П Р О Т О К О Л

 

 

гр. Сливен, 29.10.2018 година

 

          Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

 

при участието на секретар Мария Тодорова и Зам.-окръжен прокурор ДИАНА СТОЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 531 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

          На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

          За вносителя Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжния прокурор г-жа Стоева.  

          Обвиняемият С.А.М.,  редовно призован, се явява лично и със защитника си адв. С.П. ***, редовно упълномощена от по-рано.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Обв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на делото и го докладва.

    Съдът констатира, че е внесено споразумение за решаване на делото, постигнато между Зам.-окръжен прокурор Диана Стоева и защитника на обв. С.А.М. – адв. С.П..

 

Обвиняемият С.А.М., на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

С.А.М. – роден на *** ***, местност ********, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да се одобри постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Сливен и обвиняемия. Представям приемо-предавателен протокол № 58404/24.10.18г., с който наркотичното вещество е предадено в Агенция Митници.

Адв. П.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да бъде одобрено споразумението, като непротиворечащо на закона и морала. Да се приеме представеното писмено доказателство

Обв. С.А.М.: Разбирам обвинението срещу мен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Да се приеме представеното доказателства.

Съдът намира, че същото трябва да бъде прието и приобщено към доказателствения материал по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА цитираното по-горе писмено доказателство.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

                            

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

Обвиняемият С.А.М. – роден на *** ***, местност ********, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2018 г., в гр. Сливен, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – 0,546 грама метамфетамин, със съдържание на основното вещество метамфетамин 47,10% - престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

На обвиняемия С.А.М., със снета по делото самоличност, за извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като през този срок не се възлага полагането на възпитателни грижи спрямо осъдения по реда на чл. 67 от НК.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. С.А.М. не се налага предвиденото в разпоредбата на чл. 354а, ал.1 от НК по-леко наказание „глоба“.  

 

Обв. С.А.М. се задължава да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Сливен, направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 51,25 лв. за експертизи.

На основание чл. 354а ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – 0,546 грама метамфетамин, със съдържание на основното вещество метемфетамин 47,10%, предаден за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавател протокол № 58404/24.10.2018 г.

 

Веществените доказателства: 1 бр. хартиен плик, съдържащ веществени доказателства – опаковка на БНТЛ – Бургас, да се унищожат като вещи без стойност, след влизане в сила на настоящото споразумение.

 

 

 

 

ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:                           ЗАЩИТНИК:

 

                                      /Д. Стоева/                              /адв. Св.П.//

 

 

                                                          ОБВИНЯЕМ:

 

                                                                                /С. М./

 

 

 

 

 

След като се запозна с постигнатото между страните споразумение, изложено по-горе и прецени, че същото не противоречи на закона и морала, съдът счита, че следва да одобри споразумението и да прекрати производството по настоящото наказателно дело.

          Ръководен от изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, обв. С.А.М. и неговия защитник адв. С.П. за решаване на делото по досъдебно производство № 423/18 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 1151/18г., пор. № 110/2018 г. на Окръжна прокуратура – Сливен.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, водено срещу обв. С.А.М..    

          Определението за одобряване на споразумението е окончателно.

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 23.03.2013 г., съдът отправя покана към обв. С.А.М. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен споразумение.

В случай, че разноските не бъдат заплатени, съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 10:15 часа.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                     СЕКРЕТАР: