Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Сливен, 02.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на втори ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЙОРДАНОВА

                                                                             ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

         При участието на секретаря Ивайла Куманова и прокурор Ваня БЕЛЕВА, като сложи за разглеждане ЧНД № 535 по описа за 2018 година, докладвано от съдия-докладчик Къню Жеков,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА Решение  № 32.3-14-BG-9939515/04.05.2018 г., влязло в сила на 26.05.2018 г. на несъдебен орган Reimisch-Bergischer-Kreis - Рейнскопланински окръг, Федерална Република Германия, с което е наложена на българския гражданин И.О.Г. – роден на *** г., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, финансова санкция  - парична сума и разноски в размер общо на 98,50 евро с левова равностойност 192,08 лева за извършено административно нарушение, което се санкционира по реда на чл. 41 ал. 1 във връзка с Приложение 2, чл. 49 от Правилника за движението по пътищата (StVO), чл. 24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.3.4 от Федерален каталог за финансови санкции (BKat).

         ИЗПРАЩА Решение  № 32.3-14-BG-9939515/04.05.2018 г., влязло в сила на 26.05.2018 г. на Reimisch-Bergischer-Kreis - Рейнскопланински окръг, Федерална Република Германия, ведно с препис от настоящото решение на органите на НАП за ИЗПЪЛНЕНИЕ, незабавно след влизането на последното в сила.

         Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

         ДА СЕ УВЕДОМИ компетентния орган на издаващата държава, като копие от уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ:

 

М    О    Т    И    В    И

 

към Решение № … от 02.11.2018 г. по ЧНД № 535/2018г. на СлОС

Производството пред Окръжен съд гр.Сливен е образувано по повод на получено директно от Федерална служба „Правосъдие“, Федерална Република Германия, искане за признаване и изпълнение на решение на несъдебен орган Reimisch-Bergischer-Kreis - Рейнскопланински окръг, Федерална Република Германия, за налагане на финансова санкция в размер на 70,00 евро, за извършено административно нарушение, което се санкционира по реда на чл. 41 ал. 1 във връзка с Приложение 2, чл. 49 от Правилника за движението по пътищата (StVO), чл. 24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.3.4 от Федерален каталог за финансови санкции (BKat) за това, че като водач на лек автомобил с регистрационен номер ДО 301 А, движейки се в землище Буршайд по федерална автомагистрала 1 при 396,0-ия километър по посока гр. Левелкузен, засегнатото лице е превишило на 30.03.2018 г. в 02:14 часа максимално допустимата скорост извън населени места с 22 км/ч. Допустима скорост: 80 км/ч. Установена скорост (след отчитане на известна граница на толерантност): 102 км/ч и 28,50 евро разходи за съдебното и административно производство, довели до решението по отношение на българския гражданин И.О.Г., роден на *** г., ЕГН **********, придружени с удостоверение /включително преведено на български език/ издадено по смисъла на чл. 4  от Рамково решение 2005/214/ПВР  на Съвета на Европа от  24.02.2005г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, както и с копие от съдебното решение.

В съдебно заседание представителят на Окръжната прокуратура  гр.Сливен заявява, че липсват основания да бъде отказано признаването на решението на съдебния орган от ФР Германия за налагане на финансова санкция, поради което моли съдът да постанови решение, с което да признае решението на органа на ФР Германия и същото да бъде изпратено на органите на НАП за изпълнение.

Засегнатото лице, нередовно призовано, не се явява. Същият не е намерен на установения по съответния ред негов постоянен и настоящ адрес. Служебният му защитник, назначен по реда на чл.16 ал.3 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, редовно призован, се явява в съдебно заседание. Служебният защитник на засегнатото лице И.  О.Г. – адв. К.К. заявява в съдебно заседание, че поддържа становището на прокурора и моли съдът да постанови решение, с което да признае решението и да изпрати същото на органите на НАП за изпълнение.

Въз основа на наличните доказателства в делото, съдът прие за установено следното:

Решението за налагане на финансова санкция № 32.3-14-BG-9939515/04.05.2018 г., влязло в сила на 26.05.2018 г. е издадено от несъдебен орган Reimisch-Bergischer-Kreis - Рейнскопланински окръг, Федерална Република Германия, посоченият несъдебен орган е осъдил българския гражданин И.О.Г. – роден на *** г.,  ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, за извършени деяния, а именно за това, че:

Като водач на лек автомобил с регистрационен номер ДО 301 А, движейки се в землище Буршайд по федерална автомагистрала 1 при 396,0-ия километър по посока гр. Левелкузен, засегнатото лице е превишило на 30.03.2018 г. в 02:14 часа максимално допустимата скорост извън населени места с 22 км/ч. Допустима скорост: 80 км/ч. Установена скорост (след отчитане на известна граница на толерантност): 102 км/ч.

На засегнатото лице е наложена е финансова санкция – парична сума в размер на 70,00 евро и са присъдени разноски за съдебното и административно производство, довели до решението, в размер на 28,50 евро. Посочената правна квалификация на деянието и приложимите законови разпоредби, въз основа на които е постановено решението за извършено административно нарушение, което се санкционира по реда на чл. 41 ал. 1 във връзка с Приложение 2, чл. 49 от Правилника за движението по пътищата (StVO), чл. 24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.3.4 от Федерален каталог за финансови санкции (BKat).

Общата сума на финансовата санкция е 98,50 евро.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансова санкции,  е несъмнено, че става въпрос за решение за налагане на финансова санкция, тъй като се касае за влязъл в сила акт на несъдебен орган на държава членка на Европейския съюз за налагане на задължение за плащане на глоба за извършени деяния – като водач на лек автомобил с регистрационен номер ДО 301 А, движейки се в землище Буршайд по федерална автомагистрала 1 при 396,0-ия километър по посока гр. Левелкузен, засегнатото лице е превишило на 30.03.2018 г. в 02:14 часа максимално допустимата скорост извън населени места с 22 км/ч. Допустима скорост: 80 км/ч. Установена скорост (след отчитане на известна граница на толерантност): 102 км/ч.

Това представлява административно нарушение и по българското законодателство, макар в случая да не се изисква двойна наказуемост съгласно разпоредбата на чл.30 ал.2 т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции – нарушение на правилата за движение според законодателството на издаващата държава.

Решението за налагане на финансова санкция е представено като заверено от органа, който го е издал копие и е придружено с удостоверение по образец по смисъла на чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено и подписано от съответния компетентен орган на издаващата държава, който орган  е удостоверил и неговото съдържание.

Не са налице основанията за отказ за признаване на решението, визирани в разпоредбата на чл.35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, доколкото няма данни срещу същото лице и за същото деяние в България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата да е издадено и/или изпълнено решение за налагане на финансови санкции; решението не се отнася за деяние подсъдно на български съд, поради което не следва да се коментира въпроса за евентуално изтекла давност на българското законодателство; засегнатото лице не е с привилегия или имунитет по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяние, извършено изцяло или отчасти на територията на Република България; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро; решението е по отношение на физическо лице, което е наказателно отговорно. В удостоверението изрично е посочено, че производството е било писмено и лицето е било уведомено съгласно законодателството на издаващата държава лично или чрез упълномощен според националния закон представител относно правото си да обжалва решението, както и за сроковете за това, както и че лично се е явило на делото. В удостоверението също така е посочено изрично, че по информация на органа, който издава удостоверението, в изпълняващата държава не е постановявано решение срещу същото лице, както и че няма такова решение, което е изпълнено в държава, различна от решаващата или изпълняващата.

С оглед на така констатираното по-горе, настоящият съд направи извод, че са налице предпоставките в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции за признаване на решението за налагане на финансова санкция, издадено от несъдебен орган – Reimisch-Bergischer-Kreis - Рейнскопланински окръг, Федерална Република Германия, с което е наложена на българския гражданин И.О.Г. – роден на *** г., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, финансова санкция общо в размер на 98,50 евро и включваща парична сума – глоба в размер на 70.00 лв. административно нарушение, което се санкционира по реда на чл. 41 ал. 1 във връзка с Приложение 2, чл. 49 от Правилника за движението по пътищата (StVO), чл. 24 от Закона за движението по пътищата (StVG), 11.3.4 от Федерален каталог за финансови санкции (BKat) и разходи за съдебното и административно производство, довели до решението по отношение на българския гражданин И.О.Г., в размер на 28,50 лв.

Равностойността на наложената финансова санкция общо в размер 98,50 евро възлиза на 192,08 лв.

С оглед на това, че задължението не е погасено към настоящия момент съдът намира, че следва да изпрати решението за признаване на органите на НАП за изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.38 ал.1 т.3 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, следва незабавно да се уведоми компетентният орган на издаващата държава за настоящото решение, като копие от уведомлението следва да се изпрати на Министерство на правосъдието на Република България.

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: