П Р О Т О КО Л

 

гр.Сливен, 13.11.2018г.

 

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

 

         При секретаря Мария Тодорова и с участието на прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА сложи на разглеждане НОХД № 561 по описа за 2018г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Калайджиева.

 

Обв.Й.И.М., редовно призован, се явява лично и с адв.Г.С. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Адв.С.: Моля да се даде ход на делото.

 

Обв.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

 

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство № 394/2018г. по описа на РУ Нова Загора, вх.№ 1749/2018г., пор.№ 158/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв.Й.И.М. за престъпление по чл.354а ал.2 изр.2 предл.последно т.4, вр. ал.1 изр.1 предл.4, вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, представлявана от Зам.-окръжния прокурор Диана Стоева и защитника на обвиняемия Й.И.М.адв.Г.С..

 

        Обвиняемият Й.И.М. на основание чл.381 ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

        САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

 

Й.И.М. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл.381 ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

 

Адв.С.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

 

Обв. М.: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът запита обвиняемия Й.И.М. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците по споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

 

Обв.М.: Разбирам обвинението предявено срещу мен от ОП – Сливен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението, което е внесено в съда. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласен съм със съдържанието на споразумението, както и желая съдът да го одобри. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, а именно, че то има действие на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване. Декларирал съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът предложи промени в споразумението, а именно:

1. В т.ІІІ от споразумението следва да се впише, че разноските са в полза на държавата по сметка на ОДМВР Бургас.

2. Въпросите, свързани с прилагането на чл.53 от НК относно вещите по делото следва да се премахнат от споразумението и да се запишат по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК, след одобряване на споразумението.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласна съм с предложената промяна.

 

Адв.С.: Съгласен съм с предложените промени.

 

Обв.М.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за решаване на делото, а именно:

 

Обв.Й.И.М. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, не работи, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 15.06.2018г. в гр.Нова Загора, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 2.427 грама хероин със съдържание на активно действащ компонент диацетилморфин с концентрация 1.50%; 0.155 грама хероин със съдържание на активно действащ компонент диацетилморфин с концентрация 0.70%; 0.309 грама метамфетамин със съдържание на активно действащ компонент метамфетамин с концентрация 61.60% и 10 мл метадон – престъпление по чл.354а ал.2 изр.2 предл.последно т.4, вр. ал.1 изр.1 предл.4, вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК.

 

На обв.Й.И.М. за извършеното престъпление по чл.354а ал.2 изр.2 предл.последно т.4, вр. ал.1 изр.1 предл.4, вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв.М. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.2 от НК по-леко наказание „глоба“.

 

На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв.М. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 16.06.2018г. до привеждане на настоящото споразумение в изпълнение.

 

ОСЪЖДА обвиняемият Й.И.М. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 301.85лв – за експертизи.

 

На основание чл.354а ал.6 от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата предметът на престъплението - високорисковите наркотични вещества, а именно 2.427 грама хероин със съдържание на активно действащ компонент диацетилморфин с концентрация 1.50%; 0.155 грама хероин със съдържание на активно действащ компонент диацетилморфин с концентрация 0.70%; 0.309 грама метамфетамин със съдържание на активно действащ компонент метамфетамин с концентрация 61.60% и 10 мл метадон, предадени за съхранение в Централно митническо управление – София, с приемателно-предавателен протокол № 58386/24.10.2018г.

 

На основание чл.381 ал.6 от НПК обвиняемият Й.И.М. декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумението и неговите правни последици, подписва същото доброволно и се отказва от правото на разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

 

 

                  

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

 

 

 

ПРОКУРОР:………………………..

              /В. КАЛАЙДЖИЕВА/

                  

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………….

                   /адв. Г.С./

 

        

 

 

 

ОБВИНЯЕМ:……………………….

                  /Й. М./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Съдът счита, че така постигнатото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебното производство № 394/2018г. по описа на РУ Нова Загора, вх.№ 1749/2018г., пор.№ 158/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв.Й.И.М. за престъпление по чл.354а ал.2 изр.2 предл.последно т.4, вр. ал.1 изр.1 предл.4, вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение обв.Й.И.М. за престъпление по чл.354а ал.2 изр.2 предл.последно т.4, вр. ал.1 изр.1 предл.4, вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК.

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че вещите по делото, а именно придобитата чрез престъплението сума в размер на 159.45лв, доброволно предадена от обв.М., в купюри и монети, както следва: 3 бр. банкноти с номинал от 2лв, 6 бр. банкноти с номинал от 5лв, 7 бр. банкноти с номинал от 10лв, 1 бр. банкнота с номинал от 20лв, 15 бр. монети от 1лв; 6 бр. монети от 2лв, 10 бр. монети от 0.50лв, 5 бр. монети от 0.20лв, 4 бр. от 0.10лв, 1 бр. от 0.05лв /поставени в найлонов джоб, запечатан със стикер на РУ Нова Загора от 16.06.2018г. с № 113266/, следва да се отнемат в полза на държавата, на основание чл.53 ал.2 б.“б“ от НК. Веществените доказателства 1бр. хартиен плик с надпис „Опаковки“, запечатан с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ при ОДМВР Бургас, съдържащ опаковки; 1бр. плик с печат на лабораторията, съдържащ неизразходваната част от обект № 4/1 /съгласно ФХЕ/; 1бр. хартиен плик, запечатан с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ при ОДМВР Бургас, съдържащ неизразходваната част от обект № 3 /съгласно ФХЕ/; 1бр. светлокафява чантичка с цип, с поставен на нея разкъсан стикер на РУ Нова Загора от 15.06.2018г. с № 113261, следва да се отнемат в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК, като вещи, принадлежащи на обв.М., предназначени и послужили за извършване на умишленото престъпление, след което да бъдат унищожени като вещи без стойност.

Предвид изложеното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.2 б.“б“ от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата, придобитата чрез престъплението сума в размер на 159.45лв, в купюри и монети, както следва: 3 бр. банкноти с номинал от 2лв, 6 бр. банкноти с номинал от 5лв, 7 бр. банкноти с номинал от 10лв, 1 бр. банкнота с номинал от 20лв, 15 бр. монети от 1лв; 6 бр. монети от 2лв, 10 бр. монети от 0.50лв, 5 бр. монети от 0.20лв, 4 бр. от 0.10лв, 1 бр. от 0.05лв /поставени в найлонов джоб, запечатан със стикер на РУ Нова Загора от 16.06.2018г. с № 113266/.

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата 1бр. хартиен плик с надпис „Опаковки“, запечатан с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ при ОДМВР Бургас, съдържащ опаковки; 1бр. плик с печат на лабораторията, съдържащ неизразходваната част от обект № 4/1 /съгласно ФХЕ/; 1бр. хартиен плик, запечатан с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ при ОДМВР Бургас, съдържащ неизразходваната част от обект № 3 /съгласно ФХЕ/; 1бр. светлокафява чантичка с цип, с поставен на нея разкъсан стикер на РУ Нова Загора от 15.06.2018г. с № 113261, след което да се унищожат като вещи без стойност.

Определението  подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.25 часа.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: