П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 22.11.2018 год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно  заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

 

при участието на секретар Мария Тодорова и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ, сложи за разглеждане НОХД № 579 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 15:30  часа се явиха:

 

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров. 

Обвиняемият М.П., редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник адв. Е.Д. ***.

Съдът, като съобрази, че обвиняемият е гражданин на Република Литва, му постави въпроси, на които обвиняемият даде следните отговори:

Обв. П.: Казвам се М.П.. М. е личното ми име, а П. – фамилията. Разбирам български език. Нямам нужда от преводач. Наясно съм за какво е настоящото дело, не желая да ми се назначава преводач. Отказвам от правото си на писмен и устен превод в настоящото производство от преводач.

 

 

 

          ПОДПИС НА ОБВИНЯЕМИЯ:

                                                          /М. П./

 

          ЗАЩИТНИК:

                             /адв. Е. Д./

 

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуална пречка за даване ход на делото.

АДВ. Д.: Моля да се даде ход на делото.

Обв. П.: Да се гледа делото днес.

 

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство, водено срещу обв. П. за престъпление по чл. 244 ал.1, вр. чл. 18 ал.1 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ и защитника на обвиняемия адв. Е.Д..

    Обвиняемият, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на споразумението, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

М.П. – личен код № *****, роден на *** г. в гр. KAUNAS, Република Литва, с адрес: *****, с висше образование, пенсионер по болест, женен, във фактическа раздяла, неосъждан.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите, като промените реда на собственото и фамилното име на обвиняемия, тъй като сме се водили от единствения официален документ от МП – Централно бюро съдимост, от където е издадена справката за съдимост на обвиняемия. В този документ имената му са посочени в последователност П.М. и по тази причина така са вписани и в сключеното между страните споразумение. Става въпрос за същото лице, поради което не са налице обстоятелства за предявяване на ново обвинение и за сключване на ново споразумение.

АДВ. Д.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала. Съгласни сме с предложената от ОП – Сливен промяна. Доверителят ми е съгласен да подпише окончателния вариант на споразумението, в който имената му да бъдат посочени М.П..

ОБВИНЯЕМИЯТ П.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Съгласен съм с размера на наказанието. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обвиняемият М.П. – личен код № *****, роден на *** г. в гр. KAUNAS, Република Литва, с адрес: *****, с висше образование, пенсионер по болест, женен, във фактическа раздяла, неосъждан, се признава за виновен в това, че:   

На 20.11.2018 г., на бензиностанция „Лукойл България“ ЕООД, обект Б106 – гр. Твърдица, находяща се на главен път Бургас – София, км. 365, е направил опит да прокара в обръщение подправен паричен знак – банкнота с номинал от 100 евро със сериен № Р 32855062636, като деецът е знаел, че е подправен и опитът е останал недовършен, поради независещи от него причини – престъпление по чл. 244 ал.1, вр. чл. 18 ал.1 от НК.

На обв. М.П. за извършеното престъпление по чл. 244 ал.1, вр. чл. 18 ал.1 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

НЕ СЕ НАЛАГА възлагането на възпитателни мерки за времето на изпитателния срок.

ОСЪЖДА обв. М.П. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 27,60 лв. за изготвяне на експертиза.

Обв. М.П., на основание чл.381 ал.6 от НПК,  декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

 

ПРОКУРОР:                                               ОБВИНЯЕМ:

 

                   /Б. Сяров/                                     / М. П. /

 

 

 

                                                          ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв. Е. Д./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 196/18 г. по описа на РУ на МВР – Твърдица, вх.№ 3317/18г., пор. № 284/18 г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв. М.П. за престъпление по чл. 244 ал.1, вр. чл. 18 ал.1 от НК.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 579/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обв. М.П..

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обв. П. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжната прокуратура споразумение, като го УВЕДОМЯВА, че в случай, че разноските не бъдат заплатени, ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на същите по принудителен ред.

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на вещественото доказателство, което следва да бъде отнето в полза на държавата.

На основание чл. 53 ал.2 б. “а“ от НК подлежат на отнемане в полза на държавата тези вещи, предмет или средство на престъплението, притежаването на които е забранено. Иззетата като вещество доказателство банкнота следва да бъде отнета в полза на държавата и предадена на БНБ за унищожаването й по предвидения за това ред.

Поради изложените съображения и на основание чл. 306 ал.1 т.1 вр. чл. 383 ал.2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл. 53 ал.2 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата иззетата като веществено доказателство 1 бр. банкнота с номинал 100 евро, със сериен № Р 32855062636, като РАЗПОРЕЖДА същата да бъде предадена на БНБ за унищожаването й по надлежния ред, след влизане на настоящото определение в сила.

          Настоящото определение подлежи на обжалване и/или протестиране пред БАС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 16.00 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: