Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №

 

Гр.Сливен, 24.04.2018 г.

 

                      В   И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А   Р  О  Д  А

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в открито съдебно заседание проведено на двадесет и четвърти април, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

                                                                      ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

                                                        

При участието на секретаря Соня Василева и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ, като сложи за разглеждане докладваното от съдия Нейчева ЧНД № 202 по описа за 2018 година на Сливенския окръжен съд,

 

На основание чл. 31, във вр. с чл. 16, ал.7, т.1 от ЗПИИРКОРНФС

 

Р Е Ш И:

            ПРИЗНАВА Решение  № 500029226566 от 28.06.2017г., влязло в сила на 27.07.2017г. на Централна служба „Глоби и парични санкции“ на Полицейски президиум Райнпфалц – гр. Шнайер, Германия, Bundesamt fur Justiz, Bonn Deutschland -  Германия, с което същият орган е наложил на българския гражданин А.А.А.  - роден на *** ***, финансова санкция в общ размер на 108,50 евро, от които глоба - 80,00 евро, наложена за извършено нарушение по чл.3, ал. 3, чл.49 от Правилника за движение по пътищата (StVО), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.1.5 от Федерален каталог за финансови санкции (ВКаt) и 28,50 евро – разходи по административното производство, с левова равностойност  212,21 /двеста и дванадесет лева и 21 стоинки/  лева.

         ИЗПРАЩА Решение № 500029226566 от 28.06.2017г., влязло в сила на 27.07.2017г. на Централна служба „Глоби и парични санкции“ на Полицейски президиум Райнпфалц – гр. Шнайер, Германия, ведно с препис от настоящото решение на органите на НАП за ИЗПЪЛНЕНИЕ, незабавно след влизането на последното в сила.

         Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

         ДА СЕ УВЕДОМИ компетентния орган на издаващата държава, като копие от уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

 

                   ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      МОТИВИ към Решение № 6 / 24.04.2018г по ЧНД № 202 / 2018г. на СлОС

Производството пред Окръжен съд гр.Сливен е образувано по повод на получено удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, от което е видно, че с решение № 500029226566 от 28.06.2017г., влязло в сила на 27.07.2017г. на Централна служба „Глоби и парични санкции“ на Полицейски президиум Райнпфалц – гр. Шнайер, Германия на засегнатото лице  А.А.А. е наложена  финансова санкция общо в размер 108,50 евро, от които  80 евро глоба, наложена за извършено нарушение по чл.3, ал. 3, чл.49 от Правилника за движение по пътищата (StVО), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.1.5 от Федерален каталог за финансови санкции (ВКаt)  и съдебни разноски  в размер на 28.50 евро. Изпратеното удостоверение  /вкл. и на български език/ е  издадено по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и е по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

В с.з. представителят на Окръжната прокуратура  гр.Сливен заявява, че са налице всички изискуеми условия за признаване решението за налагане на  финансова санкция.

Засегнатото лице, нередовно призовано, не се явява в съдебно заседание.назначеният му служебен защитник изразява становище, че няма основания да не бъде призната финансовата санкция.   

 Въз основа на наличните доказателства в делото, съдът прие за установено СЛЕДНОТО:

Засегнатото лице А.А.А.  е български гражданин, с постоянен адрес:*** и компетентен да разгледа делото съобразно чл. 31 вр. чл. 6 ЗПИИРКОРНФС е Окръжен съд – Сливен. 

С Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции   е представено за признаване и изпълнение Решение № 500029226566 от 28.06.2017г., влязло в сила на 27.07.2017г. на Централна служба „Глоби и парични санкции“ на Полицейски президиум Райнпфалц – гр. Шнайер, Германия, с което на засегнатото лице А.А.А. е наложена  финансова санкция общо в размер 108,50 евро, от които  80 евро глоба, наложена за извършено нарушение по чл.3, ал. 3, чл.49 от Правилника за движение по пътищата (StVО), чл.24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.1.5 от Федерален каталог за финансови санкции (ВКаt)  и съдебни разноски  в размер на 28.50 евро.  Левовата равностойност на сумата от 108,50 евро е 212,21 лв.

             

 

 

 

Видно от Удостоверението по чл. 4 е, че накратко изложени, обстоятелствата на извършване на нарушението от засегнатото лице са следните - като водач на товарен автомобил с рег. № СВ-1281-АТ, движейки се в землище Ландау – Годрамщайн по федерален път 10 близо до преброителен пункт по посока  гр. Пирмазенс, е  превишил на 01.02.2017г. в 19:30 часа максимално допустимата скорост  извън населени места  с 21 км/ч. /допустима скорост - 60км/ч, установена скорост – 81 км/ч/. 

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ал. 1 т. 1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции е несъмнено, че става въпрос за решение за налагане на финансова санкция, тъй като се касае за влязъл в сила акт на несъдебен орган на държава-членка на Европейския съюз за налагане на задължение за плащане на глоба и разходи по административното производство, довело до постановяване на решението. От описанието на извършеното от А. нарушение следва извод, че деянието представлява административно нарушение и по българското законодателство , а именно чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвПпоради което казусът попада  в приложното поле на чл.30 ал.1 от  Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Решението за налагане на финансова санкция е представено като заверено от органа, който го е издал копие и е придружено с удостоверение по образец по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено и подписано от съответния компетентен орган на издаващата държава, който е удостоверил и неговото съдържание.

От съдържанието на удостоверението е видно, че то съдържа всички реквизити предвидени както в чл.4 от цитираното по-горе Рамково решение на Съвета на Европа, така и според изискванията на приложение № 2 към Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции и съответства на решението за налагане на финансова санкция.

Не са налице основанията за отказ за признаване на решението, визирани в разпоредбата на чл.35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, доколкото: няма данни срещу същото лице и за същото деяние в България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, да е издадено и/или изпълнено решение за налагане на финансови санкции; решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд, поради което не следва да се коментира въпроса за евентуално изтекла давност по българското законодателство; засегнатото лице не е с привилегия или имунитет по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяние, извършено изцяло или отчасти на територията на Република България; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро; решението е по отношение на физическо лице, което е наказателно отговорно; в удостоверението изрично е посочено, че лицето е било уведомено относно правото си да обжалва решението, както и за сроковете на обжалване.

С оглед на така констатираното по-горе, настоящият съд направи извод, че са налице визираните в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции предпоставки за признаване на решението за налагане на финансова санкция, издадено от несъдебен орган - Централна служба „Глоби и парични санкции“ на Полицейски президиум Райнпфалц – гр. Шнайер, Германия. Със съдебния акт българският гражданин А. е осъден да заплати глоба и направените в хода на наказателното производство разноски в общ  размер на 108.50 евро, чиято левова равностойност към датата на произнасянето на настоящата инстанция  е 212,21лв.

След признаване на цитираното по-горе решение, същото заедно с препис от настоящото решение, незабавно след влизане в сила на последното, следва да се изпратят на органите на Националната агенция по приходите за изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, следва незабавно да се уведоми компетентния орган на издаващата държава за настоящото решение като копие от уведомлението следва да се изпрати на Министерство на правосъдието на Република България.

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               

 

 

      

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: