл.248 ал.1 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура – Сливен обвинителен акт против подсъдимия Д.Л.П. за престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1, предл. 4, алт.1-ва, вр.чл. 63 ал.1 т. 3 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на страните.

Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

Не се налага изменение на взетата по отношение на подсъдимия Д.Л.П. мярка за неотклонение.

Налице са условията за изслушване на страните по сключеното споразумение след провеждане на разпоредителното заседание.

На основание чл.249 ал.3 от НПК определението в частта за допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила и по отношение на взетата на отношение на подсъдимия мярка за неотклонение може да бъде обжалвано или протестирано по реда на глава ХХII от НПК – в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас, считано от днес.

Съдът ОБЯВИ определението на страните.

 

Предвид разпоредбата на чл.252, ал.1 от НПК съдът РАЗГЛЕДА делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на глава 29 от НПК по искане на страните.

 

На поименното повикване се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, се явява прокурор Маринов.

Подсъдимият Д.Л.П. се явява лично и със служебния си защитник адв. С.Г..

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да се даде ход на делото. Предвид на това, че постигнахме споразумение, моля да преминете към процедура по одобряването му.

Адв. Г.: Няма пречки да се даде ход на делото. Моля да постановите производството по настоящото дело да се проведе по реда на глава 29 от НПК, т.е. да сключим споразумение.

 

Подс. П.: Присъединявам се към казаното от защитника ми.

 

Съдът  СЧИТА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото. 

 

Самоличност на подсъдимия:

 

Д.Л.П. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, ученик, неосъждан, ЕГН **********.

 

Подс. П.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Постигнали сме споразумение и моля да одобрите същото.

 

Адв. Г.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

 

Подс. П.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението.

 

С оглед внесеното споразумение за решаване на делото производството следва да бъде разгледано по реда на глава  ХХІХ от НПК, поради което съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото ще се разглежда  по реда на  глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение по въпроса за това има ли извършено деяние, извършено ли е виновно от подсъдимия и относно размера на наказанието, както и за разноските. Моля така постигнатото споразумение да бъде одобрено от съдебния състав като непротиворечащо на закона и морала.

 

Адв. Г.: Молим да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимия визираните в  чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси.

 

Подс. Д.Л.П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал. Ясни са ми последиците от споразумението и това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Съгласен съм с размера на наказанието.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Подс.Д.Л.П., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик, неосъждан, се признава за виновен в    т о в а     ч е :

На 23.01.2018 г. в гр. Сливен, макар и непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното деяние и могъл да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – 0,214 грама нето тегло коноп /марихуана/ с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 7,50%, 0,682 грама нето тегло коноп /марихуана/ с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 6,10%, 0,225 грама нето тегло коноп /марихуана/ с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол - 10,10%, 0,205 грама нето тегло коноп /марихуана/ с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 6,90%, 0,213 грама нето тегло коноп /марихуана/ с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 8,30%, с общо нето тегло на наркотичното вещество 1,539 грама, на обща стойност 9,23 лева, определена съгласно Приложение № 2 към Постановление 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1-во, предл.4-то, алт.1-ва, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК.

На подсъдимия Д.Л.П. за извършеното престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1-во, предл.4-то, алт.1-ва, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК -  лишаване от свобода за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл.69 ал.1, вр. чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ДВЕ години, през който изпитателен срок спрямо подс. П.  не се възлага полагане на възпитателни грижи или пробационни мерки, съгласно чл. 67, ал.1 и ал.3 от НК.

 

На основание чл.62 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.П. по-лекото наказание „Глоба“, предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.1 от НК.

 

ОСЪЖДА подс. Д.Л.П. да заплати по сметка на ОД на МВР – Сливен направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 139,06 лв. за изготвяне на физико-химическа експертиза.

 

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Веществените доказателства, а именно високорисковото наркотично вещество, предмет на престъплението – коноп/марихуана, предадено на съхранение в ЦМУ – София с приемо-предавателен протокол № 52737/16.02.2018 г. с маса 1,539 грама, на основание чл.354а ал.6 от НПК, СЕ ОТНЕМА в полза на държавата.

Подсъдимият Д.Л.П., ЕГН **********, на основание чл.381, ал.6 от НПК е ДЕКЛАРИРАЛ,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

ПРОКУРОР: ………….…………           

                   /Кр. Маринов /

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…           

      /адв. Ст. Г. /

 

 

ПОДСЪДИМ: ……………………..

                /Д. П. /

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс. Д.Л.П. по НОХД № 371/2018 г. от описа на Сливенски окръжен съд.

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към подсъдимия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата, извън предмета на престъплението, за който съдът се произнесе в рамките на постигнатото споразумение. На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ и ал.2 б. „б“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновното лице и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението, които следва да бъдат унищожени, доколкото се касае за вещи без стойност, след влизане в сила на настоящото определение, както и иззетите парични средства, получени от престъпление, тъй като не подлежат на връщане или възстановяване.

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА на държавата следните вещи:

- 1 бр. електронна везна;

- 1 бр. мелничка за канабис;

- 1 бр. метална кутийка, запечатана в хартиен плик с печати на БНТЛ – Бургас, които след влизане на настоящото определение ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

На основание чл.53 ал.2 б."б" от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА на държавата сумата 69 лв., запечатана в плик с лепенка № В1992 на ОД на МВР – Сливен.

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред БАС в 15-дневен срок, считано от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.30 часа.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                                              2.

 

 

 

                                                            СЕКРЕТАР: