П Р О Т О К О Л

гр.Сливен, 20.09.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.П.П.Р.

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и прокурор Виолета КАЛАЙДЖИЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 432 по описа за 2018 г., докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 10:00 часа, се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  прокурор Калайджиева.

Подсъдимият А.Н.П., редовно призован, се явява лично и с адв. С.Р., редовно упълномощен досъдебното производство.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВИ възможност на участниците в разпоредителното заседание да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо председател, намирам, че няма процесуални нарушения в изготвения обвинителен акт, няма допуснати съществени процесуални нарушения в досъдебното производство /ДП/, които да са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия. Няма основания за връщане на делото в прокуратурата. Намирам, че настоящото дело е подсъдно на СлОС. Няма основание за неговото прекратяване или спиране. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на делото при условията на чл.384 и сл. от НПК, т.е. намирам, че са налице условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, постигнали сме съгласие по всички въпроси. Взетата мярка за процесуална принуда е „Подписка”, няма да искам промяна на мярката за неотклонение. Няма да сочим нови доказателства. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

АДВ.Р.: Уважаема госпожо председател и съдебни заседатели, аз се присъединявам към казаното от представителя на ОП – Сливен, считам, че делото е подсъдно на СлОС. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.  Не е допуснато на досъдебното производство /ДП/ отстранимо съществено нарушение на  процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните правила на  обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници. Считам, че са налице основания за разглеждане на делото  по реда на особените правила и по-точно по реда на глава 29 от НПК, тъй като с представителя на Окръжна прокуратура Сливен сме постигнали и сключили споразумение. Не е необходимо делото да се разглежда при закрити  врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател. Взетата мярка за процесуална принуда е  адекватна и не се налага изменението й. Нямаме искания за събиране на  нови доказателства.

ПОДС.П.: Присъединявам се към становището на моя защитник. Поддържам изцяло неговото становище по всички въпроси, посочени в чл.248 ал.1 от НПК.

 

Съдът се оттегли на съвещание.

 

След съвещание, съдът като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, констатира следното:

1.     Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

2. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Страните направиха искане и съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага произнасяне на съда по мерките за процесуална принуда, а и искания в тази насока не се направиха.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Съдът счита, че с оглед искането на страните, а и предвид, че са налице условията за разглеждане на делото по глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК след провеждане на разпоредителното заседание.

Предвид изложеното и на основание чл.248 ал.1 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

1. Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура обвинителен акт против подсъдимия А.Н.П. за престъпление по чл.249 ал.1 предл.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

2. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

3. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага изменение на взетата по отношение на подсъдимия П. мярка за неотклонение.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Налице са условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК, след провеждане на разпоредителното заседание.

На основание чл.249 ал.3 от НПК определението в частта по т.3 и т.6 може да бъде обжалвано или протестирано по реда на глава ХХII от НПК – в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас, считано от днес.

Съдът ОБЯВИ определението на страните.

Предвид разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК съдът разгледа делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на Глава 29 от НПК, по искане на страните.

 

На поименното повикване се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, се явява  прокурор Калайджиева.

Подсъдимият А.Н.П., се явява лично и с адв.С.Р. ***.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да се даде ход на делото. Предвид на това, че постигнахме споразумение, моля да преминете към процедура по одобряването му, което представям в писмен вид.

АДВ.Р.: Няма пречки да се даде ход на делото. Моля да постановите производството по настоящото дело да се проведе по реда на глава 29 от НПК, т.е. да одобрите сключеното между нас споразумение. В споразумението сме определили вида и размера на наказанието, моля да одобрите  същото.  

ПОДС.П.: Присъединявам се към казаното от защитника ми.

 

Съдът  СЧИТА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 

Самоличност на подсъдимия:

А.Н.П. - роден на ***г***2, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан, ЕГН **********.

 

ПОДС.П.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Постигнали сме споразумение и моля да одобрите същото.

 

АДВ.Р.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

 

ПОДС.П.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението.

 

С оглед внесеното споразумение за решаване на делото производството следва да бъде разгледано по реда на Глава  ХХІХ от НПК, поради което съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото ще се разглежда  по реда на  Глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение по въпроса за това има ли извършено деяние, извършено ли е виновно от подсъдимия и относно размера на наказанието, както за разноските и веществените доказателства. Моля, така постигнатото споразумение, да бъде одобрено от съдебния състав, като непротиворечащо на закона и морала.

 

АДВ. Р.: Молим да бъде одобрено постигнатото от нас с представителя на ОП - Сливен споразумение.

 

Съдът разясни на подсъдимия, визираните в  чл.382 ал.4 от НПК,  въпроси:

ПОДС.А.Н.П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, разбирам смисъла, значението и последиците от него и съм съгласен с тях. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред. Разбирам, че то има сила на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Съгласен съм с размера на наказанието.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът предложи промени в споразумението, а именно въпросите, свързани с направените в хода на досъдебното производство разноски, следва да се заплатят от подсъдимия в полза на държавата по сметка на ОД МВР Сливен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с предложената промяна.

 

Адв.Р.: Съгласен съм с промяната.

 

Подс.П.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложената промяна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

 

Подсъдимият А.Н.П. - роден на ***г***2, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че в периода 17.09.2017г. - 18.12.2017г., в гр.Сливен, в условията на продължавано престъпление, използвал данни – номер на карта, срок на валидност и трицифрен код от платежен инструмент – дебитна карта с № ***хххх***, издадена от ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД, без съгласието на титуляра Х.К.Х., ЕГН **********, извършвайки неправомерни онлайн трансакции на обща стойност 5 208.82 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл.249 ал.1 предл.2, вр.чл.26 ал.1 от НК.

 

На подс.А.Н.П. за извършеното престъпление чл.249 ал.1 предл.2, вр. чл.26 ал.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК – лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, изпълнението на което да бъде отложено, на основание чл.66 ал.1 от НК, за изпитателен срок от 3 години, през който изпитателен срок спрямо подс.П. НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи или пробационни мерки, съгласно чл.67 ал.1 и ал.3 от НК.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия А.Н.П. НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“, предвидено в разпоредбата на чл.249 ал.1 от НК.

 

Подсъдимият А.Н.П. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД МВР Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 321.98 лева.

 

Подс.А.Н.П. на основание чл.381 ал.6 от НПК  ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и се отказвам от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

 

 

 

ПРОКУРОР: ………….…………           

                  /В.КАЛАЙДЖИЕВА/

 

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…           

                   /адв.Ст.Р./

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ: ……………………..

                   /А.П./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебното производство № 1500/2017г. по описа на РУ на МВР Сливен, вх.№ 51/2018г., пор. № 12/2018г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен, сключено между Окръжна прокуратура – Сливен, подсъдимия А.Н.П. и неговия защитник адв.С.Р. ***.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс.А.Н.П. по НОХД № 432/2018г. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към подсъдимия А.Н.П. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени от подсъдимия А.Н.П., съдът го УВЕДОМЯВА, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието по делото се закри в 10,15 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

 

                                                                           2.

 

 

 

                                                            СЕКРЕТАР: