П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 23.10.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Пенка Спасова и зам.окръжен прокурор ДИАНА СТОЕВА сложи за разглеждане НОХД № 520 по описа за 2018г.

 

         На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

         За Окръжна прокуратура гр. Сливен, редовно призована, се явява    зам.окръжен прокурор Стоева.

Обвиняемият П.К.Н., редовно призован, се явява лично и с адв. Д.Д. ***, редовно упълномощен от  13.08.2018г.

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

         Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

         Обв. Н.: Да се даде ход на делото.

         Съдът СЧИТА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Настоящото производство е образувано по внесено в СлОС СПОРАЗУМЕНИЕ за решаване на делото по досъдебно производство № 525/2018 г. по описа на РУ на МВР - Нова Загора, вх.№ 2449/2018 г., пор.№ 213/2018 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, на основание чл.381 от НПК, водено срещу П.К.Н. за престъпление по чл.354а  ал.1  изр.1 предл. 4 от НК, вр. с чл.26 ал.1 от НК и по чл.343б ал.3 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от зам.окръжен прокурор Диана Стоева и защитника на обвиняемия П.К.Н. – адв.Д.Д..

 

    Обв. П.К.Н. на основание чл.381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на  споразумението, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

         Самоличност на обвиняемия:

П.К.Н. - роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, работи като общ работник в ЕТ „Иван Славов" - Сливен, неосъждан, ЕГН **********

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите внесеното споразумение, тъй като не противоречи на закона и морала. Моля в частта относно веществените доказателства да бъде вписано и пропуснатото веществено  доказателство „Drager Check 3000" с реф.№ 8325554, което също да бъде отнето в полза на държавата  и  унищожено като вещ без стойност.

Адв.Д.: Нямам искания за отводи. Моля да одобрите споразумение като непротиворечащо на закона и морала в този вид. Съгласен съм с допълнението, което направи прокурора относно вещественото доказателство „Drager Check 3000" с реф.№ 8325554 - да бъде унищожен като вещ без стойност.

Обв. Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянието ми няма невъзстановени съставомерни имуществени вреди. Разбрах какво ще бъде наказанието и съм съгласен с него. Съгласен съм с допълнението, което направи прокурора относно вещественото доказателство „Drager Check 3000" с реф.№ 8325554 - да бъде унищожен като вещ без стойност.

 

На основание чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обвиняемият П.К.Н. - роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, работи като общ работник в ЕТ „Иван Славов" - Сливен, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен В   ТОВА,   ЧЕ:

1. На 12.08.2018 г., в гр. Нова Загора и в гр.Сливен, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - общо 107,776 гр. нето тегло коноп (вкл. 0,100 гр. смес от тютюн и коноп), с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол от 4,00% до 12,70%, на обща стойност 646,66лв. и 0,190гр. метамфетамин с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин - 14,80%, на стойност 4,75 лв., както следва:

- на 12.08.2018 г., в гр. Нова Загора, в лек автомобил „Форд Фиеста" с рег.№   СН   2790   ВН,   без   надлежно   разрешително   държал   с   цел разпространение високорискови наркотични вещества - 54,341гр. коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7%; 43,853 гр. коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,15%; 0,509гр. коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,50%; 0,823гр. коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,20% и 0,100 гр. смес от тютюн и коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4%;

- на 12.08.2018 г., в гр. Сливен, в жилище на адрес ***, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 8,150гр. коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 12,70% и 0,190гр. метамфетамин със съдържание на основно вещество метамфетамин 14,80% - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4, вр.чл.26 ал.1 от НК;

 

2. На 12.08.2018 г., в гр. Нова Загора управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Фиеста" с рег.№ СН 2790 ВН, след употреба на наркотично вещество, с активно действащ компонент, идентифициран като тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Check 3000" с реф.№ 8325554 - престъпление по чл.343б ал.3 от НК;

 

На обв. П.К.Н. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4, вр.чл.26 ал.1 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ  години.

На основание чл.55 ал.3 от НК да НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 вр.чл.26 ал.1 от НК по-леко наказание – „глоба“.

 

На обв. П.К.Н. за извършеното престъпление по чл.343б ал.3 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ  години.

 

На основание чл.55 ал.З от НК да НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл.343б ал.3 от НК по-леко наказание – „глоба“.

 

На основание чл.343г , вр.чл.37 т.7 от НК на обв. Н. СЕ НАЛАГА наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА година.

 

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв. П.К.Н. за извършените престъпления по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.3436 ал.3 от НК СЕ ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА  ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ години.

На основание чл.23 ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца, наказанието по чл.343г,  вр.чл.37 т.7 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от право да се управлява моторно-превозно средство.

ОСЪЖДА обв. П.К.Н. ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на досъдебното производсво разноски в размер на 121,25 лева в полза на държавата по бюджета на ОД НА МВР – Сливен.

 На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата, предметът на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 предл. 4 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, а именно общо 107,776 гр. нето тегло коноп (вкл. 0,100 гр. смес от тютюн и коноп), с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол от 4,00% до 12,70%, и 0,190гр. метамфетамин с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин - 14,80%, които след предаването им в Централно митническо управление - София с приемателно-предавателен протокол и влизане в сила на настоящото споразумение ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

                           СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:  …………………..                       

                                      /Д.СТОЕВА/                                         

 

ЗАЩИТНИК:……………..

 /Д. Д./

 

 

          ОБВИНЯЕМ: …………..                                               /П.Н. /

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 525/18 г. по описа на РУ на МВР - Нова Загора, вх.№ 2449/18 г., пор.№ 213/18 г. на Окръжна прокуратура-Сливен, водено срещу обвиняемия П.К.Н. за престъпления по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4, вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.343б ал.3 от НК.

 

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 525/18 г. по описа на РУ на МВР - Нова Загора, вх.№ 2449/18 г., пор.№ 213/18 г. на Окръжна прокуратура-Сливен, водено срещу обвиняемия П.К.Н. за престъпления по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4, вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.343б ал.3 от НК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Съдът УВЕДОМИ подс. Н., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени по постигнатото споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата, освен предмета на престъплението, за който съдът се произнесе в рамките на постигнатото споразумение. На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновното лице и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението.

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК, ОТНЕМА в полза на държавата 1 бр. запечатана, непрозрачна полиетиленова торба, съдържаща 2 бр. празни стъклени буркана, 1 бр. електронна везна, 1 бр. мелничка, 1 бр. алуминиево фолио и 1 бр. кутия от цигари „Марлборо" (Торбата е запечатана със стикер на РУ на МВР - Нова Загора № 113202/12.08.2018 г. и обозначена като обект № 4); 1 бр. хартиен плик, съдържащ празни опаковки (запечатан с печати на ОД на МВР - Бургас, с надпис „Веществени доказателства по ДП № 525/18г., с надпис Опаковки и обект № 6/2) и 1 бр. Дрегер Дръг Чек 3000 с реф. № 8325554, които след влизане в сила на настоящото определение ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано пред АС - Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието по делото се закри в 11.50ч.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: