РЕШЕНИЕ  

 

гр. Сливен, 10.04.2018 г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в открито съдебно заседание, проведено на десети април през две хиляди и осемнадесета година в състав;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

   ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЙОРДАНОВА

ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Пенка Спасова и прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА, като разгледа докладваното от председателя Мартин Данчев ЧНД № 178 по описа на съда за 2018 год., за да се произнесе съобрази:

 

   Производството е образувано по Европейска заповед за арест от 24.01.2014г., издадена от г-жа мг. К.Х. – прокурор в Национална прокуратура на Кралство Нидерландия, на основание Решение на Апелативен съд – Арнем - Леуварден от 14.04.2016г. с искане за задържане на българския гражданин Б.И.Б., роден на ***г***, Република България, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, и предаването му на компетентните власти на Кралство Нидерландия за изтърпяване на наказание  „лишаване от свобода“ по влязло в сила на 16.05.2017 г. решение на Апелативен съд – АрнемЛуварден от 14.04.2016 г. за деяние, осъществяващо състава на престъпление трафик на хора“ по чл.273f от Наказателния кодекс на Кралство Нидерландия.

В съдебно заседание на 05.04.2018г. исканото лице Б.И.Б. по реда на чл.45 ал.1 от ЗЕЕЗА изрази доброволно съгласие да бъде предаден на съответните власти на Кралство Нидерландия с оглед изтърпяване на наложеното му наказание  „лишаване от свобода”, по повод на което  е издадена посочената по горе ЕЗА, но без да се отказва от принципа на особеността по чл.61 от закона.

В с.з. на 10.04.2018 г. , т.е. след изтичане на тридневния срок по чл.45 ал. 2 от ЗЕЕЗА за оттегляне на даденото съгласие, исканото лице Б.И.Б. заявява, че поддържа изразеното вече от него съгласие за доброволно предаване на компетентните власти на Кралство Нидерландия във връзка с издадената спрямо него европейска заповед за арест. Неговият защитник счита, че са налице основанията за допускане изпълнението на европейската заповед за арест /ЕЗА/, като моли при изтърпяване на наказанието да бъде зачетено времето, през което Б. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест” по производството по предходна европейска заповед за арест, както и времето на задържане на лицето по настоящата европейска заповед за арест.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен дава становище, че следва да се допусне изпълнение на ЕЗА и исканото лице Б.И.Б. да бъде предаден  на компетентните власти на Кралство Нидерландия за изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”.

Сливенският окръжен съд след като се запозна с материалите по делото и съобрази становищата на страните, намира за установено следното:

                В Окръжен съд гр.Сливен на 05.04.2018г. е постъпила Европейска заповед за арест от 24.01.2014г., издадена от г-жа мг. К.Х. – прокурор в Национална прокуратура на Кралство Нидерландия, на основание Решение на Апелативен съд – Арнем - Леуварден от 14.04.2016г. с искане за задържане на българския гражданин Б.И.Б., роден на ***г***, Република България, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, и предаването му на компетентните власти на Кралство Нидерландия за изтърпяване на наказание  „лишаване от свобода“ по влязло в сила на 16.05.2017 г. решение на Апелативен съд – АрнемЛуварден от 14.04.2016 г. за деяние, осъществяващо състава на престъпление „трафик на хора“ по чл.273f от Наказателния кодекс на Кралство Нидерландия.

С определение № 32 от 05.04.2018 г. по ЧНД № 177/2018г. от описа на Окръжен съд - Сливен спрямо Б.И.Б. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража".

В съдебно заседание на 05.04.2018г. исканото лице Б.И.Б. изрази съгласието си, съответно вписано в съдебния протокол и подписано от него, да бъде предаден доброволно на съответните власти на Кралство Нидерландия във връзка с издадената спряно него европейска заповед за арест, но без да се отказва от принципа на особеността.

В с.з. на 10.04.2018 г. , т.е. след изтичане на тридневния срок по чл.45 ал. 2 от ЗЕЕЗА за оттегляне на даденото съгласие, исканото лице Б.И.Б. заявява, че поддържа изразеното вече от него съгласие за доброволно предаване на компетентните власти на Кралство Нидерландия във връзка с издадената спрямо него европейска заповед за арест.

Видно от материалите в приложеното ЧНД № 585/2011 г. по описа на СлОС с решение № 5/24.11.2011 г. е допуснато изпълнение на европейска заповед за арест издадена на 26.10.2011 г. от прокурор от прокуратурата на съдебен окръг Грьонинген, Северна Нидерландия, за предаване на компетентните власти на Кралство Нидерландия на българския гражданин Б.И.Б., с цел провеждане на наказателно преследване  по дело № 2010017162 за деяние по чл. 273f от Наказателния кодекс на Кралство Нидерландия – трафик на хора. В това производство Б.И.Б. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест” от 10.11.2011 г. до 24.11.2011 г., след което тази мярка за неотклонение е била изменена в „Задържане под стража” до фактическото предаване на лицето на компетентните власти на Кралство Нидерландия, което е станало на  02.12.2011 г.

Видно от материалите приложени по настоящото производство, европейската заповед за арест от 24.01.2018 г. е издадена с оглед предаването на Б.И.Б. за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” наложено от съдебен орган на Кралство Нидерландия. От съдържанието на тази  ЕЗА се установява, че с решение на съда Северна Нидерландия от 05.06.2014 г. Б.И.Б. е осъден след обжалването на 18 месеца лишаване от свобода, от които 6 месеца условна присъда с изпитателен срок от 2 години за престъпление по чл. 273f от НК на Кралство Нидерландия – трафик на хора, т.е. за деянието, за което е бил предаден по цитираната по-горе европейска заповед за арест от 26.10.2011 г. на прокурор от Прокуратурата на съдебен окръг Грьонинген, Северна Нидерландия.

С решение на Апелативния съд – АрнемЛеуварден от 14.04.2016 г. Б.И.Б. след обжалването е осъден на 18 месеца лишаване от свобода, от които 6 месеца условна присъда с изпитателен срок от 2 години. С решение от 16.05.2017 г. на Касационния съд - Нидерландия молбата за обжалване на цитираното по-горе решение на Апелативния съд е оставена без уважение и решението на Апелативния съд от 14.04.2016 г. е станало окончателно от 16.05.2017 г.

От представената писмена справка от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБългария към 04.04.2018 г. се установява, че по отношение на Б.И.Б. в страната няма неприключили наказателни производства.

От така установените фактически обстоятелства настоящият съдебен състав направи следните правни изводи:

Съдът намира, че са налице условията на закона за предаване на исканото лице Б.И.Б. на компетентните власти на Кралство Нидерландия за изтърпяване на наложеното му наказание лишаване от свобода по цитираното по-горе решение на Апелативния съд АрнемЛеуварден, Кралство Нидерландия.

Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и чл. 37 от ЗЕЕЗА, доколкото тя е издадена от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз във връзка с изпълнение на наложено наказание лишаване от свобода, което е за срок не по-малко от  4 месеца. Това наказание е наложено от компетентен съдебен орган за деяние, което съставлява престъпление и съгласно Наказателния кодекс на Република България – трафик на хора, за което не се изисква двойна наказуемо предвид разпоредбата на чл. 36 ал.3 т. 3 от ЗЕЕЗА.

Самата европейска заповед за арест отговаря по форма и съдържание на изискванията посочени в разпоредбата на чл. 37 от ЗЕЕЗА – издадена в писмена форма от компетентен орган на Кралство Нидерландия, придружена с превод на български език и съдържа всички данни по смисъла на чл. 37 ал. 1 т. 1-7 от ЗЕЕЗА.

Съдът намира, че не са налице както абсолютните основания по чл. 39 от ЗЕЕЗА така и факултативните основания от чл. 40 ЗЕЕЗА за отказ да се  изпълни европейската заповед за арест.

Исканото лице Б.И.Б. доброволно е изразил съгласие за предаване по реда на чл. 45 ал. 1 от ЗЕЕЗА, като съдът приложи съответно изискванията на чл. 19 ал. 1 и ал. 2 от ЗЕЕЗА. Даденото съгласие не е било оттеглено в тридневния срок по чл. 45 ал. 2 от ЗЕЕЗА. Исканото лице Б.И.Б. не е направил отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61 от ЗЕЕЗА.

На основание чл. 44 ал. 7 изречение 2 от ЗЕЕЗА съдът следва да потвърди взетата по отношение на исканото лице Б.И.Б. мярка за неотклонение „Задържане под стража” до фактическото му предаване на компетентните власти на Кралство Нидерландия.

Що се отнася до претенцията на защитата на исканото лице да бъде зачетено времето, през което  Б.И.Б. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест” респективно „Задържане  под стража” в производството по предходната европейска заповед за арест от 26.10.2011 г. /от 10.11.2011 г. до 24.11.2011 г., респективно от 24.11.2011 г. до 02.12.2011 г., както и мярка за неотклонение „Задържане под стража” по настоящото производство /от 05.04.2018 г. до фактическото предаване на лицето/, настоящият съд намира, че това зачитане не може да бъде осъществено в настоящото производство, а времето през което Б. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест” или „Задържане под стража” по което и да е от двете производства  следва да бъде съобразено от компетентните власти на Кралство Нидерландия при изпълнение на наложеното наказание лишаване от свобода.

 

Предвид изложеното и на основание чл.45 ал.З от ЗЕЕЗА Сливенският окръжен съд

 

 

РЕШИ:

 

   ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Европейска заповед за арест от 24.01.2014г., издадена от г-жа мг. К.Х. – прокурор в Национална прокуратура на Кралство Нидерландия, на основание Решение на Апелативен съд – Арнем - Леуварден от 14.04.2016г. с искане за задържане на българския гражданин Б.И.Б., роден на ***г***, Република България, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, и предаването му на компетентните власти на Кралство Нидерландия за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ по влязло в сила на 16.05.2017 г. решение на Апелативен съд – Арнем Луварден от 14.04.2016г. за деяние, осъществяващо състава на престъпление трафик на хорапо чл.273f от Наказателния кодекс на Кралство Нидерландия.

На основание чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗЕЕЗА за настоящото решение да се уведоми незабавно органа издал европейската заповед за арест.

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на исканото лице Б.И.Б. мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" до фактическото му предаване на компетентните власти на Кралство Нидерландия.

Заверен препис от влязлото в сила решение по Европейската заповед за арест ДА СЕ ИЗПРАТИ на ВКП и Министерство на правосъдието на Република България.

Решението е окончателно.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: