П Р О Т О КО Л

 

гр.Сливен, 05.12.2018г.

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на пети декември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

         При секретаря Мария Тодорова и с участието на прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА сложи на разглеждане НОХД № 607 по описа за 2018г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Калайджиева.

Обв.Р.А.А., редовно призован, се явява лично и с адв.Е.Д. ***, редовно упълномощена от досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.Д.: Моля да се даде ход на делото.

Обв.А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство № 1301/2018г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх.№ 2904/2018г., пор.№ 250/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв.Р.А.А. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – гр.Сливен, представлявана от прокурор Виолета Калайджиева и защитника на обвиняемия Р.А.А.адв.Е.Д..

 

        Обвиняемият Р.А.А. на основание чл.381 ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

        САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Р.А.А. - роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл.381 ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

Адв.Д.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Обв. А.: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът запита обвиняемия Р.А.А. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците по споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

 

Обв.А.: Разбирам обвинението предявено срещу мен от ОП – Сливен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението, което е внесено в съда. Споразумението е подписано от мен доброволно. Съгласен съм със съдържанието на споразумението, както и желая съдът да го одобри. Ясни са ми последиците от решаването на делото със споразумение, а именно, че то има действие на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване. Декларирал съм в споразумението, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът предложи промени в споразумението, а именно:

1. В т.ІІІ от споразумението следва да се впише, че разноските следва да се заплатят по сметка на ОДМВР Бургас.

2. Въпросите, свързани с прилагането на чл.53 от НК относно вещите по делото следва да се премахнат от споразумението и да се запишат по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК, след одобряване на споразумението.

3. Относно зачитане на задържането на обв.А. следва да се впише в споразумението, че се счита от 09.10.2018г.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласна съм с предложената промяна.

Адв.Д.: Съгласна съм с предложените промени.

Обв.А.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за решаване на делото, а именно:

Обв.Р.А.А. - роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2018г., в гр.Сливен, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – 4.208 грама метамфетамин, със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 56.10%, на стойност 107.00лв – престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

На обв.Р.А.А. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от ЕДНА ГОДИНА, което да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.

 На основание чл.55 ал.2 от НК на обв.А. се НАЛАГА предвиденото за престъплението наказание „глоба“ под най-ниския предел, а именно в размер на 2 500 лева.

На основание чл.59 ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв.А. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 09.10.2018г. до привеждане на настоящото споразумение в изпълнение.

 

ОСЪЖДА обвиняемият Р.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 51.25 лева.

На основание чл.354а ал.6 от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата предметът на престъплението – 4.208 грама метамфетамин, които са предадени чрез разписка на началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Сливен, с оглед последващото им предаване в ЦМУ – София.

 

На основание чл.381 ал.6 от НПК обвиняемият Р.А.А. декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумението и неговите правни последици, подписва същото доброволно и се отказва от правото на разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

                 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

 

 

ПРОКУРОР:………………………..

              /В. КАЛАЙДЖИЕВА/

                  

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………….

                   /адв. Ек.Д./

 

        

 

 

 

ОБВИНЯЕМ:……………………….

                  /Р.А./

 

 

 

         Съдът счита, че така постигнатото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебното производство № 1301/2018г. по описа на РУ Сливен, вх.№ 2904/2018г., пор.№ 250/2018г. на Окръжна прокуратура Сливен, водено срещу обв.Р.А.А. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение срещу обв.Р.А.А. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 алт.1 предл.4 от НК.  

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че вещите по делото, а именно придобитата чрез престъплението сума в размер на 1240.00 лева – 56 броя банкноти с номинал 20 лева, 11 броя банкноти с номинал 10 лева, 2 броя банкноти с номинал 5 лева, поставени в найлоново пликче и запечатани с лепенка № В6008, следва да се отнемат в полза на държавата, на основание чл.53 ал.2 б.“б“ от НК. Иззетите като веществени доказателства по делото вещи – опаковки, върнати след извършена физико-химическа експертиза, поставени в хартиен плик и запечатани с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ при ОД на МВР Бургас, следва да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК като вещи, принадлежащи на виновния и послужили му за извършване на умишленото престъпление, които да бъдат унищожени като вещи без стойност. Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.53 ал.2 б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата, придобитата чрез престъплението сума в размер на 1240.00лв – 56 бр. банкноти с номинал 20лв, 11 бр. банкноти с номинал 10лв, 2 бр. банкноти с номинал 5лв, поставени в найлоново пликче и запечатани с лепенка № В6008.

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата опаковки, върнати след извършена физико-химическа експертиза, поставени в хартиен плик и запечатани с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ при ОД на МВР Бургас, след което да се унищожат като вещи без стойност.

Определението  подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 09.20 часа.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: