Р Е Ш Е Н И Е   11

гр. Сливен, 29.06.2018г.

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и девети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

         

при участието на секретар Радост Гърдева и Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, като разгледа ЧНД № 331 по описа за 2018г., докладвано от съдията-докладчик,

 

Р Е Ш И:

 

          ПРИЗНАВА Решение № 1 Cs 7296 Js 4900/17 от 29.05.2017г., влязло в сила на 14.07.2017г., постановено от Районен съд Кандел, с което е наложено на българския гражданин А.К.Й., роден на ***г., ЕГН **********,***, финансова санкция общо в размер на 1311.14 евро с левова равностойност 2 564.37 лева за нарушение по реда на чл.315в ал.1 т.1а, ал.3 т.2 и чл.21 ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата и чл.52 от Наказателния закон.

          ИЗПРАЩА Решение № 1 Cs 7296 Js 4900/17 от 29.05.2017г., влязло в сила на 14.07.2017г., постановено от Районен съд Кандел, ведно с препис от настоящото решение на органите на НАП за ИЗПЪЛНЕНИЕ, незабавно след влизането на последното в сила.

          Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - гр.Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

          ДА СЕ УВЕДОМИ компетентния орган на издаващата държава, като копие от уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

           ЧЛЕНОВЕ:

М    О    Т    И    В    И

 

към Решение № 11/29.06.2018г. по ЧНД № 331/2018г. по описа на СлОС

 

Производството пред Окръжен съд гр.Сливен е образувано по повод на получено решение на съдебен орган на Германия, а именно Районен съд Кандел, с което е наложена глоба в размер на 1311.14 евро за нарушение по реда на чл.315 ал.1 т.1а, ал.3 т.2 и чл.21 ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата и чл.52 от Наказателния закон по отношение на българския гражданин А.К.Й., придружено с удостоверение на български език, издадено по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Производството е по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

В с.з. представителят на Окръжната прокуратура гр.Сливен пледира за признаване на решението на съдебния орган от  Германия за налагане на финансова санкция.

Засегнатото лице А.К.Й., редовно призован, се явява лично. Изразява съгласие с решението, с което му е наложена глоба в Германия и желае да си плати същата.

Въз основа на наличните доказателства по делото, съдът прие за установено следното:

Решение № 1 Cs 7296 Js 4900/17 от 29.05.2017г. е влязло в сила на 14.07.2017г., постановено от Районен съд Кандел. С него на българския гражданин А.К.Й. е наложена глоба в размер на 1000 евро и 311.14 евро разходи по съдебното и административното производство, които са довели до решението. Нарушението на засегнатото лице Й. се изразява в това, че излага на опасност участниците в движението по пътищата по непредпазливост, което се санкционира по реда на чл.315в ал.1 т.1а, ал.3 т.2 и чл.21 ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата, както и чл.52 от Наказателния закон.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции е несъмнено, че става въпрос за решение за налагане на финансова санкция, тъй като се касае за влязъл в сила акт на съдебен орган на държава-членка на Европейския съюз за налагане на задължение за плащане на глоба за извършено наказуемо деяние по нейния национален закон /нарушение на правилата за движение/. От описание на извършеното става ясно, че Й. на 21.03.2017г. в 21.45 часа е управлявал небрежно превозно средство с български регистрационен № РР1029ВС в движението по пътищата, въпреки че в следствие на употребата на алкохолни напитки или други опияняващи средства не е бил в състояние да управлява сигурно автомобила. Същият се е движил по ул.“Ханс-Мартин-Шлайер-щрасе“, идвайки от бензиностанцията на фирма Esso, към вход на федерален път В9. Поради неспособността да управлява МПС въз основа на консумацията на алкохол, той е изгубил контрол над МПС си при завой наляво, навлизайки в В9, като автомобилът се е подхлъзнал в транспортния остров, при което е възникнала щета на чужда вещ, възлизаща на 2396 евро. При това той е трябвало да забележи, че поради консумацията на алкохол не е бил в състояние да управлява МПС. Установената концентрация на алкохол в кръвта му е възлизала в 23.15 часа на 1.14 промила. Съвкупно с първото деяние засегнатият е управлявал умишлено МПС, въпреки че не е притежавал необходимото за целта свидетелство за управление на МПС. Въз основа на поведението си засегнатото лице се е оказало негодно да управлява МПС.

Констатираното нарушение не е оспорено от заинтересованото лице Й. при определяне на санкцията от компетентния орган в Германия, въпреки, че е уведомен, съгласно законодателството на Германия, както и за сроковете за обжалване. Поради  това настоящият състав на съда приема, че  Й. е извършил описаното нарушение. В случая не се изисква двойна наказуемост, съгласно разпоредбата на чл.30 ал.2 т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, тъй като става въпрос за поведение на Й., което нарушава разпоредбите за движение по пътищата според законодателството на издаващата държава, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС, както и разпоредбите относно опасни товари.

Решението за налагане на финансова санкция е представено като заверено копие от органа, който го е издал и е придружено с удостоверение по образец по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Същото е издадено и подписано от съответния компетентен орган на издаващата държава, който е удостоверил и неговото съдържание.

От съдържанието на удостоверението е видно, че то съдържа всички реквизити предвидени, както в чл.4 от цитираното по-горе Рамково решение на Съвета на Европа, така и според изискванията на приложение № 2 към Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, и съответства на решението за налагане на финансова санкция. В случая се касае за признаване на решение, влязло в сила, постановено от съдебен орган на държава членка на Европейския съюз, отнасящо се за наложена финансова санкция от този орган на българския гражданин А.К.Й., роден на ***г., ЕГН **********,***.

Не са налице основанията за отказ за признаване на решението, визирани в разпоредбата на чл.35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, доколкото няма данни срещу същото лице и за същото деяние в България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, да е издадено и/или изпълнено решение за налагане на финансови санкции; решението не се отнася за деяние подсъдно на български съд, поради което не следва да се коментира въпроса за евентуално изтекла давност по българското законодателство; засегнатото лице не е с привилегия или имунитет по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяние, извършено изцяло или отчасти на територията на Република България; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро; решението е по отношение на физическо лице, което е административно-наказателно отговорно; в удостоверението изрично е посочено, че производството е било писмено и лицето е било уведомено съгласно законодателството на издаващата държава за правото на обжалване и сроковете за това.

С оглед на така констатираното по-горе, настоящият състав на съда направи извод, че са налице предпоставките в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции за признаване на решението за налагане на финансова санкция, издадено от съдебен орган – Решение № 1 Cs 7296 Js 4900/17 от 29.05.2017г., влязло в сила на 14.07.2017г., постановено от Районен съд Кандел, с което е наложено на българския гражданин А.К.Й., роден на ***г., ЕГН **********,***, финансова санкция общо в размер на 1311.14 евро с левова равностойност 2 564.37 лева за нарушение по реда на чл.315в ал.1 т.1а, ал.3 т.2 и чл.21 ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата и чл.52 от Наказателния закон.

Извършеното нарушение от засегнатото лице се изразява в това, че на 21.03.2017г. в 21.45 часа е управлявал небрежно превозно средство с български регистрационен № РР1029ВС в движението по пътищата, въпреки че в следствие на употребата на алкохолни напитки или други опияняващи средства не е бил в състояние да управлява сигурно автомобила. Същият се е движил по ул.“Ханс-Мартин-Шлайер-щрасе“, идвайки от бензиностанцията на фирма Esso, към вход на федерален път В9. Поради неспособността да управлява МПС въз основа на консумацията на алкохол, той е изгубил контрол над МПС си при завой наляво, навлизайки в В9, като автомобилът се е подхлъзнал в транспортния остров, при което е възникнала щета на чужда вещ, възлизаща на 2396 евро. При това той е трябвало да забележи, че поради консумацията на алкохол не е бил в състояние да управлява МПС. Установената концентрация на алкохол в кръвта му е възлизала в 23.15 часа на 1.14 промила. Съвкупно с първото деяние засегнатият е управлявал умишлено МПС, въпреки че не е притежавал необходимото за целта свидетелство за управление на МПС. Въз основа на поведението си засегнатото лице се е оказало негодно да управлява МПС.

          След признаване на цитираното по-горе решение, същото заедно с препис от настоящото решение, незабавно след влизане в сила на последното, следва да се изпратят на органите на Националната агенция по приходите, за изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, следва незабавно да се уведоми компетентният орган на издаващата държава за настоящото решение, като копие от уведомлението следва да се изпрати на Министерство на правосъдието на Република България.

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

      

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: