Р Е Ш Е Н И Е  18

 

гр. Сливен, 08.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на осми октомври, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   МАРТИН ДАНЧЕВ

                                                        ЧЛЕНОВЕ: РАДКА ДРАЖЕВА

                                                                  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

         При участието на секретаря Елена Христова и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ, като сложи за разглеждане ЧНД № 499 по описа за 2018 година, докладвано от съдия-докладчик Мартин Данчев,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА Решение  № 116994444 от 28.08.2017г., влязло в сила на 06.09.2017г., издадено от Полицейски орган - Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения с което на българската гражданка М.В.Т. - родена на ***г., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора – Сливен, е наложена финансова санкция - глоба размер на 100,00 евро за нарушаване на чл.147, ал. 2 от Закона за чужденците, с левова равностойност  195,58 /сто деветдесет и пет лева и 58 стотинки/ лева.

         ИЗПРАЩА Решение  № 116994444 от 28.08.2017г., влязло в сила на 06.09.2017г., издадено от Полицейски орган - Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения, ведно с препис от настоящото решение на органите на НАП за ИЗПЪЛНЕНИЕ, незабавно след влизането на последното в сила.

         Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

         ДА СЕ УВЕДОМИ компетентния орган на издаващата държава, като копие от уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България. 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ

 

М    О    Т    И    В    И  към решение № 18/08.10.2018г. по чнд № 499/2018г. на СлОС

 

Производството пред Окръжен съд гр.Сливен е образувано по повод на получено по компетентност от Окръжен съд гр.Кюстендил искане за признаване и изпълнение на решение на несъдебен орган – Полицейски орган Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения за налагане на финансова санкция – глоба в размер на 100.00 евро за нарушаване на чл.147 ал.2 от Закона за чужденците на Република Словения по отношение на българската гражданка М.В.Т. - родена на ***г., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора – Сливен. Искането е придружено с удостоверение /включително преведено на български език/ издадено по смисъла на чл. 4  от Рамково решение 2005/214/ПВР  на Съвета на Европа от  24.02.2005г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане  и решения за налагане на финансови санкции, както и с копие от акта на несъдебния орган.

В с.з представителят на Окръжна прокуратура гр.Сливен  заявява, че не са налице основания, поради които да бъде отказано признаване на решението на органа на Република Словения  за налагане на финансова санкция, поради което предлага съдът да постанови акт, с което да признае това решение, както и същото да се изпрати за изпълнение на органите на НАП на Република България.

Засегнатото лице М.В.Т., редовно призована, се явява лично в с.з пред Окръжния съд. Тя и служебният и защитник не оспорват искането за признаване на решението на органа на Република Словения и за превеждането му в изпълнение.  Заявяват, че считат искането за основателно и се присъединява към становището на представителя на Окръжна прокуратура, като изразява съгласието си решението да бъде признато от настоящия съд за основателно и да бъде изпратено за изпълнение от органите на НАП.

Въз основа на наличните доказателства по делото, съдът прие за установено следното:

С решение № 116994444 от 28.08.2017г., влязло в сила на 06.09.2017г., издадено от Полицейски орган - Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения, на българската гражданка М.В.Т. е наложена финансова санкция в размер на 100.00 евро, представляваща  глоба за  нарушаване на чл.147 ал.2 от Закона за чужденците на Република Словения.

 Засегнатото лице М.В.Т. е българска гражданка, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем се намира в Затвора гр.Сливен и компетентен да разгледа делото съобразно чл.31 вр. чл. 6 от ЗПИИРКОРНФС е Окръжен съд гр.Сливен.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансова санкции,  е несъмнено, че става въпрос за решение за налагане на финансова санкция, тъй като се касае за влязъл в сила акт на несъдебен орган на държава членка на Европейския съюз за налагане на задължение за плащане на глоба за извършено административно нарушение – неуведомяване на съответния орган за загубен документ за самоличност.

От описанието в удостоверението на извършеното от М.В.Т. става ясно, че на 28.08.2017г. в 09.35 часа в гр.Любляна, Република Словения тя е била проверена от органите на полицията и се установило, че не е уведомила съответните органи затова, че е изгубила паспорта си, което е станало преди няколко седмици. Това деяние представлява административно нарушение и по българското законодателство, доколкото в разпоредбата на чл.30 от Закона за чужденците в Република България изрично е предвидено, че: „Чужденец, чийто паспорт или заместващ го документ за пътуване е изгубен или унищожен, е длъжен незабавно да уведоми за това службите за административен контрол на чужденците.“ Деянието е наказуемо с предвиденото в чл.49 ал.1 т.4 от цитирания закон административно наказание, поради което казусът попада  в приложното поле на чл.30 ал.1 от  Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. 

Решението за налагане на финансова санкция е представено като заверено от органа, който го е издал копие и е придружено с удостоверение по образец по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено и подписано от съответния компетентен орган на издаващата държава, който орган  е удостоверил и неговото съдържание.

От съдържанието на удостоверението е видно, че то съдържа необходимите реквизити предвидени както в чл.4 от цитираното по-горе Рамково решение на Съвета на Европа, така и според изискванията на приложение 2 към Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции и то съответства на решението за налагане на финансова санкция.

Наложеното от несъдебния орган на искащата държава наказание глоба представлява финансова санкция по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 и т.3 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Що се касае до самоличността на лицето посочено в удостоверението и решението, несъмнено е, че това е засегнатото лице М.В.Т., което обстоятелство не се оспорва от самото засегнато лице.

Не са налице основанията за отказ за признаване на решението, визирани в разпоредбата на чл.35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, доколкото няма данни срещу същото лице и за същото деяние в България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата да е издадено и/или изпълнено решение за налагане на финансови санкции; решението не се отнася за деяние подсъдно на български съд, поради което не следва да се коментира въпроса за евентуално изтекла давност на българското законодателство; засегнатото лице не е с привилегия или имунитет по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяние, извършено изцяло или отчасти на територията на Република България; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро; решението е по отношение на физическо лице, което е наказателно отговорно; в удостоверението изрично е посочено, че производството е било писмено и лицето е било уведомено съгласно законодателството на издаващата държава за правото на обжалване и сроковете за това, както и че не се е явило лично на делото. Освен това, органът издал удостоверението е посочил изрично, че в изпълняващата държава не е постановявано решение срещу същото лице, както и че няма такова решение, което е изпълнено в държава, различна от решаващата или изпълняващата.

Ръководен от  констатираното по-горе, настоящият съд направи извод, че са налице предпоставките в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции за признаване на решението за налагане на финансова санкция, издадено от несъдебен орган - Полицейски орган Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Словения за налагане на финансова санкция – глоба в размер на 100.00 евро за нарушаване на чл.147 ал.2 от Закона за чужденците на Република Словения по отношение на българската гражданка М.В.Т..

Равностойността на наложената финансова санкция общо в размер 100,00 евро към датата на извършване на административното нарушение /а и към датата на постановяване на решението/ възлиза на 195,58 лв.

След признаване на цитираното по-горе решение, същото заедно с препис от настоящото решение, незабавно след влизане в сила на последното, следва да се изпратят на органите на Националната агенция по приходите за изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, следва незабавно да се уведоми компетентният орган на издаващата държава за настоящото решение, като копие от уведомлението следва да се изпрати на Министерство на правосъдието на Република България.

 

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                ЧЛЕНОВЕ: