Р Е Ш Е Н И Е   № 9

гр. Сливен, 28.05.2018г.

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и осми май през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                              

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

            При секретаря Пенка Спасова и с участието на прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА като сложи за разглеждане ЧНД № 201 по описа за 2018 година, докладвано от съдия-докладчик Г.Нейчева,

На основание чл. 31, във вр. с чл. 16, ал.7, т.1 от ЗПИИРКОРНФС

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА Решение  № 362368347 от 21.09.2017г., влязло в сила на 14.10.2017г. издадено от Управителят на окръг Боркен, Германия, с което на българския гражданин Р.Ш.Х.  - роден на ***г., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, е наложена финансова санкция в общ размер на 99,80 евро, от които глоба - 70,00 евро, наложена за извършено нарушение по чл. 3, ал. 3, чл.49 от Правилника за движение по пътищата (StVО), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.1.4 от Федерален каталог за финансови санкции (ВКаt) и 29,80 евро – разходи по съдебното и административното производство, с левова равностойност  195,19 /сто деветдесет и пет лева и 19 стотинки/  лева.

            ИЗПРАЩА Решение № 362368347 от 21.09.2017г., влязло в сила на 14.10.2017г. издадено от Управителят на окръг Боркен /Kreis Borken Der Landratr /, Германия, ведно с препис от настоящото решение на органите на НАП за ИЗПЪЛНЕНИЕ, незабавно след влизането на последното в сила.

            Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

            ДА СЕ УВЕДОМИ компетентния орган на издаващата държава, като копие от уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

           

             

                  ЧЛЕНОВЕ:

МОТИВИ: Производството пред Окръжен съд гр.Сливен е образувано по повод на получено удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, от което е видно, че с решение № 362368347 от 21.09.2017г., влязло в сила на 14.10.2017г. издадено от Управителят на окръг Боркен /Kreis Borken Der Landratr /, Германия на засегнатото лице  Р.Ш.Х.  - роден на ***г., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, е наложена финансова санкция в размер на 99,80 евро, от които глоба - 70,00 евро, наложена за извършено нарушение по чл. 3, ал. 3, чл.49 от Правилника за движение по пътищата (StVО), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.1.4 от Федерален каталог за финансови санкции (ВКаt) и 29,80 евро – разходи по съдебното и  административното производство. Изпратеното удостоверение  /вкл. и на български език/ е  издадено по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и е по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

В с.з. представителят на Окръжната прокуратура  гр. Сливен заявява, че са налице всички изискуеми условия за признаване решението за налагане на финансовата санкция.

Засегнатото лице, редовно призовано, не се явява в съдебно заседание. 

Въз основа на наличните доказателства в делото, съдът прие за установено СЛЕДНОТО:

Засегнатото лице Р.Ш.Х. е български гражданин, с постоянен адрес *** и компетентен да разгледа делото съобразно чл. 31 вр. чл. 6 ЗПИИРКОРНФС е Окръжен съд – Сливен. 

С Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции  е представено за признаване и изпълнение Решение № 362368347 от 21.09.2017г., влязло в сила на 14.10.2017г. издадено от Управителят на окръг Боркен /Kreis Borken Der Landratr /, Германия, с което на засегнатото лице  Р.Ш.Х. е наложена финансова санкция общо в размер на 99,80 евро, от които глоба - 70,00 евро, наложена за извършено нарушение по чл. 3, ал. 3, чл. 49 от Правилника за движение по пътищата (StVО), чл. 24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.1.4 от Федерален каталог за финансови санкции (ВКаt) и 29,80 евро – разходи по съдебното и  административното производство. Левовата равностойност на сумата от 99,80 евро е 195,19 лв.

             

 

 

 

Видно от Удостоверението по чл. 4 е, че накратко изложени, обстоятелствата на извършване на нарушението от засегнатото лице са следните - като водач на товарен автомобил марка ДАФ с рег. № Р 2718 КА, движейки се в гр. Бохолт, Германия, по федерален път В473 близо до ул. „Панеманщрасе“, засегнатото лице превишило на 13.07.2017г.  в 12:00 часа  максимално допустимата скорост извън населени места с 19 км / ч., при допустима скорост: 60 км / ч. Установена скорост /след приспадане на границата на толерантност/: 79 км / ч.    

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ал. 1 т. 1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции е несъмнено, че става въпрос за решение за налагане на финансова санкция, тъй като се касае за влязъл в сила акт на несъдебен орган на държава-членка на Европейския съюз за налагане на задължение за плащане на глоба и разходи по административното производство.

От описанието на извършеното от Х. нарушение следва извод, че деянието му представлява административно нарушение според законодателството на издаващата държава, тъй като поведението му нарушава правилата за движението по пътищата и за него не се изисква двойна наказуемост /чл. 30, ал. 2, т. 1 от от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/.

Решението за налагане на финансова санкция е представено като заверено от органа, който го е издал копие и е придружено с удостоверение по образец по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено и подписано от съответния компетентен орган на издаващата държава, който е удостоверил и неговото съдържание.

От съдържанието на удостоверението е видно, че то съдържа всички реквизити предвидени както в чл.4 от цитираното по-горе Рамково решение на Съвета на Европа, така и според изискванията на приложение № 2 към Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции и съответства на решението за налагане на финансова санкция.

По повод направено в съдебно заседание изявление на съпругата на засегнатото лице, че глобата е платена и представени от нея документи, на основание  чл. 33, вр. чл. 17от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции съдът направи консултация  с компетентния орган  на издаващата държава, касаеща обстоятелството дали има плащане  на финансовата санкция. Видно от изпратения отговор № В15 – 36А 996 / 2018  от 07.05.2018г. от компетентния орган на издаващата държава, който отговаря за изпълнение на решението относно плащане на финансовата санкция, засегнатото лице не е извършило плащане в Германия на стойност 99,80 евро.

Не са налице основанията за отказ за признаване на решението, визирани в разпоредбата на чл. 35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, доколкото: няма данни срещу същото лице и за същото деяние в България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, да е издадено и/или изпълнено решение за налагане на финансови санкции; решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд, поради което не следва да се коментира въпроса за евентуално изтекла давност по българското законодателство; засегнатото лице не е с привилегия или имунитет по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяние, извършено изцяло или отчасти на територията на Република България; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро; решението е по отношение на физическо лице, което е наказателно отговорно; в удостоверението изрично е посочено, че лицето е било уведомено относно правото си да обжалва решението, както и за сроковете на обжалване.

С оглед на така констатираното по-горе, настоящият съд направи извод, че са налице визираните в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции предпоставки за признаване на решението за налагане на финансова санкция, издадено от несъдебен орган - Управителят на окръг Боркен, Германия. С решението на несъдебния орган  в решаващата държава, българският гражданин Х. е осъден да заплати глоба и направените разноски по съдебното и административното производство в общ  размер на 99,80 евро, чиято левова равностойност към датата на произнасянето на настоящата инстанция  е 195,19лв.

След признаване на цитираното по-горе решение, същото заедно с препис от настоящото решение, незабавно след влизане в сила на последното, следва да се изпратят на органите на Националната агенция по приходите за изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, следва незабавно да се уведоми компетентния орган на издаващата държава за настоящото решение като копие от уведомлението следва да се изпрати на Министерство на правосъдието на Република България.

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             

      

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: