П Р О Т О К О Л

гр. Сливен, 18.12.2017 г.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в открито съдебно заседание на осемнадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и Зам.-окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, сложи на разглеждане ЧНД № 676 по описа за 2017 г., докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжният прокурор г-н Гангалов.        

Осъденият В.И.С., редовно призован, се явява лично.

Съдът докладва, че съгласно уведомително писмо изх.№ 892/2017 от 14.12.2017г. от АК – Сливен, е определен адвокат за осъществяване на правна помощ на осъдения С., след разпореждане на съдия-докладчика по делото, а именно адв. Р.Т.от АК – Сливен.

 

Осъденият С.: Съгласен съм с определения ми адв.Р.Т.и желая да ми бъде назначена за служебен защитник.

 

Съдът намира, че с оглед факта, че осъденият В.И.С. е лишен от свобода и с оглед гарантиране правото му на защита са налице условията за задължителна такава на същия, предвид хипотезата на чл.94 ал.1 т.6 предл.2 от НПК. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на осъдения В.И.С. адв.Росица Тодоров от АК – Сливен, определен за такъв от Председателя на АК – Сливен с уведомително писмо изх.№ 892/2017 от 14.12.2017г.

Адвокат Р.Т.се явява.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

Осъденият С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът НАМИРА, че няма пречка по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото производство е образувано по предложение на Окръжна прокуратура – Сливен с искане да бъде приведено в изпълнение наказанието, наложено на В.И.С. по НОХД № 493/2015г. на Окръжен съд - Сливен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства.

АДВ.Т.: Също няма да сочим доказателства.

 

Съдът счита, че следва се приемат и приложат като доказателства по делото представената с предложението справка за съдимост на С., както и изисканите от съда преписи от протоколни определения по НОХД № 493/2015г. и по НОХД № 647/2017г., двете по описа на Окръжен съд - Сливен. Предвид изложеното, съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото справка за съдимост на В.И.С., преписи от протоколни определения по НОХД № 493/2015г. и по НОХД № 647/2017г., двете по описа на Окръжен съд - Сливен.

НАМИРА делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

 

ДАВА ХОД

       П О  С Ъ Щ Е С Т В О:

 

ПРОКУРОРЪТ: Окръжна прокуратура - Сливен е внесла предложение с правно основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, вр. чл.68 ал.1 от НК по отношение на лишения от свобода В.И.С.. Установено е, че С. е осъден с протоколно определение от 28.11.2017г. по НОХД № 648/2017г. на СлОС, влязло в сила на 28.11.2017г., с което за извършените деяния на 06.07.2017г. му е наложено наказание една година и десет месеца Лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. От справката за съдимост се установява, че същият е осъден и с протоколно определение от 16.11.2015г. по НОХД № 493/2015г. на СлОС , с което му е наложено наказание две години Лишаване от свобода, изпълнението на което е било отложено на основание чл.66  ал.1 от НК за изпитателен срок от четири години, което е влязло в сила на 16.11.2015 г. Установява се, че деянието по НОХД № 647/2017г. на СлОС е извършено в изпитателния срок на наложеното му наказание две години Лишаване от свобода по НОХД № 493/2015г. на СлОС, което обуслява наличието на материално-правните предпоставки на чл.68 ал.1 от НК и от там необходимостта от привеждане в изпълнение на наложеното наказание две години Лишаване от свобода НОХД № 493/2015г. на СлОС. С оглед изложеното и поради наличието на материално-правните предпоставки по чл.68 ал.1 от НК, предлагам да постановите определение, с което да бъде приведено в изпълнение наложеното на В.И.С. наказание две години Лишаване от свобода по НОХД № 493/2015 г. на СлОС, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

АДВ.Т.:  Запозната съм с предложението на Окръжна прокуратура – Сливен по отношение на В.И.С., че следва да бъде приведено в изпълнение на основание чл.68 ал.1 от НК отложеното на основание чл.66 ал.1 от НК наказание две години Лишаване от свобода по НОХД № 493/2015г. на СлОС. Моля да бъде приспаднато времето, през което С. е бил с мярка за неотклонение от 6 юли 2017г. до днес. Моля в този смисъл за вашия съдебен акт.

Съдът дава право на лична защита на осъдения В.И.С..

ОСЪДЕНИЯТ С.: Нямам какво да кажа.Поддържам казаното от моя защитник.

Съдът дава право на последна дума на осъдения В.И.С..

ОСЪДЕНИЯТ С.: Ако може по-лек режим. Предоставям на съда.

 

Съдът се оттегля на съвещание.

 

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и като взе предвид становището на страните, прие за установено следното:

          В.И.С. е осъден с протоколно определение, с което е одобрено споразумение по НОХД № 493/2015г. по описа на Окръжен съд – Сливен на две години Лишаване от свобода, изпълнението на което  на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от четири години. Определението е влязло в сила на 16.11.2015г.

          С протоколно определение от 28.11.2017г. по НОХД № 647/2017г. по описа на Окръжен съд – Сливен, В.С. е осъден на една година и десет месеца Лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим. Деянието е извършено на 06.07.2017г. Определението е влязло в сила на 28.11.2017г.

От изложеното е видно, че деянието по НОХД № 647/2017г. на ОС – Сливен е извършено в изпитателния срок на осъждането на С. по НОХД № 493/2015 г. на ОС - Сливен, поради което са налице условията на чл.68 ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наложеното му наказание две години Лишаване от свобода. Предвид обстоятелството, че В.С. към момента изтърпява наказание Лишаване от свобода в Затвора гр.Бургас за извършено от него умишлено престъпление по чл.354а ал.1 от НК и не са изтекли повече от пет години, то съдът намира, че приведеното в изпълнение наказание две години Лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, съобразявайки хипотезата на чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС.

Предвид изложеното и на основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, вр. чл.68 ал.1 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на В.И.С., ЕГН **********, наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 493/2015г. по описа на ОС – Сливен, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим.

Препис от определението след влизането му в сила ДА СЕ ИЗПРАТИ на ОП – Сливен и на Министерство на правосъдието, Централно бюро за съдимост.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.20 часа.

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                            

                                                                   СЕКРЕТАР: