П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 20.07.2018 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА             

 

при секретаря Пенка Спасова и с участието на прокурор  Ваня БЕЛЕВА сложи за разглеждане НОХД № 373 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

 

          На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Ваня Белева.

Обвиняемият Н.С.Г., редовно призован, се явява лично и с адв. Е.Д., редовно преупълномощена от назначения в досъдебното производство служебен защитник.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

Обв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът НАМИРА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Производството е образувано след внесено споразумение за решаване на делото по ДП № 497/2018 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 1164/18 г., пор. № 111/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен, сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Сливен – прокурор Ваня Белева, обвиняемия Н.С.Г. и неговия защитник адв. Е.Д. ***.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Н.С.Г. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора - Бургас, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за доказателства и за отводи.

Адв. Д.: Нямаме искания за доказателства и за отводи.

Обв.Г.: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам така внесеното споразумение и моля да го одобрите като непротиворечащо на морала и добрите нрави.

Адв. Д.: Поддържам внесеното споразумение и моля да го одобрите така, както е постигнато.

 

Обв. Н.С.Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал. Ясни са ми последиците от споразумението и това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Доброволно съм подписал споразумението.

 

 На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

 

Обв. Н.С.Г. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора - Бургас, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен В   ТОВА,  ЧЕ:

1. На 20.04.2018 г., в гр. Сливен, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително държал, с цел разпространение, високорискови наркотични вещества - 0,995 гр. метамфетамин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 43,10 %, на стойност 24,87 лева; 1,548 гр. метамфетамин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 10,20 %, на стойност 38,70 лева, всичко на обща стойност 63,57 лв. - престъпление по чл.354а ал.2 т.4, вр.ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

 

2. На 20.04.2018 г., в гр. Сливен, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително държал прекурсори - 2,574 кг. смес от органични разтворители толуен; 122,440 гр. ефедрин/псевдоефедрин; 23,600 гр. смес от органични разтворители толуен и метамфетамин; 293,540 гр. смес от органични разтворители толуен и червен фосфор; 751,390 гр. солна киселина, и материали - 2037,410 гр. фосфорна киселина, 20,26 гр. йод, за производство на високорисково наркотично вещество метамфетамин, с цел разпространение - престъпление по чл.354а ал.2 т.4, вр.ал.1 изр.2 предл.1 и 3, вр.изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

 

 

На обв. Н.С.Г. за извършеното престъпление по чл.354а ал.2 т.4, вр.ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл.354а ал.2 т.4, вр.ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК по-леко наказание - глоба.

 

На обв. Н.С.Г. за извършеното престъпление по чл.354а ал.2 т.4, вр.ал.1 изр.2 предл.1 и 3, вр.изр.1 алт.1 предл.4 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл.354а ал.2 т.4, вр.ал.1 изр.2 предл.1 и 3, вр.изр.1 алт.1 предл.4 от НК по-леко наказание - глоба.

 

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв. Н.С.Г. за извършените престъпления по чл.354а ал.2 т.4, вр.ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК и по чл.354а ал.2 т.4, вр.ал.1 изр.2 предл.1 и 3, вр.изр.1 алт.1 предл.4 от НК се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание - най-тежкото определено, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

ОСЪЖДА обвиняемия Н.С.Г. да заплати сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски, а именно 304,37 лв. за изготвяне на химическа експертиза и 104,08 лв. - за изготвяне на дактилоскопна експертиза, или общо 408,45 лв.

 

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

На основание чл.354а ал.6 от НК предметът на престъплението -иззетите като веществени доказателства: обект № 1А, /представителна проба от обект №1/-0,120л./99,380 гр./смес от органични разтворители, включително толуен, обект № 3А, /представителна проба от обект № 3/ -0,120 л. /98,080 гр./ смес от органични разтворители вкл. толуен/, обект №3 -906,70 гр. смес от органични разтворители вкл. толуен, обект №8 - 0,100 л./122,440 гр./ воден разтвор на алкохолна основа с наличие на ефедрин/псевдоефедрин, обект №10-0,030 л./23,600гр./ смес от органични разтворители вкл. толуен и наличие на метамфетамин, обект №19 - 0,695 л./751,390 гр./ течност, която съдържа солна киселина, обект №26 -метамфетамин - 0,995 гр. кристално вещество, обект №27 - 0,300 л./293,540гр./смес от органични разтворители вкл. толуен, обект №28 -метамфетамин - 1,548 гр. кристално вещество с наличие на ефедрин/псевдоефедрин и метамфетамин, които са предадени за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП“ към Министерство на финансите с приемо-предавателен протокол № 167000 - 4057/03.07.2018 г., СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

 

На основание чл.354а ал.6 от НК предметът на престъплението - обект № 1 - 1,526 кг смес от органични разтворители, включително и толуен, представляващи прекурсор, СЕ ОТНЕМА в полза на държавата, като след одобряване на споразумението да бъдат предадени на „Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите“ при Министерство на икономиката – София.

 

Обвиняемият Н.С.Г. на основание чл.381 ал.6 от НПК декларира,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

                    

  

ПРОКУРОР:  ………………………………                                             

              /ВАНЯ БЕЛЕВА/    

                

 

ОБВИНЯЕМ: . ……………………….

           /Н.Г./

                         

 

ЗАЩИТНИК: ………………………….

                                                

/адв. Е.Д./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След като се запозна с постигнатото между страните окончателно споразумение, съдът прецени, че същото не противоречи на закона, морала и добрите нрави. Съдът счита, че следва да одобри споразумението и да прекрати изцяло производството по настоящото наказателно дело.

          Ръководен от изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по ДП № 497/2018 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 1164/18 г., пор. № 111/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен.

 

На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 373/2018г. по описа на Сливенския окръжен съд, водено срещу обвиняемия Н.С.Г..

 

Определението е окончателно.

 

Съдът покани подсъдимия Н.С.Г. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени от обвиняемия, ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата, освен предмета на престъплението, за който съдът се произнесе в рамките на постигнатото споразумение. На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновното лице и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението, които следва да бъдат унищожени, доколкото се касае за вещи без стойност, след влизане в сила на настоящото определение.

Поради изложените съображения, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА на държавата следните вещи:

- полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В1795/18 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ: обект № 15 - стъклена колба с нагар и червено тиксо навито в единия край и обект № 16 - медицинска марля за уста (маска);

- полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В1788/18 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ: обект № 4 - черна пластмасова фуния;

- полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В1791/18 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ обект № 9 - метална лъжичка;

- полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В1790/18 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ: обект № 7 - стъклен огнеупорен овален капак;

- полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В1789/18 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ: обект № 6 - 5 бр. празни блистери от „Клариназе";

- полиетиленов плик, запечатан с лепенка № 1794/18 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ: обект № 13 - бяла кутийка със синя капачка и лакмус стикери в нея и обект № 14 - електронна везна „diamond";

- полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В1797/18 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ: обект № 23 - мъжка кожена черна чанта с текстилен колан и обект № 24 - ел. везна без марка;

- полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В1798/18 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ: обект № 25 - прозрачна овална кутийка;

- сезален чувал, запечатан с лепенка № В1828/18 г. на ОД на МВР -Сливен, съдържащ: обект № 21 - 3 бр. пакети отворени памук и обект № 22 - зелена брезентова мешка;

- сезален чувал, запечатан с лепенка № В1786/18 г. на ОД на МВР -Сливен, съдържащ: обект № 2 - стъклена колба празна и обект № 5 - стъклена колба празна, поставена в предпазна торбичка;

- 1 бр. стъклена бутилка обект № 18 с надпис: „Медицински бензин 600 гр.", съдържаща течност според ФХЕ - фосфорна киселина, запечатана с лепенка № В1827/18 г. на ОД на МВР - Сливен;

- хартиен чувал, запечатан с лепенка № 1830/18 г. на ОД на МВР -Сливен, съдържащ: празните опаковки 3 ПВЦ бутилки с различни размери, 1 бр. празна туба от мин. вода „Девин", бяла пластмасова кутия, метално джезве с черна дръжка и харт. плик от всички обекти, които са прехвърлени в стъклени съдове при огледа на ВД;

- 1 бр. опакован кашон, запечатан с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ - ОД на МВР - Бургас, съдържащ неизразходената част от обектите № 20 - фосфорна киселина в стъклен буркан с винтова капачка, обект № 11 стъклена бутилка с етикет „Медицински бензин" и течността е мед. Бензин в нея, обект № 12 - йод в малка коса бутилка облепена с черно тиксо, обект № 17 - йод малка бяла пластмасова кутийка с капачка, облепена с тиксо и опаковките;

- 1 бр. опакована картонена кутия, запечатана с мокър мастилен печат на БНТЛ –ОД на МВР – Бургас, съдържаща неизразходената част от обект № 18А – фосфорна киселина /преддставителна проба/;

които след влизане на настоящото определение ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред БАС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11.45 ч.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: