Р Е Ш Е Н И Е   № 16

гр. Сливен, 10.09.2018г.

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на десети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:       

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

МЛ.С.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

            При секретаря М. ТОДОРОВА и с участието на прокурор КРАСИМИР МАРИНОВ, като сложи за разглеждане ЧНД № 445 по описа за 2018 година, докладвано от съдия-докладчик Г.Нейчева,

На основание чл. 31, във вр. с чл. 16, ал.7, т.1 от ЗПИИРКОРНФС

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА Решение  № 116274581 от 14.06.2017г., влязло в сила на 23.06.2017г. издадено от Полицейски орган - Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения с което на българската гражданка М.В.Т. - родена на ***г., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора – Сливен, е наложена финансова санкция - глоба размер на 500,00 евро за нарушаване на чл. 118, ал. 2 от Закона за чужденците и извършване на нарушение по чл. 147, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците, с левова равностойност  977,92 /деветстотин седемдесет и седем лева и 92 стотинки/ лева.

            ИЗПРАЩА Решение  № 116274581 от 14.06.2017г., влязло в сила на 23.06.2017г. издадено от Полицейски орган - Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения, ведно с препис от настоящото решение на органите на НАП за ИЗПЪЛНЕНИЕ, незабавно след влизането на последното в сила.

            Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

            ДА СЕ УВЕДОМИ компетентния орган на издаващата държава, като копие от уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

         

            ЧЛЕНОВЕ:

 

МОТИВИ: Производството пред Окръжен съд гр.Сливен е образувано по повод на получено удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, от което е видно, че с решение Решение  № 116274581 от 14.06.2017г., влязло в сила на 23.06.2017г. издадено от Полицейски орган - Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения на засегнатото лице  М.В.Т.  - родена на ***г., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора – Сливен е наложена финансова санкция в размер на 500,00 евро за нарушаване на чл. 118, ал. 2 от Закона за чужденците и извършване на нарушение по чл. 147, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците. Изпратеното удостоверение  /вкл. и на български език/ е  издадено по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и е по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

В с.з. представителят на Окръжната прокуратура  гр. Сливен счита, че са налице всички изискуеми условия за признаване решението за налагане на финансовата санкция.

Засегнатото лице Т., редовно призована, се явява лично в съдебно заседание и заявява, че не знае за наложената финансова санкция.

Назначеният й служебен защитник изразява становище, че Решението  е влязло в сила и следва да бъде признато и изпълнено по българското законодателство. 

Въз основа на наличните доказателства в делото, съдът прие за установено СЛЕДНОТО:

Засегнатото лице М.В.Т. е българска гражданка, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем се намира в в Затвора – Сливен и компетентен да разгледа делото съобразно чл. 31 вр. чл. 6 ЗПИИРКОРНФС е Окръжен съд – Сливен. 

С Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции  е представено за признаване и изпълнение Решение  № 116274581 от 14.06.2017г., влязло в сила на 23.06.2017г. издадено от Полицейски орган - Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения, с което на засегнатото лице  М.В.Т. е наложена финансова санкция в размер на 500,00 евро, представляваща  глоба за  нарушаване на чл. 118, ал. 2 от Закона за чужденците и извършване на нарушение по чл. 147, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците. Левовата равностойност на сумата от 500,00 евро е 977,92 лв.

             

 

 

 

Видно от Удостоверението по чл. 4 е, че накратко изложени, обстоятелствата на извършване на нарушението от засегнатото лице са следните: на 13.06.2017г. около 20:00 часа Т. е влязла в Република Словения, идвайки от Република Италия без да притежава необходимите документи за влизане в държавата /лична карта или паспорт/. Била е проверена на 14.06.2017г. в 10:05 часа в парка в гр. Любляна, при което се е легитимирала с копие на личната си карта, издадена в България с № 644089214, която била изгубила в Италия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ал. 1 т. 1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции е несъмнено, че става въпрос за решение за налагане на финансова санкция, тъй като се касае за влязъл в сила акт на несъдебен орган на държава-членка на Европейския съюз за налагане на задължение за плащане на глоба.

От описанието на извършеното от Т. нарушение следва извод, че деянието представлява административно нарушение и по българското законодателство, а именно чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България /“ Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен паспорт или заместващ го документ за пътуване, както и виза, когато такава се изисква“/, наказуемо с предвиденото в чл. 52, ал. 1 от същия закон административно наказание, поради което казусът попада  в приложното поле на чл.30 ал.1 от  Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.  

Решението за налагане на финансова санкция е представено като заверено от органа, който го е издал копие и е придружено с удостоверение по образец по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено и подписано от съответния компетентен орган на издаващата държава, който е удостоверил и неговото съдържание.

От съдържанието на удостоверението е видно, че то съдържа всички реквизити предвидени както в чл.4 от цитираното по-горе Рамково решение на Съвета на Европа, така и според изискванията на приложение № 2 към Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции и съответства на решението за налагане на финансова санкция. 

Не са налице основанията за отказ за признаване на решението, визирани в разпоредбата на чл. 35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, доколкото: няма данни срещу същото лице и за същото деяние в България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, да е издадено и/или изпълнено решение за налагане на финансови санкции; решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд, поради което не следва да се коментира въпроса за евентуално изтекла давност по българското законодателство; засегнатото лице не е с привилегия или имунитет по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяние, извършено изцяло или отчасти на територията на Република България; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро; решението е по отношение на физическо лице, което е наказателно отговорно; в удостоверението изрично е посочено, че лицето е било уведомено относно правото си да обжалва решението, както и за сроковете на обжалване.

С оглед на така констатираното по-горе, настоящият съд направи извод, че са налице визираните в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции предпоставки за признаване на решението за налагане на финансова санкция, издадено от несъдебен орган - Полицейски орган - Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения. С решението на несъдебния орган  в решаващата държава, българската гражданка М.В.Т. е осъдена да заплати глоба в  размер на 500,00 евро, чиято левова равностойност към датата на произнасянето на настоящата инстанция  е 977,92лв.

След признаване на цитираното по-горе решение, същото заедно с препис от настоящото решение, незабавно след влизане в сила на последното, следва да се изпратят на органите на Националната агенция по приходите за изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, следва незабавно да се уведоми компетентния орган на издаващата държава за настоящото решение като копие от уведомлението следва да се изпрати на Министерство на правосъдието на Република България.

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             

      

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: