Р Е Ш Е Н И Е   10

 

гр. Сливен, 30.05.2018г.

 

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                     

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и прокурор Милена Радева като разгледа ЧНД № 257 по описа за 2018г., докладвано от съдията-докладчик,

 

Р Е Ш И:

 

          ПРИЗНАВА Решение № 0000114963010 от 06.11.2016г., влязло в сила на 15.11.2016г., постановено от Policijska postaja Ljubljana Siska, с което същият орган е наложил на българския гражданин Т.С.Г., роден на ***г., ЕГН **********,***, финансова санкция общо в размер на 3100 евро с левова равностойност 6 063.07лв, за нарушение по чл.25 ал.1 т.4 от ЗРМ, за което му е наложена глоба в размер на 400 евро с левова равностойност 782.32лв, за нарушение по чл.50 ал.8 от ЗВМПС, за което му е наложена глоба в размер на 500 евро с левова равностойност 977.92лв, за нарушение на чл.26 ал.7 от ЗМПС и нарушение по чл.35 ал.2 от ЗМПС, за което са му наложени глоби в размер на 500 евро с левова равностойност 977.92лв и на 500 евро с левова равностойност 977.92лв, за нарушение на чл.105 ал.3 т.4 от ЗППД, за което му е наложена глоба в размер на 1200 евро, с левова равностойност 2346.99лв.

 

          ПРИСПАДА равностойността на изпълнената част от общото задължение в размер на 3100 евро, а именно в размер на 20 евро с левова равностойност 39.12 лева.

 

          ИЗПРАЩА Решение № 0000114963010 от 06.11.2016г., влязло в сила на 15.11.2016г., постановено от Policijska postaja Ljubljana Siska, ведно с препис от настоящото решение на органите на НАП за ИЗПЪЛНЕНИЕ, незабавно след влизането на последното в сила.

 

          Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - гр.Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

 

          ДА СЕ УВЕДОМИ компетентния орган на издаващата държава, като копие от уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

           ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М    О    Т    И    В    И

 

към Решение № 10/30.05. 2018г. по ЧНД № 257/2018 г. по описа на СлОС

 

Производството пред Окръжен съд гр.Сливен е образувано по повод на получено решение на несъдебен орган на Словения – Policijska postaja Ljubljana Siska - глоба общо в размер на 3100 евро за нарушения както следва:

- за нарушение по чл.25 ал.1 т.4 от ЗРМ, за което му е наложена глоба в размер на 400 евро,

- за нарушение по чл.50 ал.8 от ЗВМПС, за което му е наложена глоба в размер на 500 евро,

- за нарушение на чл.26 ал.7 от ЗМПС и нарушение по чл.35 ал.2 от ЗМПС, за което са му наложени глоби в размер на 500 евро и на 500 евро,

- за нарушение на чл.105 ал.3 т.4 от ЗППД, за което му е наложена глоба в размер на 1200 евро.

Решението е по отношение на българския гражданин Т.С.Г., придружено с удостоверение на български език, издадено по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции. Производството е по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

В с.з. представителят на Окръжната прокуратура гр.Сливен пледира за признаване на решението на органа от Словения за налагане на финансова санкция, като решението за налагане на финансова санкция и решението на Окръжен съд - Сливен да бъде изпратено на органите на НАП за изпълнение.

Засегнатото лице Т.С.Г., редовно призован, се явява лично и с упълномощен защитник – адв.П.П.от АК Сливен. Защитникът на засегнатото лице намира, че следва да бъде призната за изпълнение, наложената на Т.Г. финансова санкция с решение на несъдебен орган на Словения за допуснато от него нарушение на ЗРМ, ЗВМПС, ЗМПС, ЗППД.

Въз основа на наличните доказателства по делото, съдът прие за установено следното:

Решение № 0000114963010 от 06.11.2016г. е влязло в сила на 15.11.2016г., постановено от Policijska postaja Ljubljana Siska. С него на българския гражданин Т.С.Г.  е наложена глоба общо в размер на 3100 евро за нарушение по чл.25 ал.1 т.4 от ЗРМ, за което му е наложена глоба в размер на 400 евро; за нарушение по чл.50 ал.8 от ЗВМПС, за което му е наложена глоба в размер на 500 евро; за нарушение на чл.26 ал.7 от ЗМПС и нарушение по чл.35 ал.2 от ЗМПС, за което са му наложени глоби в размер на 500 евро и на 500 евро; за нарушение на чл.105 ал.3 т.4 от ЗППД, за което му е наложена глоба в размер на 1200 евро.

Първото нарушение по чл.45 ал.1 т. 4 от Закона за регистрация на местоживеене /ЗРМ/, за което му е наложена глоба в размер на 400 евро, се изразява в това, че чужденците без разрешение за пребиваване или свидетелство за регистрация за престой в Република Словения, които не са настанени в обекти по чл.9 и чл.9а от ЗРМ, са длъжни да регистрират престоя си в Районното полицейско управление в срок от три дни след преминаването на границата или след промяна адреса, което Г. не е направил.

Второто нарушение по чл.50 ал.8 от Закона за водачите на МПС /ЗВМПС/, за което му е наложена глоба в размер на 500 евро, се изразява в това, че Г. е управлявал МПС в пътното движение без валидно свидетелство за управление на МПС за категорията на МПС, което е управлявал.

Третото нарушение по чл.26 ал.7 от ЗМПС и нарушение по чл.35 ал.2 от Закон за МПС /ЗМПС/, за което са му наложени глоби в размер на 500 евро и на 500 евро, се изразява в това, че Г. управлявал МПС в пътното движение без валидно разрешение за движение на МПС, с регистрационни номера на друго МПС.

Четвъртото нарушение по чл.105 ал.3 т.4 от Закона за правилата на пътното движение /ЗППД/, за което му е наложена глоба в размер на 1200 евро, което се изразява в това, че Г.  при управление на МПС е имал повече от 0.52 милиграма алкохол на литър издишан въздух.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции е несъмнено, че става въпрос за решение за налагане на финансова санкция, тъй като се касае за влязъл в сила акт на несъдебен орган на държава-членка на Европейския съюз за налагане на задължение за плащане на глоба за извършено административно нарушение /нарушение на правилата за движение и регистрация на местоживеене/. От описанието на извършеното от Г. става ясно, че той е управлявал МПС без валидно свидетелство за управление за категорията на МПС, което е управлявал, както и управлявал МПС без валидно разрешение за движение на МПС с регистрационни номера на друго МПС и при управлението му имал повече от 0.52 милиграма алкохол на литър издишан въздух. Г. е нарушил и Закона за регистрация на местоживеене, като не е регистрирал престоя си в Районното полицейско управление в срок от три дни след преминаването на границата или след промяна на адреса си.

Констатираното нарушение не е оспорено от заинтересованото лице Г. при определяне на санкцията от компетентния орган в Словения, въпреки, че е уведомен, съгласно законодателството на Словения, както и за сроковете за обжалване. В съдебно заседание засегнатото лице не оспори наложената му финансова санкция, като потвърди, че е запознат с наложените му глоби и няма претенции относно тях.

Поради  това настоящият състав на съда приема, че  Т.Г. е извършил описаните нарушения. В случая не се изисква двойна наказуемост, съгласно разпоредбата на чл.30 ал.2 т.1, вр.чл.14 ал.2 т.1-32 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, тъй като става въпрос за поведение на Г., което нарушава разпоредбите за движение по пътищата според законодателството на издаващата държава, както и деяние улесняване на незаконно влизане и пребиваване.

Решението за налагане на финансова санкция е представено като заверено копие от органа, който го е издал и е придружено с удостоверение по образец по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции. Същото е издадено и подписано от съответния компетентен орган на издаващата държава, който е удостоверил и неговото съдържание.

От съдържанието на удостоверението е видно, че то съдържа всички реквизити предвидени, както в чл.4 от цитираното по-горе Рамково решение на Съвета на Европа, така и според изискванията на приложение № 2 към Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, и съответства на решението за налагане на финансова санкция. В случая се касае за признаване на решение, влязло в сила, постановено от несъдебен орган на държава членка на Европейския съюз, отнасящо се за наложена финансова санкция от този орган на българския гражданин Т.С.Г., роден на ***г., ЕГН **********,***.

Не са налице основанията за отказ за признаване на решението, визирани в разпоредбата на чл.35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, доколкото няма данни срещу същото лице и за същото деяние в България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, да е издадено и/или изпълнено решение за налагане на финансови санкции; решението не се отнася за деяние подсъдно на български съд, поради което не следва да се коментира въпроса за евентуално изтекла давност по българското законодателство; засегнатото лице не е с привилегия или имунитет по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяние, извършено изцяло или отчасти на територията на Република България; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро; решението е по отношение на физическо лице, което е административно-наказателно отговорно; в удостоверението изрично е посочено, че производството е било писмено и лицето е било уведомено съгласно законодателството на издаващата държава за правото на обжалване и сроковете за това.

С оглед на така констатираното по-горе, настоящият състав на съда направи извод, че са налице предпоставките в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции за признаване на решението за налагане на финансова санкция, издадено от несъдебен орган - Решение № 0000114963010 от 06.11.2016г., влязло в сила на 15.11.2016г., постановено от Policijska postaja Ljubljana Siska, с което същият орган е наложил на българския гражданин Т.С.Г., роден на ***г., ЕГН **********,***, финансова санкция общо в размер на 3100 евро с левова равностойност 6 063.07лв, за нарушение по чл.25 ал.1 т.4 от ЗРМ, за което му е наложена глоба в размер на 400 евро с левова равностойност 782.32лв, за нарушение по чл.50 ал.8 от ЗВМПС, за което му е наложена глоба в размер на 500 евро с левова равностойност 977.92лв, за нарушение на чл.26 ал.7 от ЗМПС и нарушение по чл.35 ал.2 от ЗМПС, за което са му наложени глоби в размер на 500 евро с левова равностойност 977.92лв и на 500 евро с левова равностойност 977.92лв, за нарушение на чл.105 ал.3 т.4 от ЗППД, за което му е наложена глоба в размер на 1200 евро, с левова равностойност 2346.99лв.

Извършеното нарушение от засегнатото лице се изразява в това, че на 06.11.2016г. в 17.50ч. е управлявал камион марка „“Фиат Дукато 2.8“ с рег. № СЕ 1569U , на шосе Celovska cesta в посока от Шентвид към Любляна център, при което е нарушил чл.25 ал.1 т.4 от ЗРМ, чл. 50 ал.8 от ЗВМПС, чл.26.ал.7 от ЗМПС, чл.35 ла.2 от ЗМПС и чл. 105 ал.3 т.4 от ЗППД.

          Съдът констатира, че част от финансовата санкция вече е платена в решаващата държава, видно от представеното удостоверение, а именно сумата в размер на 20 евро, поради което приспадна равностойността на изпълнената част от общото задължение в размер на 3100 евро, а именно в размер на 20 евро с левова равностойност 39.12 лева.

След признаване на цитираното по-горе решение, същото заедно с препис от настоящото решение, незабавно след влизане в сила на последното, следва да се изпратят на органите на Националната агенция по приходите, за изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, следва незабавно да се уведоми компетентният орган на издаващата държава за настоящото решение, като копие от уведомлението следва да се изпрати на Министерство на правосъдието на Република България.

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

      

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: