РЕШЕНИЕ№12

 

гр.Сливен, 02.07.2018г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в открито съдебно заседание на втори юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                              

при участието на секретар Пенка Спасова и окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, сложи на разглеждане докладваното от съдията-докладчик ЧНД № 344 по описа за 2018г.

Производството е образувано по Европейска заповед за арест, издадена на 17.04.2018г. от Окръжен съдия /Магистратски съд/, заседаващ в Магистратския съд в Уестминстър по наказателно производство, водено за престъпление по Параграф 91/1//а/ от Закона за сексуалните престъпления от 2003г. срещу Д.Р. -Х., живущ ***. представителят на ОП – Сливен изразява становище, че искането е неоснователно и не следва да бъде уважено. Заявява че ЕЗА не отговаря на условията, визирани в чл.36 от ЗЕЕЗА – налице са основания за отказ. Предлага да не бъде допуснато изпълнението на процесната европейска заповед за арест.

Защитата на исканото лице моли да не бъде допуснато изпълнението на европейската заповед за арест по отношение на британския гражданин Д. -Х..

Сливенският окръжен съд след като се запозна с материалите по делото и съобрази становищата на страните, намира за установено следното:

В Окръжна прокуратура - Сливен е получена Европейска заповед за арест издадена на 17.04.2018г. от Окръжен съдия /Магистратски съд/, заседаващ в Магистратския съд в Уестминстър по наказателно производство, водено за престъпление по Параграф 91/1//а/ от Закона за сексуалните престъпления от 2003г. срещу Д.Р. -Х., живущ ***.

На исканото лице Д.Р. -Х. с определение от 28.06.2018г. по ЧНД № 335/2018г. на СлОС е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

От съдържанието на тази заповед е видно, че искането е във връзка с предаването на британския гражданин Д. -Х. с цел провеждане на наказателно преследване за деяние, осъществяващо състава на Параграф 91/1//а/ от Закона за сексуалните престъпления от 2003г.

От така установените фактически обстоятелства настоящият съдебен състав направи следните правни изводи:

Сливенският окръжен съд намира, че не са налице условията за предаване на исканото лице Д.Р. -Х., визирани в разпоредбата на чл.36 от ЗЕЕЗА. ЕЗА е издадена за деяние, което не съставлява престъпление по българското законодателство. Деянието, за което е издадена ЕЗА не е включено в списъка на престъпленията по чл.36 ал.3 от ЗЕЕЗА, за които не се изисква двойна наказуемост. Действително, в ЕЗА е посочено, че деянието, за което ЕЗА е издадена в издаващата държава – Великобритания, е наказуемо с максимална продължителност пет години лишаване от свобода. Но съобразявайки разпоредбата на чл.36 ал.2 от ЗЕЕЗА, е задължително деянието, за което е издадена заповедта да съставлява престъпление и по законодателството на Република България. Посоченото в искането на ОП Сливен, че описаното деяние в ЕЗА следва да се квалифицира по чл.272 от българския НК, не е съвсем точно. Текстът на деянието по чл.272 от НК изисква наличие на забрана лицето да напуска населеното място, установена по надлежния административен ред. Приложената по делото ЕЗА не определя наличие на такава забрана по отношение на исканото лице Д.Р. -Х.. В нея е описано, че исканото лице в 3-дневен срок след освобождаването от затвора, не е регистрирало лични данни в полицейския участък, както се изисква по Параграф 83 от Закона за сексуалните престъпления от 2003г. Малко по-горе в ЕЗА при описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, се посочва, че исканото лице е извършило престъпление по Параграф 91/1/ /а/ от Закона за сексуалните престъпления от 2003г., тъй като не е регистрирал своя адрес и други данни в полицейския участък до 3 дни след освобождаването си от затвора, както законът изисква. Такова деяние, съобразно българският НК, не съставлява престъпление по законодателството на Република България, поради което не са изпълнени императивните изисквания на разпоредбата на чл.36 ал.2 от ЗЕЕЗА и не следва да се уважава искането на ОП Сливен за привеждане в изпълнение на ЕЗА, издадена на 17.04.2018г. от Окръжен съдия, заседаващ в Магистратския съд в Уестминстър по отношение на британския гражданин Д.Р. -Х..

Поради това съдът намира, че е безпредметно обсъждане на другите изисквания на ЗЕЕЗА, а именно посочени в разпоредбата на чл.37 и чл.39  от ЗЕЕЗА, както и основанията за отказ по чл.40 от ЗЕЕЗА и за отлагане на изпълнението или за условно изпълнение на заповедта по чл.52 от ЗЕЕЗА.

Съобразявайки изложеното съдът не допуска изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 17.04.2018г. от Окръжен съдия /Магистратски съд/, заседаващ в Магистратския съд в Уестминстър по наказателно производство, водено за престъпление по Параграф 91/1//а/ от Закона за сексуалните престъпления от 2003г. срещу Д.Р. -Х., тъй като не отговаря на условията по чл.36 ал.2 от ЗЕЕЗА.

На основание чл.44 ал.9 от ЗЕЕЗА, съдът следва служебно да се произнесе относно взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на исканото лице -Х.. Предвид недопускане на изпълнение на ЕЗА, то следва да отмени мярката за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на исканото лице Д.Р. -Х..

Следва да се уведоми незабавно издаващия орган Окръжен съдия /Магистратски съд/, заседаващ в Магистратския съд в Уестминстър. Следва заверен препис от влязлото в сила решение по ЕЗА да се изпрати на ВКП на Република България и на Министерство на правосъдието на Република България. 

Предвид изложеното и на основание чл.44 от ЗЕЕЗА, Сливенският окръжен съд

РЕШИ:

 

НЕ ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Европейска заповед за арест, издадена на 17.04.2018г. от Окръжен съдия /Магистратски съд/, заседаващ в Магистратския съд в Уестминстър по наказателно производство, водено за престъпление по Параграф 91/1//а/ от Закона за сексуалните престъпления от 2003г. срещу Д.Р. -Х., живущ ***.

 

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на исканото лице Д.Р. -Х., роден на ***г., във връзка с Европейска заповед за арест, издадена на 17.04.2018г. от Окръжен съдия /Магистратски съд/, заседаващ в Магистратския съд в Уестминстър по наказателно производство, водено срещу Д.Р. -Х. за престъпление по Параграф 91/1//а/ от Закона за сексуалните престъпления от 2003г.

 

Решението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на незабавно изпълнение.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ незабавно издаващия орган Окръжен съдия /Магистратски съд/, заседаващ в Магистратския съд в Уестминстър.

 

Заверен препис от влязлото в сила решение по Европейската заповед за арест ДА СЕ ИЗПРАТИ на ВКП на Република България и на Министерство на правосъдието на Република България. 

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 5-дневен срок, считано от днес, пред БАС.                                                                

                                                      

           

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                               

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: