П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  05.11.2018 година

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на пети ноември през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при секретар Пенка Спасова и с участието на зам.окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане НОХД № 505 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява зам.окръжен прокурор Веселин Гангалов.

Обв. Л.С.У., редовно призован, се явява лично и със защитника си адв. М.Й. ***, редовно упълномощен от по-рано.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

Постъпила е справка изх. № С180020-178-0028027/30.10.2018г. от ТД на НАП – Бургас, офис Сливен относно образуваното изпълнително дело въз основа на изпълнителен лист от 24.11.2009г. по НОХД №1872/2009г. на СлРС, от което е видно, че вземането е присъединено за събиране към изп. д. № 183/2009г. образувано срещу Л.С.У.. По изпълнителното дело няма постъпили плащания. С оглед постъпилата справка съдът констатира, че обв.У. е реабилитиран за осъждането по НОХД № 1872/2009г. на СлРС, въпреки, че не е платил наложената му глоба, тъй като е изтекъл срокът на абсолютната изпълнителска давност по чл.82 ал.4, вр. с ал.1 т.5 от НК и срокът по чл.88а ал.1 от НК.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представената справка. Моля да бъде одобрено и представеното споразумение.

АДВ.Й.: Да се приеме представената справка от ТД на НАП  - офис Сливен. Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение.

Съдът счита, че следва да приеме представената справка от ТД на НАП – Бургас офис Сливен, поради което

 

                            О П Р Е Д Е ЛИ :

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото справка изх. № С180020-178-0028027/30.10.2018г. от ТД на НАП – Бургас, офис Сливен.

Обв.Л.С.У.: Разбирам обвиненията. Признавам се за виновен по повдигнатите ми обвинения. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. От деянието ми няма невъзстановени имуществени вреди. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. Разбрах какво ще бъде наказанието ми и съм съгласен с него.

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

 

Обвиняемият Л.С.У. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:

1. На 16.07.2018 г. в с.Сборище, общ.Твърдица отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 300 лв., от владението на Г.Т.И.от гр.Шивачево, общ.Твърдица, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присви - престъпление по чл.194 ал.1 от НК.

2. За времето от 19.15 часа на 16.07.2018 г. до 00.09 часа на 17.07.2018 г. в гр. Нова Загора, при условията на продължавано престъпление, използвал платежни инструменти – дебитна карта № 5168********0781, издадена от Банка „ДСК“ ЕАД на името на Г.Т.И, ЕГН ********** от гр.Шивачево, дебитна карта № 5168********9741, издадена от Банка „ДСК“ ЕАД на името на Д.М.Т, ЕГН ********** от гр.Шивачево, без съгласието на титулярите им Г.Т.И.и на законните наследници на Д.М.Т.– Г.Т.И, Д.Г.И.,Д.Г.Т., С.Г.Р.,И.Д.М. И Й.Д.М.РДАН ДЕНЕВ МАРИНОВ, като извършил три успешни трансакции за теглене на парични суми и изтеглил парична сума в общ размер на 720 лв., като деянието не съставлява по-тежко престъпление, както следва:

- на 16.07.2018 г. в 19.15 часа в гр.Нова Загора, използвал платежен инструмент – дебитна карта № 5168********0781, издадена от Банка „ДСК“ ЕАД на името на Г.Т.И, ЕГН ********** от гр.Шивачево, без съгласието на титуляра, като от АТМ-устройство на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, намиращо се в гр.Нова Загора, ул.“В.Л.“ № **, извършил успешна трансакция за теглене на парична сума и изтеглил сумата от 400 лв.

- на 16.07.2018 г. в 19.18 часа, в гр.Нова Загора, използвал платежен инструмент – дебитна карта № 5168********9741, издадена от Банка „ДСК“ ЕАД на името на Д.М.Т, ЕГН ********** от гр.Шивачево, без съгласието на законните наследници на титуляра на платежния инструмент - Г.Т.И, Д.Г.И.,Д.Г.Т., С.Г.Р.,И.Д.М. И Й.Д.М.Р. Д.М., като от АТМ-устройство на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, намиращо се в гр.Нова Загора, ул.“В.Л.“ № **, извършил успешна трансакция за теглене на парична сума и изтеглил сумата от 100 лв.

- на 17.07.2018 г. в 00.09 часа, в гр.Нова Загора, използвал платежен инструмент – дебитна карта № 5168********0781, издадена от Банка „ДСК“ ЕАД на името на Г.Т.И, ЕГН ********** от гр.Шивачево, без съгласието на титуляра, като от АТМ-устройство на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, намиращо се в гр.Нова Загора, ул.“В.Л.“ № **, извършил успешна трансакция за теглене на парична сума и изтеглил сумата от 220 лв. - престъпление по чл.2** ал.1, вр. с чл.26 ал.1 от НК.

На обв. Л.С.У. за извършеното престъпление чл.194 ал.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На обв. Л.С.У. за извършеното престъпление чл.2** ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 1000 лв.

 

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв. Л.С.У. СЕ НАЛАГА едно общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на споразумението и ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лв.

 

ОСЪЖДА подс. Л.С.У. да заплати в по сметка на ОД на МВР – Сливен сумата 98,25 лв., представляваща направени  в хода на досъдебното производство разноски за извършени експертизи.

 

 

                 ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

                                                                 /В. ГАНГАЛОВ/        

 

                                   

                                    ПОДСЪДИМ:

                                                        /Л. У./       

 

 

 

                                    ЗАЩИТНИК:

                                                       /адв.М. Й./

 

 

                

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 384 във вр. с чл.382 ал. 7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 107/2018 г., по описа на РУ на МВР – Твърдица,  вх.№ 2601/2018г., пор.№ 227/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обвиняемия Л.С.У. за престъпление по чл.194 ал.1 от НК и по чл.2** ал.1, вр. с чл.26 ал.1 от НК.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 107/2018 г., по описа на РУ на МВР – Твърдица,  вх.№ 2601/2018г., пор.№ 227/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обвиняемия Л.С.У. за престъпление по чл.194 ал.1 от НК и по чл.2** ал.1, вр. с чл.26 ал.1 от НК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

На основание чл. 382, ал.10 от НПК за настоящото определение да се съобщи на пострадалия Г.Т.И.и на наследниците на пострадалата Д.М.Т.– Г.Т.И, Д.Г.И.,Д.Г.Т., С.Г.Р.,И.Д.М. И Й.Д.М.р. Д. М., че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

  Съдът УВЕДОМИ обв. У., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени по постигнатото споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

 С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че следва вещественото доказателство по делото, а именно: - 1 брой информационен носител компакт-диск марка Verbatim CDR 700MB, запечатан със стикер на ОД на МВР – Сливен № А5804, следва да бъде отнет в полза на държавата и унищожен, като вещ, без стойност.  

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.53 ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата - 1 брой информационен носител компакт-диск марка Verbatim CDR 700MB, запечатан със стикер на ОД на МВР – Сливен № А5804, който след влизане в сила на настоящото споразумение да бъде УНИЩОЖЕН като вещ без стойност.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 – дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Бургас.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в 10       `:30 часа.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

                

                                                              СЕКРЕТАР: