П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 05.12.2018 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на пети декември през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ             

 

при секретаря Пенка Спасова и с участието на прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА сложи за разглеждане НОХД № 608 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

 

          На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Виолета Калайджиева.

Обвиняемият К.М.К., редовно призован, се явява лично и с адв. М.К., редовно упълномощен от досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Обв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът НАМИРА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

Производството е образувано след внесено споразумение за решаване на делото по ДП № 899/2018 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 2152/2018 г., пор. № 183/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен, сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Сливен – прокурор Виолета Калайджиева, обвиняемия К.М.К. и неговия защитник адв. М.К. ***.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

К.М.К. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, , ЕГН **********

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за доказателства и за отводи.

Адв. К.: Нямаме искания за доказателства и за отводи.

Обв.К.: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам така внесеното споразумение и моля да го одобрите като непротиворечащо на морала и добрите нрави.

Адв. К.: Поддържам внесеното споразумение и моля да го одобрите така, както е постигнато.

 

Обв. К.М.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал. Ясни са ми последиците от споразумението и това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Доброволно съм подписал споразумението.

 

 На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обв. К.М.К., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен В   ТОВА   ЧЕ:

В периода от 19.07.2018 г. до 06.09.2018 г., в гр.Сливен, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 161,429 грама нето тегло коноп на стойност 968,57лева и 8,875 грама нето тегло метамфетамин на стойност 221,88 лева, от които:

-1,424 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 5,00 %;

-0,338 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 5,70 %;

-2,024 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 3,50 %;

-0,210 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6,40 %;

-0,916 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 4,90 %;

-14,523 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 5,70 %;

-4,233 грама нето тегло коноп, като от тях: - 0,422 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,00 %, 0,331 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,00 %, 0,548 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,00 %, 0,125 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6,60%, 2,807 грама с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 9,90 %;

-1,947 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 5,00 %;

-0,426 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6,20 %;

-8,687 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 8,60 %;

-9,110 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 8,00 %;

-8,854 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 8,20 %;

-4,530 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,00 %;

-104,207 грама нето тегло коноп с концентрация на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,70 %; и високорискови наркотични вещества:

-1,711 грама нето тегло метамфетамин, с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 35,0 %;

-0,348 грама нето тегло метамфетамин, като от тях: 0,176 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 31,0 %; 0,131 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 40,10%; 0,041 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 36,10%;

-0,677 грама нето тегло метамфетамин, като от тях: 0,024 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 43,10 %; 0,017 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 36,40 %; 0,409 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 43,20 %; 0,027 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 46,50 %; 0,165 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 42,0 %; 0,035 грама с концентрация на активно действащ компонент метамфетамин 53,50 %;

-0,124 грама нето тегло метамфетамин, действащ компонент метамфетамин 33,20 %;

-0,099 грама нето тегло метамфетамин, действащ компонент метамфетамин 33,40 %;

-0,726 грама нето тегло метамфетамин, действащ компонент метамфетамин 29,90 %;

-0,858 грама нето тегло метамфетамин, действащ компонент метамфетамин 19,60 %;

-0,116 грама нето тегло метамфетамин, действащ компонент метамфетамин 25,30 %;

-0,191 грама нето тегло метамфетамин, действащ компонент метамфетамин 15,20 %;

-4,025 грама нето тегло метамфетамин, действащ компонент метамфетамин 45,40 %,

престъпление по чл.354а ал.1 изр.1-во предл.4-то алт.1-ва, вр.чл26 ал.1 от НК.

 

На обв. К.М.К. за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1-во предл.4-то алт.1-ва, вр.чл.26 ал.1 от НК. на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага предвиденото в чл.354а ал.1 изр.1 от НК по-леко наказание - глоба.

 

На основание чл.59 ал. т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв. К. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 07.09.2018г. до привеждане на настоящото споразумение в изпълнение.

 

ОСЪЖДА обвиняемия К.М.К. да заплати сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 960.86 /деветстотин и шестдесет лева и осемдесет и шест стотинки/лева за експертизи.

 

На основание чл.354а ал.6 от НК предметът на престъплението, а именно:

 - 2,736 грама метамфетамин и 23,668 грама коноп /марихуана/ (общо 26,404 грама), предадени за съхранение в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол № 58394/24.10.2018 г.;

- 6,139 грама метамфетамин и 137,761 грама коноп /марихуана/, които са предадени чрез разписка от 22.11.2018 г. на началник отдел „Разследване" при ОД на МВР - Сливен, с оглед последващото им предаване в ЦМУ – София, СЕ ОТНЕМА в полза на държавата.

 

Обвиняемият К.М.К. на основание чл.381 ал.6 от НПК декларира,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

                    

  

ПРОКУРОР:  ………………………………                                             

              /Виолета Калайджиева/     

                

                         

 

 

                                                ЗАЩИТНИК: ………………………….

                                                

                                                /адв. М.К./

 

 

 

                                                ОБВИНЯЕМ: . ……………………….                                                                           /К.К./

 

 

 

 

 

 

 

След като се запозна с постигнатото между страните окончателно споразумение, съдът прецени, че същото не противоречи на закона, морала и добрите нрави. Съдът счита, че следва да одобри споразумението и да прекрати изцяло производството по настоящото наказателно дело.

          Ръководен от изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по ДП № 899/2018 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх. № 2152/2018 г., пор. № 183/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен,

На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 608/2018г. по описа на Сливенския окръжен съд, водено срещу обвиняемия К.М.К..

 

Определението е окончателно.

 

Съдът покани обвиняемия К.М.К. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени от обвиняемия, ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

 

Предвид разпоредбата на чл. 383 ал. 2 от НПК съдът НАМИРА, че следва да се произнесе по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК относно приложението на чл. 53 от НК, а именно по отношение на веществените доказателства, които следва да бъдат отнети в полза на държавата, освен предмета на престъплението, за който съдът се произнесе в рамките на постигнатото споразумение. На основание чл. 53 ал.1 б. “а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата тези вещи, които принадлежат на виновното лице и са послужили или са били предназначени за извършване на престъплението, които следва да бъдат унищожени, доколкото се касае за вещи без стойност, след влизане в сила на настоящото определение.

Поради изложените съображения, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК, ОТНЕМА в полза на държавата като вещи, предназначени и послужили за извършване на престъплението, а именно:

-електронна везна, метална, сива на цвят, електронна везна синя на цвят и кутийка метална гриндер, запечатани с лепенка № В4114 на ОД на МВР -Сливен;

-електронна везна, метална, сива, запечатана с лепенка № В4027 на ОД на МВР-Сливен;

-електронна везна, запечатана с лепенка № В4303 на ОД на МВР -Сливен;

-мини електронна везна, черна на цвят, марка „Аноса", запечатана с лепенка № В4115 на ОД на МВР - Сливен;

-мобилен телефон марка „Айфон 7" с ИМЕЙ 355322087123435 със СИМ-карта на мобилен оператор „Виваком", запечатани с лепенка № В4112 на ОД на МВР - Сливен;

-мобилен телефон марка „Нокия", модел 3310 с ИМЕЙ 356003085120123 със СИМ-карта на „Теленор", запечатани с лепенка № В4025 на ОД на МВР - Сливен;

-3 бр. лампи „Сънмастер 600 W", 2 бр. таймери за контакти и вентилатор бял на цвят, запечатани с лепенка № В4022 на ОД на МВР –Сливен.

 

На основание чл.53 ал.2 б."б" от НК, ОТНЕМА в полза на държавата, като придобити чрез престъплението веществените доказателства, а именно:

-13 бр. банкноти с номинал по 5 лв., 12 бр. банкноти с номинал по 10лв. и 13 бр. банкноти с номинал 20 лв., всички запечатани с лепенка № В4111 на ОД на МВР – Сливен.

 

Иззетата като веществено доказателство с протокол за претърсване и изземване въздушна пушка марка „Хатсан", запечатана с лепенка № В4024 на ОД на МВР - Сливен, оставена на съхранение в служба „КОС" при РУ на МВР - Сливен след влизане в сила на споразумението ДА СЕ ВЪРНЕ на обв. К.М.К., ЕГН **********.

 

Иззетите като веществени доказателства по делото вещи, а именно:

-опаковка, съдържаща прозрачни полиетиленови пликчета тип „зип" с размери 40x40, запечатани с лепенка № В4027 на ОД на МВР - Сливен;

-полиетиленов плик тип „зип" с размери 43x48 см с намиращи се в него празни полиетиленови пликчета с размери 4x4 см, запечатани с лепенка № В4116 на ОД на МВР - Сливен;

-12 бр. опаковки с полиетиленови пликчета тип „зип" с различен размер и с различно лого, запечатани с лепенка № В4023 на ОД на МВР - Сливен;

-1 бр. полиетиленов плик с размери 5x6,5 см, съдържащ бяло кристално вещество /обект №1 по експертиза №Б929/18г./ и полиетиленова торбичка с бяло кристално вещество /обект № 4 по същата експертиза/, запечатани с бял хартиен плик;

-2 бр. пликове, бели на цвят, всеки от тях съдържащ празни опаковки от иззетите при ПСД веществени доказателства;

-бяло прахообразно вещество /обект № 5 по експертиза № Е625/18 г./, запечатано в бял хартиен плик,

след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.   

 

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред БАС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11.05 ч.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         СЕКРЕТАР: