П Р О Т О К О Л

гр. Сливен, 20.12.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 645 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 14:00  часа се явиха:

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Калайджиева.

Обвиняемият Г.М.М., редовно призован, се явява лично и с адв. Т.Т. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

Обвиняемият Й.Н.И., редовно призован, се явява лично и с адв. Г.С. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Т.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Обв.М.: Да се даде ход на делото.

Обв. И.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 467/18 г. на РУ на МВР – Нова Загора, вх. № 2195/18 г., пор. № 188/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. Й.Н.И. за престъпление по чл. 354а  ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 3 и 4 от НК и срещу обв. Г.М.М. за престъпление по чл. 354а  ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 и 5 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор Виолета Калайджиева и защитниците на обвиняемите - адв. Т.Т. и адв. Г.С..

 

    Обвиняемите Й.Н.И. и Г.М.М., на основание чл. 381, ал.6 от НПК са декларирали, че са запознати с клаузите на настоящото споразумение, съгласни са с неговите последици и се отказват от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

Й.Н.И. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан към момента на извършване на деянието, ЕГН **********.

Г.М.М. - роден на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи като касиер в офис на „Корект кредит Груп БГ" ЕООД-Сливен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Считам, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

АДВ. Т.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. С.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

 

Обвиняемият Й.Н.И.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянието ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.

Обвиняемият Г.М.М.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред. От деянието ми няма невъзстановени имуществени вреди. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 5 от НПК съдът ПРЕДЛОЖИ на страните промени в споразумението В ЧАСТТА относно  възлагането на направените на досъдебното производство разноски, които не следва да се заплащат солидарно от двамата обвиняеми, а съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 3, изр. 2 от НПК следва да бъде определена частта, която всеки от обвиняемите следва да заплати.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предлагам разноските да бъдат разделени между двамата обвиняеми.

АДВ. Т.: Съгласни сме да се разделят разноските.

АДВ. С.: Ние също сме съгласни.

Обв.М.: Съгласен съм да си разделим разноските.

Обв. И.: Също съм съгласен.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

1. Й.Н.И. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 23.07.2018 г., в гр. Сливен, без надлежно разрешително придобил високорискови наркотични вещества, като закупил за сумата от 520 лв. от Г.М.М. 9,712 грама метамфетамин със съдържание на метамфетамин 17,40%, на стойност 242,80 лв. и на същата дата в с. Съдиево, общ. Нова Загора, в лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег.№ СН 4006 АС, без надлежно разрешително държал с цел разпространение придобитото количество метамфетамин - 9,712 грама, със съдържание на метамфетамин 17,40% - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 3 и 4 от НК.

2. Г.М.М. - роден на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи като касиер в офис на „Корект кредит Груп БГ" ЕООД -Сливен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 23.07.2018 г., в гр. Сливен, без надлежно разрешително държал с цел разпространение и разпространил високорискови наркотични вещества, съответно: държал с цел разпространение 30,25 грама общо нето тегло метамфетамин, на стойност 756,25 лв., от които 20,538 грама със съдържание на метамфетамин 39,10% и 9,712 грама със съдържание на метамфетамин 17,40%; 2,461 грама коноп /марихуана/ с концентрация на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,20%, на стойност 14,77 лв. и разпространил част от държаното количество метамфетамин -9,712 грама, със съдържание на метамфетамин 17,40%, като продал същото на Й.Н.И. за сумата от 520 лв. - престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 и 5 от НК.

На обв. Й.Н.И. за извършеното
престъпление по чл.354а ал.1 изр. 1 алт. 1 предл. 3 и 4 от НК, на основание
чл.55 ал. 1 т. 1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на споразумението.

На основание чл.55 ал. 3 от НК на обв. И. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл. 354а ал. 1 от НК по-леко наказание „Глоба“.

Спрямо обв. Й.Н.И. за времето на изпитателния срок  НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагане  на възпитателни грижи  или пробационни мерки на основание чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от НК.

 

 На обв. Г.М.М. за извършеното
престъпление по чл. 354а ал.1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 и 5 от НК, на основание
чл. 55 ал.1 т. 1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на споразумението.

На основание чл.55 ал. 3 от НК на обв. М. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в разпоредбата на чл. 354а ал. 1 от НК по-леко наказание „Глоба“.

Спрямо обв. Г.М.М. за времето на изпитателния срок  НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагане  на възпитателни грижи  или пробационни мерки на основание чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от НК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Й.Н.И. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР - Сливен, направените в хода на досъдебното производство разноски за експертизи и репатриране на лек автомобил в размер на 168,86 /сто шестдесет и осем лева и 86 ст./ лв.

ОСЪЖДА обвиняемия Г.М.М. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР - Сливен, направените в хода на досъдебното производство разноски за експертизи и репатриране на лек автомобил в размер на 168,86 / сто шестдесет и осем лева и 86 ст./ лв. 

 

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предметът на престъплението по чл. 354а ал. 1 от НК - 32,711 грама нето тегло метамфетамин и коноп /марихуана/, предадени за съхранение в Централно митническо управление - София с приемателно-предавателен протокол   56906/16.08.2018 г.

  На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА средството на престъплението чл. 354а ал. 1 от НК - лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег. № СН 4006 АС, с рама № WVWZZZ1JZ2W326541, собственост на Й.Н.И. ***, предаден на съхранение съгласно приемателно-предавателен протокол № 202/26.07.2018 г., находящ се на паркинг сектор „Пътна полиция" при ОД-МВР - Сливен, гр. Сливен, ул."Банско шосе" № 2.  

 

Обвиняемите Й.Н.И. и Г.М.М., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРАТ, че са запознати с клаузите на настоящото споразумение, съгласни са с неговите последици и се отказват от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

ПРОКУРОР:                                            ОБВИНЯЕМ:

                     /В.КАЛАЙДЖИЕВА/                               /Й.Н.И./

                                                                ОБВИНЯЕМ:

                                                                                       /Г.М.М./

 

ЗАЩИТНИК:                                        ЗАЩИТНИК:

                     /адв. Т.Т./                                      /адв. Г. С./

          Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 467/18 г. на ОД на МВР - Сливен, вх. № 2195/18 г., пор. № 188/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обвиняемия  Й.Н.И. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 3 и 4 от НК и срещу обвиняемия Г.М.М. за извършено престъпление по чл. 354а ал.1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 и 5 от НК.

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 467/18 г. на ОД на МВР - Сливен, вх. № 2195/18 г., пор. № 188/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обвиняемия  Й.Н.И. за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 изр. 1 алт. 1 предл. 3 и 4 от НК и срещу обвиняемия Г.М.М. за извършено престъпление по чл. 354а ал.1 изр. 1 алт. 1 предл. 4 и 5 от НК.

Определението е окончателно.

 

Съдът УВЕДОМИ обв. И. и обв. М., че следва доброволно да заплатят разноските, които са се съгласили да им бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение и ги ПРЕДУПРЕДИ, че ако разноските не бъдат заплатени в седмодневен срок ще бъде издаден изпълнителен лист за принудителното им събиране.

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че след влизане в сила на споразумението, на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК следва веществените доказателства по делото - 1 бр. електронна везна, запечатана със стикер с №113211/ 23.07.2018 г.; 1 бр. електронна везна марка „Jadever“ с дисплей, поставена в полиетиленов плик и запечатана със стикер № В4097/ 23.07.2018 г.; 1 бр. мобилен телефон с копчета марка „Самсунг“, запечатан със стикер № 113290/ 26.07.2018 г. на РУ-Нова Загора; 1 бр. мобилен телефон с тъчскрийн дисплей, марка „Самсунг", запечатан със стикер с № В4096/23.07.2018 г., да се отнемат в полза на държавата.  На основание чл.53, ал.2, б. „б“ от НК веществените доказателства - парична сума в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ - 6 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 11 бр. с номинал 20 лв., поставена в прозрачен полиетиленов плик и запечатана със стикер на РУ-Нова Загора № 113296/26.07.2018 г., следва да се отнемат в полза на държавата, като придобити чрез престъплението. Останалите веществени доказателства по делото:

-    полиетиленови, самозалепващи се пликчета, поставени в полиетиленов плик и запечатан със стикер с № 113211/ 23.07.2018 г.; рекламни карти от бензиностанция «Еко» и „nН" хотел, запечатани със стикер № 113213/23.07.2018 г. на РУ-Нова Загора, обозначен като Обект №4; 1 брой хартиен плик с надпис „ОПАКОВКИ", запечатан с мастилени печати на ОД-МВР Бургас, ВНТЛ - Бургас; 1 брой хартиен плик с надпис „Обект № 2 (неизразходена част от кристално вещество с нето тегло 0,801 грама, в което нe са установени вещества под контрол съгласно ЗКНВП)", запечатан с мастилени печати на ОД-МВР Бургас, БНТЛ - Бургас; -1 брой хартиен плик с надпис „Обект № 3 (неизразходена част от кристално вещество с нето тегло 6,831 грама, в което не са установени вещества под контрол съгласно ЗКНВП) и Обект № 5 (неизразходена част от кристално вещество с нето тегло 149,398 грама, в което не са установени вещества под контрол съгласно ЗКНВП)", запечатан с мастилени печати на ОД-МВР Бургас, БНТЛ - Бургас; празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В1939/23.07.2018 г., обозначен като обект № 1; - празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В4100/23.07.2018 г.; -празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В4099/23.07.2018 г.; - празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В4095/23.07.2018 г.; - празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В4098/23.07.2018 г., след влизане на споразумението в сила следва да се унищожат като вещи без стойност.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.53 ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата

веществените доказателства по делото: 1 бр. електронна везна, запечатана със стикер с №113211/ 23.07.2018 г.; 1 бр. електронна везна марка „Jadever“ с дисплей, поставена в полиетиленов плик и запечатана със стикер № В4097/ 23.07.2018 г.; 1 бр. мобилен телефон с копчета марка „Самсунг“, запечатан със стикер № 113290/ 26.07.2018 г. на РУ-Нова Загора; 1 бр. мобилен телефон с тъчскрийн дисплей, марка „Самсунг", запечатан със стикер с № В4096/23.07.2018 г..

На основание чл.53, ал.2, б. „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата

веществените доказателства по делото: парична сума в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ - 6 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 11 бр. с номинал 20 лв., поставена в прозрачен полиетиленов плик и запечатана със стикер на РУ-Нова Загора № 113296/26.07.2018 г..

Веществените доказателства по делото: полиетиленови, самозалепващи се пликчета, поставени в полиетиленов плик и запечатан със стикер с № 113211/ 23.07.2018 г.; рекламни карти от бензиностанция «Еко» и „nН" хотел, запечатани със стикер № 113213/23.07.2018 г. на РУ-Нова Загора, обозначен като Обект №4; 1 брой хартиен плик с надпис „ОПАКОВКИ", запечатан с мастилени печати на ОД-МВР Бургас, ВНТЛ - Бургас; 1 брой хартиен плик с надпис „Обект № 2 (неизразходена част от кристално вещество с нето тегло 0,801 грама, в което нe са установени вещества под контрол съгласно ЗКНВП)", запечатан с мастилени печати на ОД-МВР Бургас, БНТЛ - Бургас; -1 брой хартиен плик с надпис „Обект № 3 (неизразходена част от кристално вещество с нето тегло 6,831 грама, в което не са установени вещества под контрол съгласно ЗКНВП) и Обект № 5 (неизразходена част от кристално вещество с нето тегло 149,398 грама, в което не са установени вещества под контрол съгласно ЗКНВП)", запечатан с мастилени печати на ОД-МВР Бургас, БНТЛ - Бургас; празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В1939/23.07.2018 г., обозначен като обект № 1; - празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В4100/23.07.2018 г.; -празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В4099/23.07.2018 г.; - празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В4095/23.07.2018 г.; - празен полиетиленов плик, разкъсан, с поставен върху него стикер на ОД на МВР-Сливен № В4098/23.07.2018 г., след влизане на споразумението в сила ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 14,20 часа.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: