П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  01.10.2018 година

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на първи октомври през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Я.Т.В.И.

 

при секретар Радост Гърдева и с участието на прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА сложи за разглеждане НОХД № 378 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За вносителя Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Виолета Калайджиева.

Подсъдимият Д.Т.В., редовно призован, се явява лично и със защитника си АДВ. М. Н.от АК Бургас, редовно упълномощена.

Свидетелите пор. №№ 2,4,5 и 6, редовно призовани, не се явяват.

Свидетел пор. № 3, нередовно призован, не се явява.

Вещото лице В.С.Б., редовно призован, не се явява.

Всички свидетели и вещото лице са уведомени да не се явяват за насроченото днес съдебно заседание, предвид изпратено от ОП – Сливен писмо вх. № СО-01-01-5500 / 25.09.2018г. на СлОС, с което съдът е уведомен, че е постигнато споразумение за решаване на делото и същото ще бъде представено за одобрение в съдебно заседание.    

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Д.Т.В. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** ****, българин, български гражданин, с основно образование, не учи, не работи, неженен, осъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Представям споразумение за решаване на делото непротиворечащо на закона и морала, което моля да одобрите.

 

АДВ. НИКОЛОВА: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение между представителя на държавното обвинение и на моя подзащитен. Споразумението не противоречи на законите и на морала.

 

ПОДС. В.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението.

 

С оглед внесеното споразумение за решаване на делото, производството следва да бъде разгледано по реда на глава  ХХІХ от НПК, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Разглеждането по делото продължава по реда на глава ХХІХ от НПК.

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимия въпросите по чл. 382 ал. 4 от НПК.

ПОДС. Д.Т.В.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. От деянието ми няма невъзстановени имуществени вреди. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. Разбрах какво ще бъде наказанието ми и съм съгласен с него.

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

 

Подс. Д.Т.В.,– роден на *** ***, с постоянен адрес *** ****, българин, български гражданин, с основно образование, не учи, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:

           На 08.03.2018 г. в гр. Сливен, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 1,403 грама коноп (марихуана), със съдържание на тетрахидроканабинол 7,10 на стойност 8,42 лв. – престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

На подс. Д.Т.В. за извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 алт.1 предл. 4 от НК се НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от  НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК на подс. В. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.1 от НК по-леко наказание „глоба“.

 

ОСЪЖДА подс. Д.Т.В. ДА ЗАПЛАТИ в по сметка на ОД на МВР – Сливен сумата 51,25 лв., представляваща направени  в хода на досъдебното производство разноски за извършени експертизи.

 

 

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на  държавата предметът на престъплението – 1,403 грама нето тегло коноп (марихуана), предаден за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол № 55742/26.06.2018 г., който след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

                                   

ПОДСЪДИМ:

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:

 

 

 

                

 

ПРОКУРОР:

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 384 във вр. с чл.382 ал. 7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение за решаване на делото.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 378/2018г. на Окръжен съд – Сливен на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

  Съдът УВЕДОМИ подс. В., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени по постигнатото споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

ПРОКУРОРЪТ: С оглед обстоятелството че настоящото престъпление е извършено при условията на чл. 68 ал.1 от НК считам, че са налице условията за привеждане в изпълнение на отложеното наказание. В случай че приемете, че са налице фактическите предпоставки на чл. 68 от НК, моля да приведете в изпълнение наложеното с одобреното споразумение по НОХД 710/18г. на СлОС наказание лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

Адв. НИКОЛОВА: Налице са предпоставките на закона за привеждане на отложеното наказание. Предоставям на съда.

ПОДСЪДИМИЯТ: Предоставям на съда.

 

Съдът констатира, че престъплението, за което подсъдимият В. е осъден с настоящото споразумение е извършено в изпитателния срок, определен му с влязло в сила на 19.12.2017г..  споразумение по НОХД № 710/2017г. на Сливенския окръжен съд, поради което наказанието лишаване от свобода за срок от десет месеца, наложено му по същото дело следва да бъде приведено в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК, като първоначалният режим на изтърпяване на наказанието съгласно чл. 57 ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС следва да бъде общ.

 

Предвид изложеното и на основание  чл. 383, ал. 3, вр. чл. 306, ал. 1, т . 3 от  НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в  изпълнение наложеното на подс. Д.Т.В. по НОХД № 710 / 2017 г. на СлОС наказание лишаване от свобода за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 – дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Бургас.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в 13:45 часа.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

 

                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                          

 

                                                                                     2.

 

 

 

                                                                     СЕКРЕТАР: