П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 04.10.2018 г.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

в присъствието на секретар Елена Христова и Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ сложи за разглеждане НОХД № 485 по описа за 2018 година, докладвано от Председателя.

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява окръжният прокурор Стефанов.

Обвиняемият Р.С.М., редовно призован, се явява лично и с адв.Ю.Я.,***, служебен защитник, назначен на досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.

ОБВ.М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото.

Настоящото производство е образувано по внесено в ОС – Сливен споразумение за решаване на делото по ДП № 1010/2018г. по описа на РУ на МВР - Сливен, вх.№ 2316/2018г., пор.№ 203/2018г. по описа на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обвиняемия Р.С.М. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК. Споразумението е постигнато между ОП – Сливен, представлявана от прокурор Русев, обв.Р.М. и защитника на същия – адв.Я..

Обвиняемият Р.С.М., на основание чл.381, ал.6 от НПК, е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

САМОЛИЧНОСТ на обвиняемия:

Р.С.М. - роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните права по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата.  Моля да одобрите сключеното споразумение за решаване на делото като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ.Я.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите така сключеното споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВ.М.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен по това обвинение. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянието ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.  

На основание чл.382 ал.6, от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Р.С.М. - роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, не работи, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 07.08.2018г. в гр.Сливен, без надлежно разрешително  по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – коноп /канабис, марихуана/ с тегло 3,395 грама със съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканабинол с концентрация 9,20%, установено по надлежния ред с Протокол за химическа /токсикологична/ експертиза № 696/13.08.2018г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас на стойност 20.37лв., съгласно Приложение № 2 на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

На обв.Р.С.М. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК, на обв.Р.С.М. НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в състава на престъплението по-леко наказание Глоба.

На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което обв.Р.С.М. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение Задържане под стража, считано от 07.08.2018г. до привеждане в изпълнение на настоящото споразумение.

ОСЪЖДА обв.Р.С.М. да заплати в полза на държавата, по бюджета на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 51,25лв.

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата високорисковото наркотично вещество – коноп /канабис, марихуана/ с тегло 3,395 грама със съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканабинол с концентрация 9,20%, предадено с приемателно-предавателен протокол в отдел НОП-ЦМУ с № 57505/11.09.2018г., което след одобряване на настоящото споразумение да бъде унищожено.

На основание чл.381 ал.6 от НПК обвиняемият Р.С.М.,  д е к л а р и р а, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

                      С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

                                             ОКРЪЖЕН  ПРОКУРОР: ……….................

                                                                           /П.СТЕФАНОВ/

                   

       

                                                           ЗАЩИТНИК: …………………

                                                                      /адв.Ю.Я./

 

 

                                                    ОБВИНЯЕМ: .......................

                                                                          /Р.М./

 

Съдът, след като прецени, че постигнатото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, на основание чл.382 ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 1010/2018г. по описа на РУ на МВР - Сливен, вх.№ 2316/2018г., пор.№ 203/2018г. по описа на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обвиняемия Р.С.М. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 1010/2018г. по описа на РУ на МВР - Сливен, вх.№ 2316/2018г., пор.№ 203/2018г. по описа на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обвиняемия Р.С.М. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Съдът УВЕДОМИ обв.М., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че следва вещите по делото, а именно: - 1 бр. хартиен плик с празна опаковка на полиетиленов плик с размери 5/6 см след извършена химическа /токсикологична/ експертиза по Протокол № 696/13.08.2018г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, следва да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени, като вещи, без стойност.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.53 ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата - 1 бр. хартиен плик с празна опаковка на полиетиленов плик с размери 5/6 см след извършена химическа /токсикологична/ експертиза по Протокол № 696/13.08.2018г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, които след влизане в сила на настоящото споразумение да бъдат УНИЩОЖЕНИ като вещи без стойност.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 14:10 часа.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                

                                                                СЕКРЕТАР: