П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 23.11.2018 година

 

          Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

 

при участието на секретар Мария Тодорова и прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 571 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

          На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

          За вносителя Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Белева.  

          Обвиняемата З.С.А.,  редовно призована, се явява лично и със защитника си адв. М.М. ***, редовно упълномощена от по-рано.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

Обв. А.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на делото и го докладва.

    Съдът констатира, че е внесено споразумение за решаване на делото, постигнато между прокурор Ваня Белева и защитника на обв. З.С.А. – адв. М.М..

Обвиняемата З.С.А., на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирала, че е запозната с клаузите на настоящото споразумение, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА:

З.С.А. – родена на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, не работи, неомъжена, осъждана – реабилитирана по чл. 88а ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 82 ал.1 т. 4 и т.5 от НК, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да се одобри постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Сливен и обвиняемата, като непротиворечащо на закона и морала.

Адв. М.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да бъде одобрено споразумението, като непротиворечащо на закона и морала.

Обв. З.С.А.: Разбирам обвинението срещу мен и се признавам за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласна съм с тези последици. Доброволно съм подписала споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

                            

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

Обвиняемата З.С.А. – родена на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, не работи, неомъжена, осъждана – реабилитирана по чл. 88а ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 82 ал.1 т. 4 и т.5 от НК, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 17.08.2018 г., в ГР.Н.З., в жилищен имот, находящ се на ********, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държала с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 37,741 грама хероин, с концентрация на активно действащото наркотично вещество „диацетилморфин“ 17,50%, на стойност 2 453,16 лв. и 27,514 грама хероин, с концентрация на активно действащото наркотично вещество „диацетилморфин“ 10,60%, на стойност 1 375,70 лв., съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. – престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

 

На обвиняемата З.С.А., със снета по делото самоличност, за извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което, на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, през който изпитателен срок спрямо обв. А. не се възлага полагането на възпитателни грижи или пробационни мерки, съгласно чл. 67 ал.1 и ал.3 от НК.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв. З.С.А. не се налага предвиденото в разпоредбата на чл. 354а, ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК по-леко наказание „глоба“.  

 

Обв. З.С.А. се задължава да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Сливен, направените в хода на досъдебното производство разноски за експертиза в размер на 100,51 лв.

 

На основание чл. 354а ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението по чл. 354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, а именно 37,741 грама хероин и 27,514 грама хероин, предадени за съхранение в Централно митническо управление – София, с приемателно-предавателен протокол № 58388/24.10.2018 г.

 

Веществените доказателства: 1 бр. хартиен плик, съдържащ празни опаковки, запечатан с печат на ОД на МВР – Бургас, след влизане на споразумението в сила, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

 

 

ПРОКУРОР:                                              ЗАЩИТНИК:

 

                   /В. Белева/                                         /адв. М. М./

 

 

                                                          ОБВИНЯЕМА:

                                                                                /Здр.А./

 

 

 

 

 

 

След като се запозна с постигнатото между страните споразумение, изложено по-горе и прецени, че същото не противоречи на закона и морала, съдът счита, че следва да одобри споразумението и да прекрати производството по настоящото наказателно дело.

          Ръководен от изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, обв. З.С.А. и нейния защитник адв. М.М. за решаване на делото по досъдебно производство № 536/18 г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, вх. № 3021/18г., пор. № 261/2018 г. на Окръжна прокуратура – Сливен.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, водено срещу обвиняемата З.С.А.. 

          Определението за одобряване на споразумението е окончателно.

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 23.03.2013 г., съдът отправя покана към обв. З.А. доброволно да заплати разноските, които се е съгласила да й бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен споразумение.

В случай, че разноските не бъдат заплатени, съдът УВЕДОМЯВА обвиняемата, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 14:10 часа.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                      СЕКРЕТАР: