Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Сливен, 09.03.2018г.

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на девети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАЯ Й.А

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 

         

при участието на секретар Радост Гърдева и прокурор  РУСИ РУСЕВ като разгледа ЧНД № 121 по описа за 2018г., докладвано от съдията-докладчик,

 

Р Е Ш И:

 

          ПРИЗНАВА Решение 9990.75.013002.5 от 05.04.2017г., влязло в сила на 03.05.2017г., постановено от Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung /Град Манхайм, Отдел „Безопасност и ред“/, с което същият орган е наложил на българския гражданин С. Й. Г., роден на ***г., ЕГН **********, с постоянен адрес *** Загора, финансова санкция общо в размер на 205 Евро с левова равностойност 400.95 лева за нарушение по реда на чл.30, чл.69а от Правилника за регламентиране на автомобилния транспорт (StVZO), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 214.1 от Федерален каталог за финансови санкции (BKat).

          ПРИСПАДА равностойността на изпълнената част от общото задължение в размер на 205 Евро, а именно в размер на 50 Евро с левова равностойност 97.79 лева.

          ИЗПРАЩА Решение 9990.75.013002.5 от 05.04.2017г., влязло в сила на 03.05.2017г., постановено от Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung /Град Манхайм, Отдел „Безопасност и ред“/, ведно с препис от настоящото решение на органите на НАП за ИЗПЪЛНЕНИЕ, незабавно след влизането на последното в сила.

          Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

          ДА СЕ УВЕДОМИ компетентния орган на издаващата държава, като копие от уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

           ЧЛЕНОВЕ:

 

 

М    О    Т    И    В    И

 

към Решение № 3/09.03. 2017г. по ЧНД № 121/2018 г. по описа на СлОС

 

Производството пред Окръжен съд гр.Сливен е образувано по повод на получено решение на несъдебен орган на Германия – Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung /Град Манхайм, Отдел „Безопасност и ред“/ - глоба в размер на 205 Евро за извършено нарушение по реда на чл.30, чл.69а от Правилника за регламентиране на автомобилния транспорт (StVZO), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 214.1 от Федерален каталог за финансови санкции (BKat) по отношение на българския гражданин С. Й. Г., придружено с удостоверение на български език, издадено по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Производството е по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

В с.з. представителят на Окръжната прокуратура гр.Сливен пледира за признаване на решението на органа от  Германия за налагане на финансова санкция и да се приспадне изпълнената част от общото задължение, като решението на Окръжен съд - Сливен да бъде изпратено на органите на НАП за изпълнение.

Засегнатото лице С. Й. Г., нередовно призован, не се явява. Съдът назначи служебен защитник на засегнатото лице Г.,*** и преупълномощен, а именно адв.Ю. Я. от АК Сливен. Адвокат Я. се явява в съдебно заседание, като намира, че следва да бъде призната за изпълнение, наложената на засегнатото лице Г. финансова санкция с решение на несъдебен орган на Германия за допуснато от него административно нарушение на Правилника за регламентиране на автомобилния транспорт, Закона за движение по пътищата в Германия.

Въз основа на наличните доказателства по делото, съдът прие за установено следното:

 Решение 9990.75.013002.5 от 05.04.2017г. е влязло в сила на 03.05.2017г., постановено от Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung /Град Манхайм, Отдел „Безопасност и ред“/. С него на българския гражданин С.  Й. Г. е наложена глоба в размер на 180 евро и 25 евро разходи по производството за нарушение на чл.30, чл.69а от Правилника за регламентиране на автомобилния транспорт (StVZO), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 214.1 от Федерален каталог за финансови санкции (BKat). Нарушението на засегнатото лице Г. се изразява в това, че на 10.03.2017г. в 13.20 часа в гр.Манхайм, а накрая и по ул.“Дуденщрасе“ /място и време на извършената проверка/, като водач на т.а. марка „Форд“ с рег. № *** *** е пуснал в движение неизправния товарен автомобил или съответно негово ремарке, като по този начин сигурността на движение по пътищата е била значително застрашена.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции е несъмнено, че става въпрос за решение за налагане на финансова санкция, тъй като се касае за влязъл в сила акт на несъдебен орган на държава-членка на Европейския съюз за налагане на задължение за плащане на глоба за извършено административно нарушение /нарушение на правилата за движение/. От описанието на извършеното от Г. става ясно, че той е управлявал неизправен товарен автомобил или съответно негово ремарке и е застрашил сигурността на движение по пътищата в Германия.

Констатираното нарушение не е оспорено от заинтересованото лице Г. при определяне на санкцията от компетентния орган в Германия, въпреки, че е уведомен, съгласно законодателството на Германия, както и за сроковете за обжалване. Поради  това настоящият състав на съда приема, че  Г. е извършил описаното нарушение. В случая не се изисква двойна наказуемост, съгласно разпоредбата на чл.30 ал.2 т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, тъй като става въпрос за поведение на Г., което нарушава разпоредбите за движение по пътищата според законодателството на издаващата държава, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС, както и разпоредбите относно опасни товари.

Решението за налагане на финансова санкция е представено като заверено копие от органа, който го е издал и е придружено с удостоверение по образец по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Същото е издадено и подписано от съответния компетентен орган на издаващата държава, който е удостоверил и неговото съдържание.

От съдържанието на удостоверението е видно, че то съдържа всички реквизити предвидени, както в чл.4 от цитираното по-горе Рамково решение на Съвета на Европа, така и според изискванията на приложение № 2 към Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, и съответства на решението за налагане на финансова санкция. В случая се касае за признаване на решение, влязло в сила, постановено от несъдебен орган на държава членка на Европейския съюз, отнасящо се за наложена финансова санкция от този орган на българския гражданин С. Й. Г., роден на ***г., ЕГН **********, с постоянен адрес *** Загора.

Не са налице основанията за отказ за признаване на решението, визирани в разпоредбата на чл.35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, доколкото няма данни срещу същото лице и за същото деяние в България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, да е издадено и/или изпълнено решение за налагане на финансови санкции; решението не се отнася за деяние подсъдно на български съд, поради което не следва да се коментира въпроса за евентуално изтекла давност по българското законодателство; засегнатото лице не е с привилегия или имунитет по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяние, извършено изцяло или отчасти на територията на Република България; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро; решението е по отношение на физическо лице, което е административно-наказателно отговорно; в удостоверението изрично е посочено, че производството е било писмено и лицето е било уведомено съгласно законодателството на издаващата държава за правото на обжалване и сроковете за това.

С оглед на така констатираното по-горе, настоящият състав на съда направи извод, че са налице предпоставките в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции за признаване на решението за налагане на финансова санкция, издадено от несъдебен орган - Решение 9990.75.013002.5 от 05.04.2017г., влязло в сила на 03.05.2017г., постановено от Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung /Град Манхайм, Отдел „Безопасност и ред“/, с което същият орган е наложил на българския гражданин С. Й. Г., роден на ***г., ЕГН **********, с постоянен адрес *** Загора, финансова санкция общо в размер на 205 Евро с левова равностойност 400.95 лева за нарушение по реда на чл.30, чл.69а от Правилника за регламентиране на автомобилния транспорт (StVZO), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 214.1 от Федерален каталог за финансови санкции (BKat). Извършеното нарушение от засегнатото лице се изразява в това, че на 10.03.2017г. в 13.20 часа в гр.Манхайм, а накрая и по ул.“Дуденщрасе“ /място и време на извършената проверка/, като водач на т.а. марка „Форд“ с рег. № *** *** е пуснал в движение неизправния товарен автомобил или съответно негово ремарке, като по този начин сигурността на движение по пътищата е била значително застрашена.

          Съдът констатира, че част от финансовата санкция вече е платена в решаващата държава, видно от представеното удостоверение, а именно сумата в размер на 50 Евро, поради което приспадна равностойността на изпълнената част от общото задължение в размер на 205 Евро, а именно в размер на 50 Евро с левова равностойност 97.79 лева.

След признаване на цитираното по-горе решение, същото заедно с препис от настоящото решение, незабавно след влизане в сила на последното, следва да се изпратят на органите на Националната агенция по приходите, за изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, следва незабавно да се уведоми компетентният орган на издаващата държава за настоящото решение, като копие от уведомлението следва да се изпрати на Министерство на правосъдието на Република България.

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

      

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: