П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  20.12.2018 година

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесети декември през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

при секретаря СОНЯ ВАСИЛЕВА и с участието на прокурор МИЛЕНА РАДЕВА сложи за разглеждане НОХД № 650 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

За вносителя Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Милена Радева.

Обвиняемият Й.А.Й., редовно призован, се явява лично и с адв. Т.Т., назначен за негов служебен защитник от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство, водено срещу обв. Й.А.Й. за престъпление по чл. 207 ал. 1 от НК и такова по чл. 249 ал. 1 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор Милена Радева и защитника на обвиняемия адв. Т.Т. ***.

Обвиняемият Й.А.Й., на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Й.А.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, турски произход, без образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

АДВ.Т.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът ЗАДАДЕ на обвиняемия визираните в чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

ОБВ. Й.А.Й.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал, ясни са ми последиците от споразумението. Известно ми е, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Съгласен съм с размера на наказанието. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва:

Обв. Й.А.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, турски произход, без образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:

На 11.10.2018 год. в гр. Нова Загора е намерил чужди движими вещи – 1 бр. портмоне от изкуствена кожа, на стойност от 1.70 лв. и парична сума в размер на 112.00 лв., всичко на обща стойност от 113.70 лв., собственост на М.И.Р.от ********, и в продължение на една седмица не е съобщил за тях на собственика им или на властта  престъпление по чл.207 ал. 1 от НК;

На 11.10.2018 год. в гр. Нова Загора е използвал платежен инструмент – дебитна карта с № 5168 4943 3729 8121,  издадена от банка „ДСК“ ЕАД – София, като от АТМ устройство с № 064101, собственост на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД – София, е изтеглил парична сума в размер на 100.00 лв., без съгласието на титуляра – М.И.Р.от ******** и деянието не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 249 ал. 1 от НК.

   

На обв. Й.А.Й. за извършеното престъпление по чл. 207 ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 100 лв.

На обв. Й.А.Й. за извършеното престъпление по чл. 249 ал. 1 от НК, при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67 от НК, НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагането на възпитателни грижи по отношение на обв. Й.А.Й. за времето на изпитателния срок.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК, на обв. Й.А.Й., НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода за престъплението по чл.249, ал.1 от НК.

На основание чл. 23 от НК на обв. Й.А.Й. се НАЛАГА едно ОБЩО наказание, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100 лв.

На основание чл. 67 от НК, НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагането на възпитателни грижи по отношение на обв. Й.А.Й. за времето на изпитателния срок.     

ОСЪЖДА обвиняемия Й.А.Й. да заплати по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 34.05 лв. за видеотехническа експертиза и 31.74 лв. за оценителна експертиза, или общо сумата 65.79 лв.

Обвиняемият Й.А.Й. на основание чл.381 ал.6 от НПК    д е к л а р и р а ,    че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ПРОКУРОР:                             

                    /М.РАДЕВА/    

 

 

ОБВИНЯЕМ:                                           ЗАЩИТНИК:

         /Й.Й./                                                               /Т.Т./             

                                                     

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 650/2018 год. на Окръжен съд – Сливен, водено по отношение на обвиняемия Й.А.Й..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът отправя покана към обвиняемия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени, съдът УВЕДОМЯВА обвиняемия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11.30 часа.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                             СЕКРЕТАР: