П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 13.12.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ                                       

 

При секретаря СОНЯ ВАСИЛЕВА и с участието на прокурор МИЛЕНА РАДЕВА сложи за разглеждане НОХД № 624 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Милена Радева.

Обвиняемият Н.Й.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. Д.Д. ***, редовно упълномощена от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Н.Й.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, с начално образование, женен, пенсионер по болест, осъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания за нови доказателства и за отводи. Поддържам споразумението.

АДВ.Д.: Нямаме искания за доказателства и за отводи. Поддържам споразумението.

ОБВ.Д.: Нямам искания за доказателства и отводи. Поддържам споразумението.

 Предвид обстоятелството, че е постигнато споразумение между защитата на обвиняемия Н.Й.Д. ***, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕМИНАВА към процедура по разглеждане на споразумението.

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемия визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси.

ОБВ.Н.Й.Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението, това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението, което сме постигнали и представили. Моля да бъде одобрено като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ.Д.: Моля да одобрите постигнатото споразумение с ОП – Сливен като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВ. Д.: Моля да се одобри споразумението.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Н.Й.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, с начално образование, женен, пенсионер по болест, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:

На 06.09.2018 г. в гр. Сливен без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – Метил-2-(1-[1-(5-флуорпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]-3,3-диметилбутаноат /5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA/, поставено под контрол, считано от 16.01.2018 г., съгласно чл. 3, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Списък 1 към Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,  с нето тегло 0,80 гр. и без определена стойност по Приложение № 2 от Постановление на МС № 23/1998 г., и коноп/марихуана/ с активен компонент терахидроканабинол в следови количества (0,1%) с нето тегло 0,36 гр. на стойност 0,60 лв. – престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1 предл. 4, алт. 1 от НК

На обв. Н.Й.Д. за извършеното престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, предл.4  алт.1 от НК, на осн. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На обв. Н.Й.Д. на осн.чл. 55 ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл. 354а, ал. 1, изр.1, предл. 4, алт.1 от НК по-леко наказание „Глоба“.

          Обвиняемият Н.Й.Д. се ЗАДЪЛЖАВА да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на Окръжен съд - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в общ размер на 235.12 лева – за физико-химическа експертиза.

                На основание чл.354а ал.6 от НК, отнема в полза на държавата - предмет на престъплението по чл. 354а, ал. 1, изр. 1 предл. 4, алт. 1 от НК - Метил-2-(1-[1-(5-флуорпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]-3,3-диметилбутаноат /5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA/, с нето тегло 0,80 гр. и коноп/марихуана/ с активен компонент терахидроканабинол в следови количества (0,1%) с нето тегло 0,36 гр., предадени за съхранение в Агенция “Митници” с приемо-предавателен протокол № 599560/05.12.2018 г

На осн.чл. 53 ал. 2 б.“Б“ от НК, отнема в полза на държавата сумата от 247 лв., като придобита от престъплението.

Вещественото доказателство един брой станиолен лист в полиетиленов плик, запечатан с лепенка № в 4299 на ОД на МВР – Сливен;

опаковки след физико-химическа експертиза, поставени в полиетиленов плик, запечатани с восъчен печат на сектор „Наркотици“ на НИКК- МВР – София,

след влизане в сила на споразумението, да се унищожожат като вещи без стойност.

Обвиняемият Н.Й.Д. с ЕГН **********, на основание чл. 381 ал. 6 от НПК декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и СЕ ОТКАЗВА от правото си за разглеждане на делото по общия процесуален ред.

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ПРОКУРОР:                                              ОБВИНЯЕМ:

            /М.РАДЕВА/                                            /Н.Д./

 

 

                                                        ЗАЩИТНИК:         /адв.Д.Д./

 

                                                                 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение на обвиняемия Н.Й.Д..

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013 г., съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.45 часа.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: