П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 11.09.2018 год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно  заседание на единадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

 

при участието на секретар Радост Гърдева и Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, сложи за разглеждане НОХД № 446 по описа за 2018г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 10:30  часа се явиха:

 

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Окръжния прокурор Пламен Стефанов. 

Обвиняемият И.М.С., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си от по-рано защитник адв. Е.М. ***.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуална пречка за даване ход на делото.

АДВ. М.: Моля да се даде ход на делото.

ОБВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство, водено срещу обв. И.М.С. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.2 предл.1и предл.3 вр. изр.1 алт.1 предл.4 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ и защитника на обвиняемия адв. Е.М..

    Обвиняемият И.М.С., на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

И.М.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

След одобряване на споразумението моля съда с отделно определение да се произнесе по веществените доказателства, които са описани в споразумението.

 

АДВ. М.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

След одобряване на споразумението моля съда с отделно определение да се произнесе по веществените доказателства, които са описани в споразумението.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ И.С.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Съгласен съм с размера на наказанието. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не е необходимо да се налагат възпитателни грижи за времето на изпитателния срок.

АДВ. М.: Считам, че не следва да се налагат възпитателни грижи. Не възразяваме в тази част да се коригира споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.: Съгласен съм с предложената промяна.

На основание чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът, след като изслуша и становището на страните по приложението на разпоредбата на чл.382 ал.5 т.4 от НПК вр.чл.67 от НК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обвиняемият И.М.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:

На 04.04.2018 г., в гр. Сливен, без надлежно разрешително държал прекурсори – 6,672 грама ефедрин /псевдоефедрин, 0,450 литра солна киселина, 1 литър (853,220 грама) смес от толуен, метанол и ацетон и материали – 0,080 литра (132,270 грама) фосфорна киселина, 2,590 грама червен фосфор, 5,673 грама йод и 50 грама натриева основа, за производство на високорисково наркотично вещество – метамфетамин, с цел разпространение – престъпление по чл. 354а ал.1 изр.2 предл.1 и предл.3 вр. изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

 

На обв. И.М.С. за извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр.2 предл.1 и предл.3 вр. изр.1 алт.1 предл.4 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

НЕ СЕ ВЪЗЛАГАТ възпитателни грижи за условно осъденото лице за времето на изпитателния срок.

На основание чл.55 ал.1 т.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА на обв. С. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в разпоредбата на чл.354а ал.1 от НК.

ОСЪЖДА обв. И.М.С. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 149,91 лв. за извършена експертиза.

Веществените доказателства:

На основание чл. 354а ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – 6,672 грама ефедрин /псевдоефедрин, солна киселина в концентрация 15-17%, 0,450 литра, 1 литър (853,220 грама) съдържаща смес от органични разтворители – толуен, метанол и ацетон, предадени за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол № 55739/26.06.2018 г.

 

 

Обв. И.М.С., на основание чл.381 ал.6 от НПК,  декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

 

 

ОБВИНЯЕМ:

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:

 

 

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 445/18 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 1046/18 г., пор. № 98/18 г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв.  И.М.С. за престъпление по чл. 354а ал.1 изр.2 предл.1 и предл.3 вр. изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 446/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обв. И.М.С..

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обв. С. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжната прокуратура споразумение, като го УВЕДОМЯВА, че в случай, че разноските не бъдат заплатени, ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на същите по принудителен ред.

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата.

На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновното лице и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението.

Иззетите вещи и материали за производство на наркотични вещества, извън тези предмет на престъплението по чл. 354а ал.1 изр.2, предл.1 и 3, вр. изр.1, алт.1, предл.4 от НК, които са предадени за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол № 55739/26.06.2018 г., следва да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени като вещи без стойност.

Поради изложените съображения и на основание чл. 306 ал.1 т.1 вр. чл. 383 ал .2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

На основание чл. 53 ал.1 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата като вещи, принадлежащи на виновния и послужили за извършване на престъплението:

- прозрачен полиетиленов плик, запечатан със стикер № В 1373, в който се съдържат бял пластмасов контейнер без етикет с височина 10,5 см и диаметър 5 см с бяла пластмасова винтова капачка, съдържащ светложълта течност, прозрачен полиетиленов плик, запечатан със стикер № В1374, съдържащ полиетиленов плик с червено-лилаво прахообразно вещество;  прозрачен полиетиленов плик, запечатан със стикер № В1375, съдържащ керамична тъмнокафява чаша на дъното на която има сиво кристално вещество гранули; цветна опаковка с надпис „Мистър мускул“ фабрично запечатана; прозрачна пластмасова спринцовка, розова пластмасова фуния, прозрачен полиетиленов плик запечатан със стикер № В1382, съдържащ черна текстсилна раница със сиви орнаменти – скъсана с етикет с надпис „Експлоуер“, опаковки запечатани в картонен кашон с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ при ОД на МВР – Сливен; 1 бр. празна пластмасова бутилка с оранжев цвят, празна пластмасова бутилка прозрачна на цвят, 7 бр. празни опаковки (блистери) с надпис „Клариназе“, като същите ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане в сила на настоящото споразумение.

 

Настоящото определение подлежи на обжалване и/или протестиране пред БАС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

 

         

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 10:45 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: