П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 11.12.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на единадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и Окръжния прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, сложи за разглеждане НОХД № 182 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 10:00  часа се явиха:

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Окръжният прокурор Пламен Стефанов.

Обвиняемият Д.А.П., редовно призован, се явява лично и с адв. М.К. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Моля да се даде ход на делото.

Обв. П.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 217„КП“/18 г. на ОД на МВР - Сливен, вх. № 2933/18 г., пор. № 253/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. Д.А.П. за престъпление по чл. 354а  ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор Борислав Сяров и защитникът на обвиняемия - адв. М.К..

 

    Обвиняемият Д.А.П., на основание чл. 381, ал.6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Д.А.П. роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

АДВ. К.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият Д.П.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянието ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

 Обвиняемият Д.А.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен, че:

на 11.10.2018г. в гр. Сливен, кв. „Ново село“, без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал с цел разпространение високо рискови наркотични вещества - 0,147 грама метамфетамин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 51%, на стойност 3,68 лв. - престъпление по чл. 354а, ал. 1 изр. 1 алт.1 предл.4 от НК.

На обв. Д.А.П. за извършеното престъпление по чл. 354а,  ал. 1 изр. 1 алт.1 предл.4 от НК, на основание чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал. 1 от НК, СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание  чл. 55 ал. 3 от НК, на обв. Д.А.П. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по- леко наказание „Глоба".

Спрямо обв. Д.А.П. за времето на изпитателния срок  НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи  на основание чл. 67, ал. 1 от НК.

ОСЪЖДА обвиняемия Д.А.П. да заплати по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 61,25 лв.

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предметът на престъплението - 0,147 грама метамфетамин с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 51%, оставени на съхранение в ОД на МВР - Сливен, който след влизане в сила на споразумението ДА СЕ ПРЕДАДЕ за унищожаване в Централно митническо управление с приемо-предавателен протокол.

Обвиняемият Д.А.П., на основание чл. 381 ал. 6 от НПК ДЕКЛАРИРА,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-­нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:                              ОБВИНЯЕМ:

                                           /ПЛ.СТЕФАНОВ/                             /Д.А.П./

 

 

 

                                                          ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв. М.К. /

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 217„КП“/18 г. на ОД на МВР - Сливен, вх. № 2933/18 г., пор. № 253/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. Д.А.П. за престъпление по чл. 354а  ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК.

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 217 „КП“/18 г. на ОД на МВР - Сливен, вх. № 2933/18 г., пор. № 253/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. Д.А.П. за престъпление по чл. 354а  ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 от НК.

Определението е окончателно.

 

Съдът УВЕДОМИ обв. П., че следва доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение и го ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че след влизане в сила на споразумението следва веществените доказателства по делото - 1 бр. мобилен телефон „Редми 3 про" с ИМЕИ 867798034721622, с поставени 2 бр. СИМ-карти на „Теленор" и 1 СД-карта „Kingston", като вещи предназначени за извършване на умишлено престъпление, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, а веществените доказателства - 1,263 гр. кристално вещество, запечатано в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ - Бургас; опаковки от наркотични вещества, запечатани с хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ - Бургас; 1 бр. болт с гайка с дължина 4 см.; 1 бр. ножче с кания и синджирче за врата с дължина на острието 3 см., запечатани в полиетиленов плик с лепенка № В 4444 на ОД на МВР -Сливен; , 1 бр. полиетиленов плик, съдържащ множество на брой малки полиетиленови пликчета, запечатан с лепенка № В 4442 и множество полиетиленови пликчета, запечатани в полиетиленов плик с лепенка № В 4427, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.53 ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата 1 бр. мобилен телефон „Редми 3 про" с ИМЕИ 867798034721622, с поставени 2 бр. СИМ-карти на „Теленор" и 1 СД-карта „Kingston".

На основание чл.53 ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата - 1,263 гр. кристално вещество, запечатано в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ - Бургас; опаковки от наркотични вещества, запечатани в хартиен плик с мокър мастилен печат на БНТЛ - Бургас; 1 бр. болт с гайка с дължина 4 см.; 1 бр. ножче с кания и синджирче за врата с дължина на острието 3 см., запечатани в полиетиленов плик с лепенка № В 4444 на ОД на МВР -Сливен, 1 бр. полиетиленов плик, съдържащ множество на брой малки полиетиленови пликчета, запечатан с лепенка № В 4442 и множество полиетиленови пликчета, запечатани в полиетиленов плик с лепенка № В 4427, които след влизане в сила на настоящото споразумение ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 10,15 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: