Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 13

 

гр.Сливен, 30.08.2018 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

    Сливенският окръжен съд, наказателна колегия, в публично заседание проведено на  тридесети август през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

         ЧЛЕНОВЕ: РАДКА ДРАЖЕВА

                                  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

    при участието на секретаря Мария Тодорова и в присъствието на окръжния прокурор Пламен Стефанов, като разгледа докладваното от председателя ЧНД № 435 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по предложение на Окръжна прокуратура гр.Сливен, с което е поискано да бъде приведено  в изпълнение наказанието лишаване от свобода по отношение на М.В.П., определено с влязлата в законна сила на 23.05.2018г. присъда по дело № 16-054609-18/65193874-UV0201г. на съда на Средна Холандия, гр.Лелисдад, с която същата  е призната за виновна за четири деяния „кражба" и й е наложено наказание лишаване от свобода в затвор за 6 месеца, като бъдат решени следните въпроси: на кои текстове от Наказателния кодекс на Република България съответства извършеното престъпление и какво наказание осъдената следва да изтърпи; при какъв режим следва да се изтърпи наложеното наказание лишаване от свобода.

Към предложението са представени: заверено копие на влязло в сила на 21.08.2018г.  решение № 59/15.08.2018г. по ЧНД № 277/18г. по описа на Окръжен съд гр.Добрич; копие от записки относно устно произнесена присъда на холандски и български език /по същество мотиви към присъдата/ и справка за съдимост на М.В.П..

В с.з. пред окръжния съд представителят на Окръжна прокуратура гр.Сливен заявява, че поддържа направеното предложение и моли същото да бъде уважено. Счита, че са налице законовите основания за привеждане в изпълнение на наложеното на осъдената М.П. от холандския съд наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, за което следва да бъде определен първоначален общ режим на изтърпяване. Обосновава извод, че деянието на П. следва да бъде квалифицирано като обикновена кражба извършена в съучастие и в условията на продължавано престъпление т.е. по чл.194 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК. Предлага да бъде зачетено времето, през което П. е била задържана на територията на Република България във връзка с издадената спрямо нея европейска заповед за арест т.е. от 09.08.2018г.

Осъдената М.В.П., лично и чрез служебния си защитник в с.з., не оспорва предложението на Окръжна прокуратура гр.Сливен да бъде приведено в изпълнение наложеното й от холандския съд наказание шест месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в България и при първоначален общ режим, като бъде зачетено задържането й във връзка с издадената по отношение на нея европейска заповед за арест. Изразява се съгласие и с предложената правна квалификация на деянието й, както и с размера на наказанието лишаване от свобода, което следва да бъде търпяно.

          Сливенският окръжен съд за да се произнесе съобрази следното:

С решение № 59/15.08.2018г. постановено по ЧНД № 277/2018г. по описа на Окръжен съд гр.Добрич, в сила от 21.08.2018г. по реда на чл.44 от ЗЕЕЗА, е постановен отказ да бъде изпълнена издадената от Кралство Нидерландия европейска заповед за арест по отношение на М.В.П. и е прието да се приведе в изпълнение наложеното й наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с присъда № 16-054557-18/07.05.2018 г., влязла в сила на 23.05.2018 г. на съда на Средна Холандия, гр.Лелисдад.

Според съдържанието на присъдата на холандския съд, влязла в сила на 23.05.2018г., М.П. е призната за виновна за четири престъпни деяния „кражба", извършени в периода от 03.08.2017г. до 16.08.2017г. и в съучастие с други лица, квалифицирани като престъпление по чл.36f, чл.57, чл.310, чл.311 от Наказателния кодекс на Кралство Нидерландия и й е наложено наказание лишаване от свобода в затвор за срок от шест месеца.

М.П. е задържана от 11.15 часа на 09.08.2018г. в изпълнение на Европейска заповед за арест с постановление на прокурор за срок от 72 часа, впоследствие след искане на прокуратурата с определение от 10.08.2018 г. на Окръжен съд гр.Добрич е взета по отношение на нея постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража".

При привеждане в изпълнение на наложеното с присъдата на холандския съд наказание лишаване от свобода, в съответствие с разпоредбата на чл.457 ал.3 от НПК следва да се приеме, че деянието от нидерландския наказателен закон, за който е била осъдена българската гражданка М.П. съответства на престъплението, регламентирано в материално-правната норма на чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 от българския НК, тъй като в приложените записки относно устно произнесена присъда /по същество мотиви към присъдата/ е посочено, че в посочения по-горе период П. е извършила четири отделни деяния „кражба“ в съучастие с други лица. В българския НК за това деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до 8 години.

Наложеното на осъдената М.П. с присъдата на холандския съд наказание от шест месеца лишаване от свобода не надвишава максималния срок на наказанието лишаване от свобода, предвидено за съответното престъпление в цитираната по-горе норма от българския НК, с оглед на което и в съответствие  с разпоредбата на чл.457 ал.4 изр.1 от НПК не следва да се редуцира размера на наложеното на осъдената българска гражданка с цитираната по-горе чуждестранна присъда наказание от шест месеца лишаване от свобода.

Видно от приложената справка за съдимост, М.П. е осъждана с присъда № 248/27.09.2016 г. по НОХД № 1256/16 г. на Районен съд - Пловдив, влязла в сила на 13.10.2016 г. за престъпление по чл.194 ал.З вр. ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.5 от НК на „обществено порицание". Доколкото осъждането на П. е като непълнолетна, на основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС следва да бъде определен първоначален общ режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание шест месеца лишаване от свобода.

В съответствие с чл.457 ал.5 от НПК от наложеното наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода следва да се приспадне времето, през което М.П. е била задържана на територията на Република България във връзка с изпълнението на европейска заповед за арест от 11.15 часа на 09.08.2018г. Задържането е станало с постановление на Окръжна прокуратура гр.Добрич от същата дата считано от 11.15 часа на 09.08.2018г. за срок до 72 часа, като впоследствие е била взета постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража" с определение от 10.08.2018г. на Окръжен съд гр.Добрич.

По делото липсват доказателства М.П. да е била задържана в Кралство Нидерландия, поради което такова задържане не следва да се приспада. Същевременно, няма пречка, ако впоследствие бъдат представени доказателства, приспадането да бъди извършено от прокурора в хода на изпълнение на наложеното наказание.

Приспадането следва да бъде до привеждане в изпълнение на наказанието, определено с настоящото решение.

Ръководен от изложеното и на основание чл.44 ал.11 от ЗЕЕЗА във вр. с чл.457 ал.2 и сл. от НПК, съдът

 

Р  Е  Ш   И   :

ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието лишаване от свобода наложено на българската гражданка М.В.П. с ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Добрич, с постоянен и настоящ адрес ***, определено с присъда от 07.05.2017 г., влязла в сила на 23.05.2017 г., на съда на Средна Холандия, гр. Лелистад, по дело пр.№ 16-054557-18, пор.№ 4, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА за престъпление по чл.36f, чл. 57, чл. 310, чл. 311 от Наказателния кодекс на Кралство Нидерландия, съответстващо на престъпление по чл. 194 ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от Наказателния кодекс на Република България, извършено в периода от 03.08.2017 г. до 16.08.2017 г.

На основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ месеца.

На основание чл. 475 ал. 5 от НПК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което М.В.П. е била задържана на територията на Република България, считано от  09.08.2018 г. до привеждане в изпълнение на наказанието по настоящото решение.

 

ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Окръжна прокуратура – Сливен за изпълнение.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 5-дневен срок от днес пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

               ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                       2.