П Р О Т О КО Л

 

гр.Сливен, 28.11.2018г.

 

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

 

         При секретаря СОНЯ ВАСИЛЕВА и с участието на прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ сложи на разглеждане НОХД № 583 по описа за 2018г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Борислав Сяров.

 

Обв.Е.Н.А., редовно призован, се явява лично и с адв.П.Н. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.Н.: Моля да се даде ход на делото.

Обв.А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

 

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство № 227“КП“/2018г. по описа на ОД на МВР - Сливен, вх.№ 2988/2018г., пор.№ 257/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв.Е.Н.А. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, представлявана от прокурор Борислав Сяров и защитника на обвиняемия Е.Н.А.адв.П.Н..

 

        Обвиняемият Е.Н.А. на основание чл.381 ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

        САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Е.Н.А. ЕГН **********, роден на *** г. в Руската Федерация, живущ *** ****, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл.381 ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

 

Адв.Н.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

 

Обв.А.: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът запита обвиняемия Е.Н.А. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците по споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

 

Обв.А.: Разбирам обвинението предявено срещу мен от ОП – Сливен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението, което е внесено в съда. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласен съм със съдържанието на споразумението, както и желая съдът да го одобри. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, а именно, че то има действие на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване. Декларирал съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът предложи промени в споразумението, а именно:

1. Въпросите, свързани с прилагането на чл.53 ал.1 б.“а“ от НК относно веществените доказателства по делото, а именно семена, запечатани в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас; сива електронна везна, запечатана в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас и опаковки от наркотични вещества, запечатани в черен полиетиленов чувал със стикер за изследвано ВД с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас, следва да се премахнат от споразумението и да се запишат по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК, след одобряване на споразумението.

2. Следва да бъде добавено в т.ІІ „Спрямо обв.Е.Н.А. за времето на изпитателния срок  НЕ СЕ ВЪЗЛАГАТ полагане  на възпитателни грижи  на основание чл.67 ал.1 от НК“.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с предложената промяна.

Адв.Н.: Съгласен съм с предложените промени.

Обв.А.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за решаване на делото, а именно:

Обв.Е.Н.А. ЕГН **********, роден на *** г. в Руската Федерация, живущ *** ****, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2018 г ., в гр. Сливен, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 13,371 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,10%; 142,190 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10,00%; 49,630 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,50%; 524,190 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,50%; 4,853 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,80% и 0,873 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,90% - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

На обв.Е.Н.А. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55 ал.3 от НК на обв.А. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.2 от НК по-леко наказание „глоба“.

Спрямо обв.Е.Н.А. за времето на изпитателния срок  НЕ СЕ ВЪЗЛАГАТ полагане  на възпитателни грижи  на основание чл.67 ал.1 от НК.

ОСЪЖДА обвиняемия Е.Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 101.25лв, за изготвяне на физико-химическа експертиза.

На основание чл.354а ал.6 от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата предметът на престъплението – 13,371 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,10%; 142,190 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10,00%; 49,630 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,50%; 524,190 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,50%; 4,853 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,80% и 0,873 грама нето тегло коноп /марихуана, канабис/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,90%, оставени за съхранение в ОД на МВР – Сливен, като се предаде за унищожаване в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол.

След влизане на споразумението в сила, иззетата като веществено доказателство  вещ 1 бр. мобилен телефон АЙФОН 5СЕ с IMEI **** с поставена СИМ-карта на ТЕЛЕНОР с телефонен № ********, да се върне на Е.Н.А..

 

На основание чл.381 ал.6 от НПК обвиняемият Е.Н.А. декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумението и неговите правни последици, подписва същото доброволно и се отказва от правото на разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

                 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

 

 

ПРОКУРОР:………………………..

                                               /Б.СЯРОВ/

                  

 

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………….

                   /адв. П.Н./

 

 

 

        

ОБВИНЯЕМ:……………………….

                  /Е.А./

 

         Съдът счита, че така постигнатото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебното производство № 227“КП“/2018г. по описа на ОД на МВР - Сливен, вх.№ 2988/2018г., пор.№ 257/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв.Е.Н.А. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение обв.Е.Н.А. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

Определението е окончателно.

Съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени, съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че вещите по делото, а именно семена, запечатани в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас; сива електронна везна, запечатана в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас и опаковки от наркотични вещества, запечатани в черен полиетиленов чувал със стикер за изследвано ВД с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас , следва да се отнемат в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК, като вещи, принадлежащи на обв.А., предназначени и послужили за извършване на умишленото престъпление, след което да бъдат унищожени като вещи без стойност.

Предвид изложеното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата семена, запечатани в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас; сива електронна везна, запечатана в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас и опаковки от наркотични вещества, запечатани в черен полиетиленов чувал със стикер за изследвано ВД с мокър мастилен печат на БНТЛ – Бургас и след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени като вещи без стойност.

Определението  подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.30 часа.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                       СЕКРЕТАР: